IEF 19293

Vernietiging conclusies octrooi wegens ontbreken inventiviteit

Rechtbank Den Haag 27 mei 2020, IEF 19293, IT 3174; ECLI:NL:RBDHA:2020:4632 (Sisvel tegen Oppo c.s. en Wiko c.s.) Octrooirecht. Sisvel beheert wereldwijd geldende intellectuele eigendomsrechten op onder meer draadloze communicatie. Sisvel stelt dat Oppo c.s. en Wiko c.s. met verschillende typen mobiele telefoons (direct of indirect) inbreuk maken of dreigen te maken op de conclusies 4 en 8 van haar octrooi EP 536. Oppo c.s. en Wiko c.s. verweren zich door te stellen dat het octrooi van Sisvel nietig is, omdat niet aan de vereisten nieuwheid en inventiviteit wordt voldaan. De rechtbank gaat hierin mee. Conclusies 4 en 8 van het octrooi zijn niet inventief, omdat het inventiviteit ontbeert ten opzichte van Eriksson.

4.42. De vakman leert in Eriksson dat IR toepassen binnen een zelfde familie en wanneer geen sprake is van hersegmentatie, mogelijk is. De vakman komt dan, wanneer hij de aanwijzing tot verkleining van de RLC-blokken bij herverzending opvolgt om de codesnelheid granulariteit te verhogen, zonder enige inventieve arbeid uit op de twee enige mogelijk combinaties. Dit zijn MCS-5 gevolgd door herverzending in MCS-7 in familie B en MCS-6 gevolgd door herverzending in MCS-8/9 in familie A. Hetgeen kenmerk 8.8 leert is daarmee niet inventief, waardoor de in conclusie 8 geclaimde uitvinding als geheel inventiviteit ontbeert. Conclusie 8 van het Nederlandse deel van EP 536 wordt dan ook vernietigd.

4.44. Conclusie 8 ziet op een radio ontvanger. Conclusie 4, waarop Sisvel zich voor de inbreuk eveneens beroept en van welke conclusie Oppo cs evenzeer stelt dat deze nietig is, ziet op een radiosysteem waarvan een radio ontvanger met de karakteristieke eigenschappen van de radio-ontvanger van conclusie 8 onderdeel uitmaakt. Nu is geoordeeld dat die radio-ontvanger niet inventief is, valt daarmee ook het doek voor conclusie 4. Gesteld noch gebleken is immers dat de overige kenmerken van conclusie 4, los van de daarin geclaimde radio ontvanger, die conclusie nieuw of inventief maken.

4.45. Aan haar vorderingen heeft Sisvel ook onrechtmatig handelen van gedaagden ten grondslag gelegd. Die grondslag heeft zij evenwel, los van het gestelde (direct dan wel indirect) inbreukmakend handelen en het niet FRAND onderhandelen, geen handen en voeten gegeven. Nu het octrooi niet geldig wordt bevonden, kan ook geen sprake zijn van het door Sisvel gestelde onrechtmatig handelen. Voor zover in de stellingen van Sisvel moet worden gelezen dat zij gedaagden andere onrechtmatige handelingen verwijt, zoals handel in groepsverband en (anderszins) betrokkenheid bij octrooi-inbreuk, heeft zij dit evenmin voldoende concreet gemaakt en is dit verwijt evenzeer gebouwd op de onjuiste premisse dat sprake is van inbreuk op een geldig octrooi.