IEF 17224

Vrijgeven bewijsbeslag stuit af op verschillen tussen 'tekening' en 'kanttekening'

Holonite Composietsteen

Vzr. Rechtbank Gelderland 26 juni 2017, IEF 17224; IT 2388 (Holonite tegen Composietsteen). Artikel 438 lid 4 Rv. Bewijsbeslag. Holonite is producent en distributeur van o.a. dorpels. Composietsteen is een bouwmaterialengroothandel en specialist op het gebied van (gegoten) composietsteen. Op enig moment heeft Composietsteen ook dorpels aan haar assortiment toegevoegd. Holonite heeft conservatoir bewijsbeslag gelegd op alle afschriften van documentatie en en kopieën van elektronische data. Bij vonnis [IEF 16779] is Composietsteen een gebod opgelegd om de deurwaarder toe te staan een definitieve selectie op te maken op basis van drie categorieën zoektermen en deze, na toestemming van Composietsteen, voor te leggen aan (de advocaat van) Holonite. Bij de daaropvolgende selectie heeft de deurwaarder één document geselecteerd. Composietsteen heeft kenbaar gemaakt dat er bezwaren bestaan tegen het vrijgeven van het document aan Holonite. Hierop is de deurwaarder een procedure ex artikel 438 lid 4 Rv gestart. In de zoektermen van het vonnis stond onder andere het woord 'tekening'. In het geselecteerde document staan naast woorden uit categorie A en B ook het woord 'kanttekening', dit woord komt niet overeen met het woord 'tekening'. Nu er in de eerdere procedure veel aandacht is besteed aan het vaststellen van de zoektermen, moet worden geconcludeerd dat het geselecteerde document buiten de context van het eerder gewezen vonnis valt. 

3.2 De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Vaststaat dat in het vonnis in kort geding van 10 april 2017 drie categorieën zoektermen zijn genoemd, waarin opsommingen zijn gegeven van de woorden waarop in de in beslag genomen data mag worden gezocht. Eveneens staat vast dat zowel één van de woorden uit categorie A als uit categorie B letterlijk in het geselecteerde document voor komen. In categorie C staat onder andere het woord 'tekening' vermeld. Dit met het oog op de afbakening van de selectie tot eventuele inbreuken op IE-recten en/of de overdracht van know how, waar Holonite haar eventuele vordering (mede) op wil baseren. In deze context is met het woordbegrip 'tekening' bedoeld de technische of esthetische schets of afbeelding van een ontwerp, een werkwijze of een andere geestelijk gedachtegoed. In het geselecteerde document komt echter niet het woord 'tekening', maar het woord 'kanttekening' voor. Kern van het geschil is of het woord tekening letterlijk in het document moet voorkomen, of dat dit ook een onderdeel mag vormen van een langer en dus ander woord. De voorzieningenrechter is van oordeel dat slechts indien het woord 'tekening' letterlijk in een document voorkomt, in combinatie met woorden uit categorie A en B, het document voldoet aan de criteria voor vrijgave aan Holonite. Tijdens de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 10 april 2017 is immers veel aandacht besteed aan het vaststellen van de zoektermen, reden waarom in categorie C bijvoorbeeld zowel het woord 'receptuur' als het woord 'recept' voorkomt. Dit kan tot geen andere conclusie leiden dan dat ook specifiek het woord 'tekening' in een document moet voorkomen, en niet in combinatie en deel uitmakende van een ander langer woord, zoals bijvoorbeeld het woord 'kanttekening'. Daarbij komt in dit geval ook nog dat het woord 'tekening' een volstrekt andere betekenis heeft dan woord 'kanttekening', welk laatste woord volgens de Dikke van Dale een kleine, kritische opmerking betekent. Op basis daarvan moet worden geconcludeerd dat het geselecteerde document evenmin binnen de context van het op 10 april 2017 gewezen vonnis valt en op grond daarvan alsnog aan Holonite ter beschikking zou moeten worden gesteld. Dit leidt tot de conclusie dat het door de deurwaarder geselecteerde document niet mag worden vrijgegeven.