IEF 19822

Verkoop van nagebootste artikelen

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 1 maart 2021, IEF 19822; ECLI:NL:OGEAC:2021:39 (Puma en Nike tegen Home Plus) Merkinbreuk. Verbod verkoop van nagebootste artikelen. Nike c.s. hebben woord- en/of beeldmerken doen registreren in Curaçao. Gedaagde Home Plus exploiteert warenhuizen te Curaçao. Nike c.s. hebben beslag laten leggen op goederen van Home Plus en stellen onder meer dat Home Plus namaakversies van producten met hun merken verkoopt. De door Nike c.s. gelegde beslagen waren rechtmatig en de daarover namens hen gedane uitlatingen hadden een voldoende feitelijke grondslag. Niet alle beslagen blijken rechtmatig. Er zijn geen nep (Puma)artikelen in beslag genomen. Schadevergoeding aan Nike wordt toegewezen.

4.11
Beide grondslagen, merkinbreuk en onrechtmatige daad, kunnen de vorderingen van Nike c.s. in beginsel dragen. In hoeverre tevens sprake is van auteursrechtschending, kan in het midden blijven.

4.12
De tegen Home Plus uit te spreken veroordelingen zullen worden toegespitst op de inbreukmakende zaken als waarvan exemplaren door de deurwaarder in beslag zijn genomen. Voor verdergaande veroordelingen bestaat onvoldoende grond en Nike c.s. hebben daarbij onvoldoende belang.

4.13
Home Plus zal tevens worden bevolen te gedogen dat de in beslag genomen goederen door Nike c.s. worden vernietigd, met de bepaling dat zij Nike c.s. de kosten van de vernietiging voldoet, welke kosten in redelijkheid worden begroot op NAf 500. Het door Nike c.s. genoemde bedrag van NAf 3.000 komt het gerecht, mede gelet op het verweer van Home Plus en de beperkte hoeveelheid en omvang van de te vernietigen spullen, buitensporig voor.

4.14
De door Home Plus aan Nike c.s. te vergoeden schade kan niet worden vastgesteld, maar aannemelijk is wel geworden dat schade is geleden. Niet uit te sluiten is dat (lokaal) enige afbreuk is gedaan aan de exclusiviteit van de merken van Nike c.s. en dat enkele kopers van inbreukmakende artikelen zonder het aanbod van Home Plus zouden hebben gekozen voor de echte merkartikelen. De afwijkingen in het uiterlijk (en wellicht de kwaliteit) van de producten en de grote verschillen in prijs doen vermoeden dat van dat laatste slechts beperkt sprake zou zijn geweest. Mede gelet op hetgeen aannemelijk is geworden over het profijt dat Home Plus heeft gehad van het aanbieden van de inbreukmakende (nep)producten, schat het gerecht de schade op NAf 5.000. Dat bedrag zal worden toegewezen.