IEF 17416

Verwarring aannemelijk tussen handelsnamen Flexexpert en Flexexperts

Vzr. Rechtbank Gelderland 18 december 2017, IEF 17416; ECLI:NL:RBGEL:2017:6893 (Flexexpert/Flexexperts) Handelsnaamrecht. FlexExpert neemt sinds 1991 onder de naam FlexExpert deel aan het economisch verkeer en in 2000 het de domeinnaam ‘flexexpert.nl’  geregistreerd. EquiPlus neemt sinds 2016 onder de namen Flex-Experts en FlexExperts deel aan het economisch verkeer en heeft domeinnaam ‘flex-experts.nl’ geregistreerd. De voorzieningenrechter oordeelt dat de handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam FlexExpert. Omdat beide ondernemingen zich op dezelfde markt richten en zij deels soortgelijke diensten aanbieden is de aard van beide ondernemingen zeer nauw verwant. Voorts zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van de website. De Kamer van Koophandel hanteert dezelfde zogenaamde Standaard Bedrijfs Indelings-code. Het is aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen. Ditzelfde geldt voor beide domeinnamen. Deze worden als handelsnaam aangemerkt, omdat zij nagenoeg identiek zijn aan de handelsnamen.

4.5. De voorzieningenrechter stelt vervolgens vast dat de handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam FlexExpert. De dominerende en kenmerkende delen van de handelsnamen zijn namelijk identiek, te weten ‘Flex’ en ‘Expert’. Dergelijke dominerende en kenmerkende delen worden in de regel het gemakkelijkst onthouden. Om die reden komt aan de verschillen – toevoeging van een ‘s’ en/of ‘-’ in de handelsnamen van EquiPlus – geen doorslaggevende betekenis toe. Er is dus sprake van grote mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van EquiPlus en de handelsnaam van FlexExpert.

4.6. Cruciaal is derhalve de vraag of de geringe mate waarin de handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts afwijken van de handelsnaam FlexExpert, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan. Bij de beoordeling daarvan komt mede betekenis toe aan de mate waarin de handelsnaam van FlexExpert onderscheidend vermogen heeft.

4.8. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter gaat het bij de handelsnaam FlexExpert, gelet op de combinatie van de woorden ‘Flex’ en ‘Expert’ in relatie tot de door FlexExpert aangeboden diensten, niet om een louter beschrijvende aanduiding. De Van Dale geeft geen omschrijving van een ‘flexexpert’ en wat dat zou moeten zijn, is een kwestie van raden. Het is in elk geval niet per definitie een adviseur in de uitzendbranche.

Hiervoor is reeds overwogen dat sprake is van grote mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van EquiPlus en de handelsnaam van FlexExpert. Omdat beide ondernemingen zich op dezelfde markt richten, te weten de uitzendbranche, en zij bovendien in ieder geval deels soortgelijke diensten aanbieden, te weten advieswerkzaamheden op het gebied van uitzenden en payrolling, is de aard van beide ondernemingen zeer nauw verwant. Voorts zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van een website op internet. Ten slotte overweegt de voorzieningenrechter dat ter zitting is komen vast te staan dat de Kamer van Koophandel vanaf het moment van het opstarten van de onderneming van EquiPlus (voorjaar 2016) tot medio 2017 dezelfde zogenaamde SBI-code heeft gehanteerd voor FlexExpert en EquiPlus. Een SBI-code (SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008) is een code die een onderneming verkrijgt wanneer zij zich inschrijft in het handelsregister en die aangeeft wat de hoofdactiviteit van de onderneming is.

4.10. Gelet op het een en ander is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen van FlexExpert en EquiPlus. Dat de logo’s, websites en huisstijlen van beide ondernemingen van elkaar verschillen doet gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden niet af aan de conclusie dat gevaar voor verwarring is te duchten. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen.

4.11. De conclusie is dan ook dat EquiPlus haar handelsnamen voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

4.12. Met betrekking tot de vraag of de domeinnamen flexexpert.nl en flex-experts.nl als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet kunnen worden aangemerkt, wordt het volgende overwogen. In beginsel is een domeinnaam niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en is het gebruik daarvan niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Door omstandigheden kan dat evenwel anders zijn. Dat is het geval als de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam van belang is (vgl. o.a. gerechtshof Amsterdam, 19 oktober 2006, BIE 2007, 116 (Quikprint)).

4.13. Op grond van het bovengenoemde toetsingskader oordeelt de voorzieningenrechter

dat beide domeinnamen als handelsnaam kunnen worden aangemerkt. Zij zijn, behoudens de hoofdletters ‘F’ en ‘E’ en de toevoeging ‘.nl‘ – waaraan geen zelfstandige betekenis kan worden toegekend –, immers identiek aan de handelsnamen FlexExpert en Flex-Experts. Bovendien worden FlexExpert en Flex-Experts op de betreffende website niet alleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de aangeboden diensten.

In feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Deze is zozeer met het gebruik van FlexExpert respectievelijk Flex-Experts verweven, dat het gebruik van de domeinnamen moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik.