IEF 17353

Systeem van "triple damage" ook in Curaçao te hanteren

Ultimo Noticia N.V.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 11 december 2017, IEF 17353; ECLI:NL:OGEAC:2017:178 (Perbureau Curaçao tegen Ultimo Noticia N.V.) Auteursrecht. Persoonlijkheidsrecht. Triple Damage. Ultimo Noticia publiceerde door Persbureau gemaakte foto's zonder bereid te zijn daarvoor te betalen. De foto's vermelden niet eisers naam noch zijn zij gewaarmerkt. Ultimo Noticia brengt naar voren gebracht dat "je niet altijd de baas bent over je eigen creatie". Eiser vordert voor de schending van het persoonlijkheidsrecht NAf 24.150,- en een bedrag voor onbetaalde facturen: Vanwege de houding van Ultimo Noticia, waarin het zich niets aantrok van het auteursrecht, ziet het Gerecht aanleiding om het systeem van “triple damage” ook in Curaçao te hanteren. Dit houdt in dat de schade wordt vastgesteld op het bedrag dat door eiser in rekening is gebracht, namelijk aanvankelijk NAf 150,- per foto en later driemaal die prijs. Het Gerecht veroordeelt Ultimo Noticia tot betaling van een schadevergoeding van NAf 100.457,10 en verbiedt Ultimo Noticia het zonder toestemming van eiser publiceren van enige door hem gemaakte foto.

2.1 [eiser] heeft een zaak aanhangig gemaakt nadat hij had gemerkt dat Ultimo Noticia zonder zijn toestemming door hem gemaakte foto’s publiceerde zonder bereid te zijn om daarvoor te betalen. Volgens Ultimo Noticia vermelden foto’s van [eiser] niet zijn naam en/of zijn zij gewaarmerkt. Voorts is door Ultimo Noticia naar voren gebracht dat je niet altijd de baas bent over je eigen creatie. 

2.3 Na toetsing van de feiten aan bovengenoemd rechtskader zijn de verweren van Ultimo Noticia in het tussenvonnis verworpen. Achtereenvolgens is door het Gerecht overwogen dat de foto’s wel van [eiser] zijn en dat het feit dat er niet bij stond dat er copyright op de foto’s rustte, niet maakt dat de foto’s niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Ook is overwogen dat Ultimo Noticia foto’s van [eiser] heeft geplaatst in haar krant / op haar website, zonder zijn toestemming en zonder daarvoor te betalen. In het tussenvonnis wordt dan geconcludeerd dat Ultimo Noticia inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [eiser]. Dit is bepaald in de volgende rechtsoverweging uit het tussenvonnis: 
4.11.
Nu tevens vaststaat, dat gedaagde voor het gebruik van die foto’s geen toestemming had van eiser, moet gedaagde worden geacht inbreuk op het auteursrecht van [eiser] te hebben gemaakt.

2.5. Nu dient nog te worden beoordeeld wat de hoogte is van de schade. [eiser] heeft twee bedragen gevorderd. Een bedrag in verband met de schending van het persoonlijkheidsrecht van NAf 24.150,- en een bedrag bestaande uit het totaal van de onbetaalde facturen. Deze facturen zijn weer onder te verdelen in facturen ten bedrage van NAf 150,- per foto van 6 januari 2015 en 10 februari 2015 en facturen van na die datum (van onderscheidenlijk 14 mei 2016, 28 mei 2016, 12 oktober 2016 en 4 februari 2017) waarin telkens NAf 450,- per foto wordt gerekend, driemaal de gebruikelijke prijs. Het totaal van de zes facturen bedraagt NAf 78.203,-.

2.6. Over de facturen wordt het volgende overwogen. Naar aanleiding van het tussenvonnis is tussen partijen nog verder debat gevoerd over het door [eiser] gehanteerde tarief van NAf. 150,- per foto. [eiser] heeft ter zitting toegelicht dat dat een door hem gehanteerd tarief is in gevallen als deze, namelijk dat een ander medium zijn foto gebruikt zonder voorafgaande opdracht daartoe. Ultimo Noticia heeft daar tegenin gebracht dat dat tarief te hoog is en dat zij een standaardtarief hanteert van NAf 20,- per foto. Dit standaardtarief valt evenwel in een andere categorie, namelijk foto’s gemaakt in opdracht van de krant of aangeboden aan de krant, zodat dat standaardtarief niet maatgevend is. Voorts is door Ultimo Noticia niet bestreden dat [eiser] als standaard tarief NAf 150,- rekent, zodat daarvan hierna ook wordt uitgegaan. In het tussenvonnis is onder r.o. 4.15. overwogen dat het Gerecht zich in een later stadium zal buigen over de vraag of het systeem van “triple damage” ook in Curaçao zou moeten worden gehanteerd. Op grond van artikel 27 Auteursverordening 1913 heeft [eiser] het recht op schadevergoeding. Deze vergoeding wordt op grond van artikel 6:97 BW begroot. In de eerste plaats bestaat de schade uit de vergoeding die zou zijn verschuldigd als [eiser] toestemming zou hebben gegeven voor overname van de foto’s. Voorts valt uit [eiser]s stellingen af te leiden dat hij verlies aan exclusiviteit ziet als schadepost. Ook is door hem aangevoerd dat hij uitvoerig heeft geprobeerd om met Ultimo Noticia in gesprek te treden over het gebruik van de foto’s en aanvankelijk ook nog bereid is geweest om een bulkprijs met de krant af te spreken. Ultimo Noticia bleef evenwel doorgaan met het plaatsen van zijn foto’s zonder serieus in te gaan op de protesten van [eiser], laat staan zijn facturen te voldoen. Het Gerecht leidt uit de overgelegde correspondentie af dat een en ander inderdaad zo is verlopen. Zelfs na het tussenvonnis is Ultimo Noticia doorgegaan met het plaatsen van foto’s van [eiser]. Dit onderstreept de stelling van [eiser] dat Ultimo Noticia zich niets aantrok van zijn auteursrecht. Ultimo Noticia heeft dit niet in afdoende mate bestreden. In al het voorgaande ziet het Gerecht aanleiding om de schade vast te stellen op het bedrag dat door [eiser] in rekening is gebracht, namelijk aanvankelijk NAf 150,- per foto en later driemaal die prijs.