IEF 20063

Verzoek om schadedeskundige afgewezen

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 25 mei 2021, IEF 20063, IEFbe 3243; A/20/00670 (Del Ponti tegen Tulplast) Deze zaak maakt deel uit van een breder geschil tussen Del Ponti (een onderneming naar Belgisch recht) en Tulplast (een onderneming naar Pools recht) dat in 2014 begon voor de stakingsrechter te Brussel werd aangespannen. Del Ponti beschuldigde Tulplast ervan een van zijn producten te hebben gereproduceerd en gekopieerd in strijd met haar bij het OHIM geregistreerde model. Zowel de eerste rechter als de beroepsrechter bevestigden de inbreuk van Tulplast en bevallen ze derhalve de staking ervan.
In een daaropvolgende schadevergoedingsprocedure die eind 2019 werd ingeleid vorderde Del Ponti vergoeding van de schade die zij beweerde te hebben geleden. Del Ponti verzocht, in hoofdorde, de veroordeling van Tulplast tot betaling van een schadevergoeding, provisioneel begroot op 1.000.000 (later in de procedure verminderd tot 250.000) EUR en, ondergeschikt, deskundige aan te stellen ten einde haar schade concreet te begroten.

Bij vonnis van 25 mei 2021 heeft de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel beide vorderingen alvorens recht te doen van Del Ponti afgewezen. Enerzijds kan volgens de rechtbank een vordering tot schadevergoeding in afwachting van een concrete vaststelling van de schade door een deskundige niet voorlopig worden toegewezen, aangezien daarvoor een eindbeslissing vereist is. Anderzijds was de rechtbank van oordeel dat Del Ponti het nut en de opportuniteit van een deskundigenonderzoek niet had aangetoond, aangezien zij pas na meer dan vijf jaar een deskundigenonderzoek verzocht, terwijl zijn een dergelijke maatregel vroeger vóór de stakingsrechter(s) of middels een procedure van beslag inzake namaak had kunnen vorderen.

19. TULPLAST wijst er terecht op dat in meer dan vijf jaren van procedure DEL PONTI geen enkele stap heeft ondernomen om de omvang van haar geleden schade vast te stellen. Het is pas in het kader  van huidige procedure dat DEL PONTI voor de eerste keer de aanstelling van een deskundige vordert. Het stond DEL PONTI volledig vrij om een dergelijke maatregel aan de stakingsrechters of door middel van een verzoekschrift tot beslag inzake namaak aan te vragen.

De rechtbank stelt vast dat DEL PONTI het nut en de opportuniteit van de gevorderde aanstelling van een deskundige helemaal niet aantoont en, behoudens de beschrijving van de omvang van de opdracht van de eventuele toekomstige deskundige, zelf niet bespreekt.