IEF 19452

Vorderingen auteursrechtinbreuk op databases roostersoftware afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 september 2020, IEF 19452, IT 3264; ECLI:NL:RBDHA:2020:9568 (Scientia tegen Eveoh) Auteursrecht. Kort geding. Scientia is een wereldwijde leverancier van roostersoftware voor onderwijsinstellingen, waaronder de Syllabus Plus en de Exam Schedular. Scientia maakt voor haar software gebruik van twee databases (ESDB en RDB) die bestaan uit tabellen die door ‘views’ worden weergegeven. Eveoh ontwikkelt ook software ten behoeve van onderwijsinstellingen, waaronder de MyTimetable software. Bij klanten van Eveoh die de roostersoftware van Scientia afnemen, leest de MyTimetable de data van de databases uit. Scientia meent dat Eveoh daarmee inbreuk maakt op haar auteursrechten. Op Scientia’s vordering met betrekking tot de RDB wordt niet inhoudelijk beslist, wegens een gesteld gebrek aan spoedeisend belang. Ten aanzien van de ESDB heeft Scientia onvoldoende onderbouwd dat en waarom het gebruiken van de bij een afnemer opgedane kennis over de tabellen/views auteursrechtinbreuk oplevert. De vorderingen worden afgewezen.

4.2. Eveoh c.s. betwist in de eerste plaats het spoedeisend belang van Scientia bij de door haar gevraagde vorderingen die zien op het kopiëren van de RDB. De voorzieningenrechter volgt Eveoh c.s. in haar in dit kader ingenomen standpunt dat Scientia niet voortvarend genoeg is opgetreden tegen de door haar gestelde auteursrechtinbreuk op de structuur van de RDB van Syllabus Plus. (...)

4.7. Gezien deze feiten en omstandigheden kan niet worden aangenomen dat spoedeisend belang bestaat bij de gevorderde verbodsvoorziening met betrekking tot auteursrechtinbreuk op de structuur van de RDB, zodat het verbod en de andere vorderingen die op die gestelde inbreuk zien, zullen worden afgewezen.

4.9. Eveoh c.s. heeft bij conclusie van dupliek bestreden dat de ESDB auteursrechtelijk beschermd is en ook dat het enkele inzien van tabellen in Exam Scheduler bij een afnemer van Scientia, welke informatie Eveoh heeft verwerkt in een script om MyTimetable interoperabel te maken met Exam Scheduler, alsook het van een onderwijsinstelling verkrijgen van documentatie van Scientia, valt onder de beschermde exploitatierechten (openbaar maken en verveelvoudigen van werken) van Scientia. Eveoh c.s. wijst er in de conclusie van dupliek verder op dat wat zij heeft gedaan (inzien bij de onderwijsinstelling om ervoor te zorgen dat MyTimetable in staat is roosterdata uit de ESDB op te halen), is toegestaan op grond van artikel 45m Aw.

4.10. In het licht van dit verweer van Eveoh c.s. heeft Scientia voor nu onvoldoende onderbouwd, als al aangenomen zou worden dat (de views van) de ESDB een auteursrechtelijk beschermd werk is, dat en waarom het gebruiken van de bij een afnemer opgedane kennis over de tabellen/views van die ESDB bij het vervaardigen van voornoemd script, auteursrechtinbreuk oplevert. Scientia stelt zich niet (langer) op het standpunt dat Eveoh de views (direct) uit de Exam Scheduler software heeft gekopieerd. Op welke wijze voornoemd ‘hergebruik’, zoals Scientia het noemt, valt onder het verbod auteursrechtelijk beschermde werken te verveelvoudigen of openbaar te maken, heeft zij de voorzieningenrechter vooralsnog niet duidelijk kunnen maken. Daarbij komt dat Scientia niet meer heeft gereageerd op de verwijzing van Eveoh c.s. naar toegestane handelingen op grond van artikel 45m Aw.

4.12. Het voorgaande leidt ertoe dat ook het gevorderde verbod en bevel met betrekking tot auteursrechtinbreuk op de ESDB van, en het aanbieden van MyTimetable voor, Exam Scheduler zal worden afgewezen, net als de daarbij horende nevenvorderingen.