IEF 19925

Vordering curator deels toegewezen

Hof Den Haag 20 april 2021, IEF 19925, LS&R 1941; ECLI:NL:GHDHA:2021:2056 (Curator tegen Bayer Pharma) Vervolg op [IEF 17018] en [IEF 18087]. De zaak draait in de kern om een License, Research, and Development Agreement die is gesloten tussen de (toenmalige) Leidse start-up Leadd B.V. en Schering AG (nu: Bayer Pharma AG) in 1998. Uit hoofde van deze overeenkomst krijgt Schering onder meer exclusieve toegang tot bepaalde technologie met betrekking tot het eiwit Apoptin waarvan de Leadd-wetenschappers hadden ontdekt dat deze celdood induceert in menselijke tumorcellen. In ruil voor de toegang tot deze technologie is Schering verplicht betalingen te doen, onder meer bij het behalen van bepaalde klinische mijlpalen. Na het faillissement van Leadd B.V. dagvaardt haar curator Bayer Pharma AG wegens niet-nakoming van de betalingsverplichtingen. Na een integrale afwijzing in eerste aanleg wijst het Hof Den Haag in appel de vordering (gedeeltelijk) toe ten bedrage van EUR 511.291,88 (DM 1.000.0000) plus wettelijke rente. Voor het overige worden de vorderingen van de curator afgewezen vanwege verjaring.

3.48 Vast staat dat het faillissement van Leadd op 15 juli 2003 is uitgesproken. Op die datum was zoals hiervoor is overwogen slechts één milestone-vergoeding verschuldigd, te weten de op 5 maart 2003 bereikt eerst (fase 1) milestone voor ZK 304 709. Mede in het licht van de gemotiveerde betwisting door Bayer, heeft de curator niet voldoende toegelicht en onderbouwd dat juist het niet (tijdig) voldoen van deze enkele milestone-betaling (511.291,88) het faillissement van Leadd zou hebben veroorzaakt en het faillissement het gevolg is geweest van andere oorzaken.