IEF 20419

Tarieven Stichting Beeld Anoniem niet geschikt voor schadebepaling

Rechtbank Amsterdam 19 november 2021, IEF 20419; ECLI:NL:RBAMS:2021:6721 (Foto Markthal Rotterdam) Fotograaf is rechthebbende op de foto “Markthal Rotterdam”. Gedaagde heeft een eenmanszaak met als activiteiten reisorganisatie en informatieverstrekking op het gebied van toerisme. Ten behoeve van de excursie “private South Holland” heeft de gedaagde op haar website de foto “Markthal Rotterdam” geplaatst. Eiser vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van € 525,00 aan schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente hierover. Gedaagde bestrijdt de hoogte van de schade. De rechtbank overweegt dat de stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade bij de eiser ligt. Eiser heeft nagelaten afdoende overtuigende stukken in het geding te brengen waaruit valt op te maken dat hij deze foto voor de door hem gehanteerde tarieven ten behoeve van een website die vergelijkbaar is aan die van gedaagde, heeft geleverd. De verwijzing naar eerdere uitspraken, dan wel de tarievenlijst Stichting Beeld Anoniem geeft evenmin voldoende duidelijkheid over de in dit geval door eiser geleden schade. Deze tarievenlijst is anders dan eiser meent niet bedoeld om als onderbouwing van de schade in het individuele geval dienst te doen. De uitspraken bieden onvoldoende duidelijkheid nu er uitspraken zijn overgelegd die het standpunt van eiser onderbouwen maar er ook uitspraken zijn die een andere lijn volgen. Dat leidt ertoe dat de schade wordt geschat op € 50,00.

5. [gedaagde] heeft de hoogte van de schade bestreden en daarbij verwezen naar de door haar gebruikte foto’s en licenties die zij heeft betaald voor haar website, maar deze tarieven kunnen niet als uitgangpunt dienen voor de door [eiser] geleden schade, nu niet duidelijk is waarop die tarieven zijn gebaseerd. Anderzijds is het onwaarschijnlijk dat indien [gedaagde] [eiser] langs de reguliere weg had benaderd zij het door [eiser] gehanteerde tarief had betaald, zodat het door [eiser] in dit geding gehanteerde tarief niet als uitgangspunt kan gelden. De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij [eiser] . De enkele verwijzing naar zijn tarieven is gelet op de betwisting van de zijde van [gedaagde] onvoldoende. [eiser] heeft nagelaten afdoende overtuigende stukken in het geding te brengen waaruit valt op te maken dat hij deze foto voor de door hem gehanteerde tarieven ten behoeve van een website die vergelijkbaar is aan die van [gedaagde] , heeft geleverd. De wel door [eiser] overgelegde stukken bieden die duidelijkheid niet. Enerzijds omdat het deels om een offerte gaat en anderzijds omdat voor zover sprake is van facturen, daaruit niet blijkt wat de aard van de opdracht en opdrachtgever is en de omvang van de verspreiding. Bovendien blijkt daaruit niet dat het deze foto betreft. De verwijzing naar eerdere uitspraken, dan wel de tarievenlijst Stichting Beeld Anoniem geeft evenmin voldoende duidelijkheid omtrent de in dit geval door [eiser] geleden schade. Deze tarievenlijst is anders dan [eiser] kennelijk meent niet bedoeld om als onderbouwing van de schade in het individuele geval dienst te doen. De uitspraken bieden onvoldoende duidelijkheid nu er alleen uitspraken zijn overgelegd die het standpunt van [eiser] onderbouwen, maar er ook voldoende uitspraken, ook van Hoven, zijn die een andere lijn volgen. Dat leidt ertoe dat de schade, bij gebreke aan andere aanknopingspunten, zal worden geschat op € 50,00.