IEF 19923

Voldoende belang bij afgifte van gegevens

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 april 2021, IEF 19923, IT 3497; C/13/697737 / KG ZA 21-146 (Stichting React tegen ContextLogic) De Stichting React behartigt de belangen van haar leden bij het handhaven van IE (merk)rechten, waaronder het bestrijden van de verhandeling van namaakproducten valt. ContextLogic is een onderneming die o.a. het e-commerceplatform Wish.com beheert. Op het Wish-platform wordt geadverteerd voor artikelen (onder meer kleding en elektronica) met bekende merknamen, waaronder B&O, Jabra, Puma, Stone Island, en afbeeldingen van bijv. een door Lacoste als merk gedeponeerd krokodilletje. Stichting React heeft vervolgens aan ContextLogic gevraagd om benodigde identificerende gegevens van enkele adverteerders. Zodoende heeft ContextLogic gegevens aan Stichting React verstrekt, maar deze hebben niet tot identificeerbare personen geleid. Stichting React vordert daarom van ContextLogic dat zij meer gegevens aan haar moet verstrekken. De voorzieningenrechter wijst deze vorderingen toe. Een interessant punt uit deze uitspraak voor de rechtsontwikkeling in de IE-handhavingspraktijk is het feit dat de inbreukmakende aanbiedingen niet meer online staan en Stichting React bewust geen gebruik heeft gemaakt van de notice and takedown optie, geen afbreuk doet aan het (spoedeisend) belang van de stichting.

4.23. Kortom, ook aan de voorwaarden van artikel 843a, inclusief de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, is in dit geval voldaan. Daarbij wordt nog opgemerkt dat de stelling van ContextLogic dat aan de belangen van Stichting React voldoende tegemoet wordt gekomen doordat ContextLogic een ‘notice and takedown’ beleid hanteert, waarvan Stichting React ten onrechte geen gebruik heeft gemaakt, niet opgaat. Weliswaar kunnen meldingen op grond van dit beleid ertoe leiden dat inbreukmakende advertenties van het Wish-platform worden verwijderd, maar zonder identificerende gegevens, voor de verstrekking waarvan dit beleid geen basis biedt, kan de Stichting React geen verbodsactie beginnen, noch kan op termijn schadevergoeding worden gevorderd.

4.24. Op grond van het voorgaande zijn de vorderingen van Stichting React toewijsbaar. Daarbij geldt dat Stichting React uitsluitend een rechtens te respecteren belang heeft bij afgifte van afschriften van betaalgegevens die ertoe strekken de inbreukmakers te identificeren, maar dat zij geen toegang dient te krijgen tot de gegevens zelf. Voor zover de documenten dergelijke gegevens wel bevatten, moeten die worden zwartgemaakt, zoals Stichting React zelf heeft voorgesteld. De vorderingen zullen met inachtneming daarvan jegens ContextLogic mc. worden toegewezen, zoals hierna in de beslissing vermeld. Voor een verdergaande toewijzing bestaat onvoldoende grond. De vorderingen jegens ContextLogic B.V. worden afgewezen, aangezien onvoldoende aannemelijk is dat zij over de gevraagde gegevens beschikt en dus niet aan een veroordeling zal kunnen voldoen. Anders dan ContextLogic heeft bepleit wordt wel aanleiding gezien tot het opleggen van een dwangsom. als prikkel tot nakoming van de veroordeling, waarbij deze zal worden gematigd en gemaximeerd zoals in de beslissing vermeld.