IEF 19667

Uitzending Human niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 9 november 2020, IEF 19667; IT 3363; ECLI:NL:RBMNE:2020:4838 (Eiser tegen Vereniging Investeer In Human) Medialogica is een programma dat wordt uitgezonden door Human. In het programma wordt onderzocht hoe publieke opinie tot stand komt. Op 26 mei 2020 is er een uitzending geweest met als thema de boerenprotesten en het stikstofdebat, en of dit kon omslaan in wantrouwen tegenover het RIVM en de overheid. In dat kader is eiseres geïnterviewd. Zij is freelance onderzoeksjournalist en heeft onderzoek gedaan naar de rekenmodellen die het RIVM gebruikt, die ten grondslag liggen aan het stikstofbeleid. Eiseres kan zich echter niet vinden in het beeld dat van haar is neergezet en vordert dat Human de reportage verwijdert. Human weerspreekt dat de uitzending onrechtmatig is. Om te oordelen of de publicatie onrechtmatig is, moeten twee maatschappelijke belangen worden afgewogen. Enerzijds, het recht op eerbiediging van de eer en goede naam en anderzijds het recht om met een programma publieke aandacht te kunnen vragen voor misstanden die de samenleving raken. Beoordeeld moet worden of de inhoud van de uitlatingen in het programma zodanig van aard is dat de aangevoerde bezwaren de verwijdering rechtvaardigen. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat dit niet het geval is. De belangenafweging valt uit in het voordeel van de uitingsvrijheid.

3.5. [eiseres] stelt dat haar reputatie geweld wordt aangedaan doordat haar in de uitzending wordt verweten dat zij de journalistieke grondbeginselen  niet in acht neemt door een gebrek aan wederhoor en aan nuance aan de dag te leggen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat deze verwijten aan het adres van [eiseres] in de uitzending als zodanig niet voorkomen. Human heeft in dat verband aangevoerd dat zij met het programma Medialogica wel de  bedoeling heeft onderwerpen kritisch aan de orde te stellen, maar dat zij dat doet door een onderwerp van verschillende kanten te belichten en door  verschillende betrokken personen aan het woord te laten, waarna de kijker zelf conclusies kan trekken. De voorzieningenrechter constateert dat door de manier waarop de uitzending is opgebouwd en gemonteerd, en de wijze waarop wordt ingezoomd op enkele specifieke details, de kijker aan de hand wordt genomen naar de conclusie dat [eiseres] nuanceringen weglaat (rondom haar kritiek op de meetpunten Wekerom en Vreedepeel) en wederhoor achterwege heeft gelaten (rondom de publicatie van rapporten). De voorzieningenrechter komt tot de slotsom dat in dit kort geding niet aannemelijk is geworden dat de uitzending onrechtmatig is jegens [eiseres]. Dit oordeel wordt hierna aan de hand van de criteria i. tot en met v. (zie hiervoor in 3.3) toegelicht.