IEF 17488

Taalkundig perspectief laat MKB geen ruimte om het woord Tom mondeling of in drukletters te gebruiken

Rechtbank Amsterdam 31 januari 2018, IEF 17488 (MKB Ondernemers tegen TomTom) Zie eerder IEF 16465 en IEF 17344. Bodemvonnis. Merkenrecht. Contractenrecht. In deze procedure staat de vraag centraal of TomTom de overeenkomst met MKB rechtsgeldig heeft beëindigd. Een schriftelijke overeenkomst wordt uitgelegd aan de hand van het Haviltex-criterium. Bij de beoordeling welk gewicht aan de taalkundige uitleg gegeven moet worden, is relevant dat MKB en TomTom professionele partijen zijn die maanden ieder onder deskundige begeleiding hebben onderhandeld over de totstandkoming van de overeenkomst. De stelling van MKB dat haar advocaat geen enkele invloed op de tekst heeft gehad, wordt niet gevolgd. De rechtbank oordeelt dat artikel 1 van de overeenkomst, bezien in een taalkundig perspectief, MKB geen ruimte laat om het woord Tom mondeling of in drukletters te gebruiken, daar waar het Tom logo redelijkerwijs niet kan of hoeft te worden gebruikt. MKB gebruikt het teken sinds begin juni 2016 ook schriftelijk met een andere stijl en font en mondeling. Dat betekent dat MKB artikel 1 van de overeenkomst heeft overtreden en TomTom de overeenkomst rechtsgeldig heeft geëindigd. De rechtbank wijst de vorderingen van MKB af.

4.8. De rechtbank gaat niet mee in de stelling van MKB dat het woord "and" in artikel 1 van de Overeenkomst impliceert dat "the word Tom in any other style or font" over niets anders kan gaan dan "the Tom logo". Artikel 1 van de Overeenkomst, bezien in een taalkundig perspectief, in samenhang met punt iii van de preambule, laat MKB geen ruimte om het woord Tom mondeling of in drukletters te gebruiken, daar waar het Tom logo redelijkerwijs niet kan of hoeft te worden gebruikt.

4.9. Bij de beoordeling welk gewicht aan deze taalkundige uitleg gegeven moet worden, is relevant dat MKB en TomTom professionele partijen zijn, die maanden ieder onder deskundige begeleiding hebben onderhandeld over de totstandkoming van de Overeenkomst. Weliswaar stelt MKB dat haar advocaat geen enkele invloed op de tekst heeft gehad en in de advisering slechts op de achtergrond betrokken is geweest, maar zij wordt hierin niet gevolgd.

4.20. De rechtbank oordeelt dat uit de hiervoor genoemde omstandigheden en wat partijen op grond hiervan over en weer van elkaar mochten verwachten, volgt dat de Overeenkomst de taalkundige betekenis heeft zoals hiervoor onder 4.8. geoordeeld. Dit houdt in dat partijen overeen zijn gekomen dat MKB uitsluitend het logo Tom mag gebruiken in de vorm van het logo zoals weergegeven in Annex I bij de Overeenkomst. MKB heeft geen toestemming gekregen van TomTom om het woord Tom mondeling of in drukletters te gebruiken, daar waar het Tom logo redelijkerwijs niet kan of hoeft te worden gebruikt.

4.22. Tussen partijen is niet in geschil dat MKB het teken Tom sinds begin juni 2016 anders gebruikt dan alleen in logo vorm zoals overeengekomen in artikel 1 van de Overeenkomst. Zij gebruikt het teken Tom ook schriftelijk met een andere stijl en font (in de handelsnaam, de domeinnaam tom.nl, in hyperlinks, in de apps) en mondeling (in radiocommercials en bij het opnemen van de telefoon). Dat betekent dat MKB artikel 1 van de Overeenkomst heeft overtreden. Geoordeeld wordt dat TomTom op grond daarvan de Overeenkomst mocht ontbinden. Dit betekent dat de Overeenkomst per 21 september 2016 rechtsgeldig is geëindigd. Hieruit volgt dat de vorderingen van MKB in conventie, die allen als uitgangspunt hebben dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd, dienen te worden afgewezen en dat de door TomTom in reconventie gevorderde verklaring voor recht dat de Overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd, dient te worden toegewezen.