IEF 18624

Teksten website en flyers niet identiek maar komen te zeer overeen

Rechtbank Noord-Nederland 22 juli 2019, IEF 18624, ECLI:NL:RBNNE:2019:3211 (Verf webshop) Eiser heeft samen met zijn partner een vof waarmee zij verf van het Noorse merk Jotun verkopen via internet. In de loop van 2018 ontstond een conflict tussen eiser en zijn partner. Eiser heeft de website offline gezet, en is zelf met een andere website verdergegaan (eveneens met de verkoop van Jotun verf). Hierna heeft eiser alle vorige klanten aangeschreven met de boodschap dat de activiteiten van de vof werden voortgezet onder de nieuwe naam. Gedaagden hebben hier een bericht achteraan gestuurd dat de verf nog steeds bij hen te koop werd aangeboden. Eiser stelt dat dit handelen onrechtmatig is, en dat gebruik van de teksten op de website en flyer een inbreuk vormen op zijn auteursrechten. Het handelen van gedaagden wordt onrechtmatig geacht nu de er auteursrecht rust op de website- en flyerteksten van eiser, en de totaalindrukken van beide teksten (hoewel niet geheel identiek, wel grotendeels identiek) te zeer overeenstemmen om niet te concluderen dat er sprake van overeenstemming is. De vorderingen worden toegewezen voor zover deze toewijsbaar zijn.

4.2. Partijen verschillen allereerst van mening over de vraag of er een auteursrecht van [naam eiser] rust op diens website en flyer. De voorzieningenrechter stelt in dit verband voorop dat voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat het werk een eigen intellectuele schepping is van de auteur (HvJ EG 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465, Infopaq). De vorm mag niet ontleend zijn aan een ander werk en moet het resultaat zijn van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes en daarmee een voortbrengsel van de menselijke geest (HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153). Het werkbegrip van de Auteurswet vindt zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940). Daarnaast vindt het werkbegrip zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijke karakter enkel bepaald wordt door reeds bekende stijlelementen (HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712). Beslissend is de situatie op het moment waarop het werk voor het eerst openbaar is gemaakt (HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889).

4.5. De voorzieningenrechter constateert dat de teksten op de flyer van [handelsnaam 2] grotendeels identiek zijn aan de teksten op de flyer van [naam eiser] en ook de opmaak van beide flyers grotendeels identiek is. De gelijkenis is zo groot dat voldoende aannemelijk is geworden dat de flyer van [handelsnaam 2] is ontleend aan de eerder verspreide flyer van [naam eiser] . Deze flyer maakt derhalve inbreuk op het auteursrecht van [naam eiser] op de opmaak en teksten van zijn flyer.

4.6. Ook de teksten op de website [naam website] zijn nagenoeg identiek aan de hiervoor omschreven auteursrechtelijk beschermde teksten op de website van [naam eiser] . Nu bovendien in de codetekst van de website www. [handelsnaam 2] hyperlinks staan die verwijzen naar de website van [naam eiser] is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands voldoende vast komen te staan dat de website [naam website] is ontleend aan de website van [naam eiser] . [naam gedaagde 2] heeft ter zitting ook erkend dat [naam website] is ontleend aan de website van [naam eiser] . Dit maakt dat met de website [naam website] inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van [naam eiser] op de hiervoor bedoelde teksten van zijn website.

4.8. De primaire vordering onder 2 om [gedaagden 1 en 2] te verbieden in de toekomst wederom (web)teksten of folderteksten van [naam eiser] te kopiëren, is niet toewijsbaar. Thans kan namelijk nog niet beoordeeld worden of het kopiëren van die (web)teksten of folderteksten onrechtmatig is. Dat hangt (onder meer) af van de vraag of het gaat om (web)teksten of folderteksten waarop een auteursrecht van [naam eiser] rust en zo nee, of sprake is van slaafse nabootsing. Dit zijn vragen die nu nog niet kunnen worden beantwoord.