Gepubliceerd op dinsdag 3 januari 2017
IEF 16481
Kantonrechter ||
3 okt 2016
Kantonrechter 3 okt 2016, IEF 16481; ECLI:NL:RBDHA:2016:15983 ((time for pictures)), https://www.ie-forum.nl/artikelen/tarieven-conform-stichting-foto-anoniem-voor-foto-s-van-model-op-site-en-facebook

Uitspraak mede ingezonden door Charlotte Meindersma, Charlotte's Law & Fine Prints.

Tarieven conform Stichting Foto Anoniem voor foto's van model op site en facebook

Ktr. Rechtbank Den Haag 3 oktober, IEF 16481; ECLI:NL:RBDHA:2016:15983 (time for pictures) hersteld per 10 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15985. Foto. Auteursrecht. Geen portretrecht model ingeroepen. Gedaagde heeft op haar website en op Facebookpagina een foto van een model gepubliceerd zonder toestemming of naamsvermelding. Gedaagde verweert zich dat hij er vanuit ging dat het model zelf rechthebbende was van het fotomateriaal dat zij, in natura, van eiser heeft gekocht. Het model heeft uitdrukkelijk uitgelegd dat zij haar tijd als model ter beschikking heeft gesteld aan eiser, die de foto’s van haar heeft gemaakt. Dit is een marktgebruikelijk concept, genaamd 'time for pictures'.  De schade is gebaseerd op het aantal keren dat de foto’s gepubliceerd zijn en de gebruikelijke vergoeding die hij voor dat gebruik hanteert, een en ander conform de tarieven van Stichting Foto Anoniem.

De kantonrechter (op 10 november):
- verbetert het tussen partijen gewezen en op 3 oktober 2016 uitgesproken vonnis in die zin dat de daarin vermelde gemachtigde wordt gewijzigd in mr. C.W. Meindersma en dat de vonnisdatum op de vervolgpagina’s van het vonnis wordt gewijzigd in 3 oktober 2016;

- verbetert het tussen partijen gewezen en op 3 oktober 2016 uitgesproken vonnis in die zin dat de daarin opgenomen beslissing ten aanzien van de proceskostenvergoeding komt te luiden als volgt:

“6.2 - een bedrag van € 4.300,16 als vergoeding voor de proceskosten waarvan € 350,00 als het aan de gemachtigde van [eiser] toekomende salaris, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW vanaf de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis tot aan de dag der voldoening;”

3.7. [eiser] heeft recht op vergoeding van de door hem geleden schade ten gevolge van de inbreuk door gedaagde. Uit rechtspraak blijkt dat het in ieder geval redelijk is, en ook gebruikelijk, om als professioneel fotograaf tarieven te hanteren die aansluiten bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem. Deze tarieven worden zelfs regelmatig gebruikt om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. [eiser] heeft voornoemde tarieven gehanteerd welke in het navolgende worden genoemd.

Verweer:
4.2. [gedaagde] heeft geen inbreuk gepleegd op de auteursrechten van [eiser] . [gedaagde] mocht er vanuit gaan dat het model zelf rechthebbende was van het fotomateriaal dat zij, in natura, van [eiser] heeft gekocht. Het model heeft uitdrukkelijk aan [gedaagde] uitgelegd dat zij haar tijd als model ter beschikking heeft gesteld aan [eiser] , die de foto’s van haar heeft gemaakt. Dit is een marktgebruikelijk concept, genaamd time for pictures. Daar [gedaagde] te goeder trouw heeft gehandeld, heeft [gedaagde] jegens [eiser] niet onrechtmatig gehandeld en is hij jegens [eiser] evenmin schadeplichtig.

5.3. [gedaagde] heeft - gelet op hetgeen in alinea 5.1 en 5.2 overwogen is - onrechtmatig gehandeld jegens [eiser] . Geoordeeld wordt dat dit bij herhaling gepleegde onrechtmatige handelen [gedaagde] ook toegerekend kan worden. Het had namelijk op de weg van [gedaagde] gelegen om zich ervan te overtuigen dat op de bewuste foto’s géén auteursrecht rustte, voordat hij daarvan gebruik maakte. [gedaagde] kan zich er niet op beroepen dat hij ervan uit mocht gaan dat het model rechthebbende is van het fotomateriaal. Voorts lag het op de weg van [gedaagde] erop toe te zien dat de foto’s niet opnieuw op zijn website c.q. facebookpagina zouden worden geplaatst door een beheerder. [gedaagde] is daarom gehouden de schade die [eiser] geleden heeft, te vergoeden.

5.4. [eiser] heeft de schade gebaseerd op het aantal keren dat de foto’s gepubliceerd zijn en de gebruikelijke vergoeding die hij voor dat gebruik hanteert, een en ander conform de tarieven van Stichting Foto Anoniem. De kantonrechter acht, in navolging van vaste jurisprudentie, aansluiting bij evenvermelde tarieven, aangewezen. De juistheid van de berekeningen van [eiser] staat, als niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, vast.