IEF 18853

Toch wel een publicatieverbod voor autobiografisch boek

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, IEF 18853; ECLI:NL:GHARL:2019:9503 (Publicatieverbod boek) Geïntimeerde en appelant zijn van 2000 tot 2010 getrouwd geweest. Geïntimeerde heeft een boek getiteld '#jehebtaltijdeenkeuze#' geschreven over onder andere deze relatie. Appelant heeft geprobeerd een publicatieverbod te bewerkstelligen middels een kort geding (zie ook: IEF 18328). Geoordeeld werd echter dat de publicatie van het boek niet onrechtmatig was. Tegen dit besluit is in hoger beroep gegaan.

Anders dan de voorzieningsrechter in eerste aanleg, heeft het Hof wel kennis kunnen nemen van het gehele boek. Het gaat in essentie om twee botsende fundamentele grondrechten. Enerzijds de vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder het recht op bescherming van eer en goede naam). In de vraag of er onrechtmatig is gehandeld door de uitgeverij wegen alle feiten en omstandigheden mee. Nu de publicatie heeft plaatsgevonden onder eigen naam en met eigen foto, valt de belangenafweging uit in het voordeel van appellant. Het boek had ook onder een pseudoniem en zonder eigen foto gepubliceerd kunnen worden. Het vonnis in kort geding wordt vernietigd en het drukken, vermenigvuldigen en verspreiden van het boek moet per direct worden gestaakt.

2.10 Het recht op vrije meningsuiting is een groot goed, doch dat zal hier wat betreft de publicatie van het boek onder de eigen naam van [geïntimeerde 1] en met haar eigen foto op de omslag moeten wijken voor het recht op bescherming van het privéleven van [appellant] en van zijn eer en goede naam. Dat geldt te meer nu de passages over [appellant] (en zijn kinderen) geen ondergeschikt deel uitmaken van het boek - zeker de helft van het boek gaat over [appellant] (en zijn kinderen) -, en gelet op de mate waarin het boek voorshands steun vindt in objectiveerbare feiten. De belangenafweging valt dus in het nadeel van [geïntimeerde 1] uit. Met deze publicatie handelt [geïntimeerde 1] en daarmee ook de uitgever die het boek uitgeeft en er ook voor gekozen heeft om dat niet anoniem met foto te doen, onrechtmatig jegens [appellant] . [geïntimeerde 1] kan ook onder pseudoniem en zonder haar eigen foto haar boek publiceren en huiselijk geweld onder de aandacht brengen. De grieven van [appellant] slagen aldus.

Rechtenvrije afbeelding afkomstig van Pixabay.