IEF 18273

Twirl is bekende productiewijze en vormt geen merkinbreuk

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2019, IEF 18273; ECLI:NL:RBDHA:2019:1845 (De Bondt tegen Hobii). Merkenrecht. De Bondt is groothandel in fournituren, haak- en breigarens en houdt in deze hoedanigheid een aantal merkregistraties, waaronder het woordmerk Benelux- en Uniewoordmerk WHIRL. Hobbii is een online-winkel die brei- en haakbenodigdheden verkoopt aan creatievelingen. Zij richt deze activiteit ook op Nederland middels een website. Zij gebruikt bij aanprijzing van haar waren de term ‘Twirls’. De Bondt stelt dat gebruik van deze term een inbreuk vormt op haar merkrecht. De rechter oordeelt dat er geen sprake is van een inbreuk is op het merkrecht van De Bondt, nu ‘Twirl’ verwijst naar het soort garen en het productieproces om dit garen te creëren door de draden om elkaar heen te draaien. Dit wordt voor de geïnformeerde gebruiker bekend geacht. De rechtbank wijst derhalve de vorderingen van De Bondt af, en veroordeelt haar in de proceskosten.

4.9. Partijen zijn het erover eens dat twirl(s) (en whirl) “ronddraaien” betekent ofwel in het Engels “to (cause something to) turn around in circles”. Maar daarnaast heeft Hobbii naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk gemaakt dat “twirl(s)” voor de geïnformeerde gebruiker (te weten de consument die op zoek is naar garen / wol om te haken of breien) niet slechts ronddraaien betekent, maar specifiek het draaien van garen. Twirl verwijst daarbij naar het soort garen en het productieproces om dit garen te creëren door de draden om elkaar heen te draaien. Dat volgt uit de door Hobbii overgelegde producties GP3B tot en met GP3J en GP12, waarin door verschillende bedrijven en consumenten bollen in elkaar gedraaid garen met kleurverloop worden getoond, vergelijkbaar met wat De Bondt c.s. (vergelijk onder 2.2) en Hobbii (zie onder 2.3) verkopen, dan wel al gebreide producten met dit specifieke garen. Daarbij worden de volgende aanduidingen gebruikt: “Twirl”, “Twirl yarns”, “Patons Beehive Chuncky Twirl Yarn”, “Loops & Threads Twirl”, “Twirl Tastic”, “Super Soft Twirl” en “Cotton Twirl Yarn”. Hobbii heeft onweersproken betoogd dat de gemiddelde en oplettende Europese, dan wel Benelux consument de Engelse taal voldoende machtig is om de(ze) betekenis van Twirl(s) te onderkennen. Aan de enkele opmerking van De Bondt c.s. dat de voornoemde aanduidingen productnamen betreffen en geen verwijzing inhouden naar het soort garen, gaat de voorzieningenrechter voorbij als niet dan wel onvoldoende onderbouwd. In alle gevallen gaat het om een in elkaar gedraaid garen met kleurverloop waarvoor vrij consequent Twirl als soortaanduiding wordt gebruikt. In ieder geval is door Hobbii op zodanige wijze gemotiveerd betoogd en onderbouwd dat Twirl(s) gebruikt wordt om de soort dan wel de hoedanigheid van de waar aan te geven, dat er in dit kort geding niet vanuit kan worden gegaan dat het in hoge mate waarschijnlijk is dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat sprake is van merkinbreuk. Voorts geldt dat De Bondt c.s. heeft gesteld dat WHIRL en Twirls qua betekenis elkaars synoniemen zijn. Gezien de wijze waarop Twirl(s) wordt gebruikt ter aanduiding van een bepaald soort garen, roept dat de vraag op of WHIRL in dat geval ook niet beschrijvend is (zoals Hobbii heeft aangevoerd), waarmee, zoals Hobbii ook heeft betoogd, eveneens de geldigheid van het merk ter discussie staat. Gelet op de hiervoor bedoelde maatstaf en gezien de slechts summiere onderbouwing door De Bondt c.s. van haar stellingen terwijl zij tegelijkertijd niet althans onvoldoende adequaat heeft gereageerd op het verweer van Hobbii, kan van een ordemaatregel op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE in dit kort geding geen sprake zijn.