IEF 17952

SRFA en MVP moeten onjuiste en misleidende mededelingen over registers van belastingsadviseurs van websites verwijderen

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 augustus 2018, IEF 17952; ECLI:NL:RBDHA:2018:10200 (Register Belastingadviseurs tegen LOI) Merkenrecht. Misleidende Mededeling. Onrechtmatige daad. RB is een beroepsorganisatie en branchevereniging van belastingadviseurs en consulenten in het MKB. RB is houdster van woordmerk RB en een beeldmerk. Op 16 juni 2017 zijn wijzigingen vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement RB. Onder meer is de opleiding die vereist is voor de inschrijving in het Register Belastingadviseur veranderd. De duur van de opleiding is maximaal vijf jaar (afhankelijk van de genoten vooropleiding) en wordt uitsluitend aangeboden door RB. SRFA houdt een register in stand, waarin kandidaten kunnen worden ingeschreven als MKB Belastingconsulent (MKB BC) of MKB Belastingadviseur (MKB BA). De opleiding die is vereist voor inschrijving als MKB BC duurt één jaar en de opleiding die is vereist voor de inschrijving tot MKB BA duurt twee jaar. Deze opleidingen worden aangeboden door LOI, MVP en NCOI. Ook kan registratie plaatsvinden indien de betreffende kandidaat een opleiding heeft genoten met gelijke eindtermen als de door LOI, MVP en NCOI aangeboden opleidingen, of reeds is ingeschreven in het Register Belastingadviseur of het Register Belastingconsulent van RB. Op de website van SRFA staat dat hun register de enige actieve is. En op de website van MVP staat dat je na afronding van de opleidingen ingeschreven kan worden in het register voor Belastingadviseurs en de titel van MKB BA mag gebruiken. RB vordert iedere inbreuk te staken en gestaakt te houden en rectificatie. De totaalindruk van de beeldmerken zorgt niet voor verwarringsgevaar want er is sprake van visuele en auditieve verschillen. Er is ook geen inbreuk op de woordmerken RB, RBc en Rbc. De gebruikte tekens van SRFA; MKB Belastingadviseur, MKB Belastingconsulent, MKB BA en MKB BC zorgen niet voor verwarringsgevaar. De stakingsvordering wordt afgewezen. De mededeling op de website van SRFA dat ze de enige actieve register is moet worden aangemerkt als een misleidende, dan wel onjuiste mededeling. De onjuiste suggestie wordt gewekt dat RB niet bestaat. De mededeling van MVP dat een inschrijving volgt in het register voor Belastingadviseurs is onvolledig, dan wel misleidend. Inschrijving in het Register Belastingadviseur van RB is immers niet aan de orde bij deze opleiding (zie nieuwe Reglement RB). Rectificatie wordt afgewezen wegens het ontbreken van een spoedeisend belang maar SRFA en MVP moeten de mededelingen wel van de websites verwijderen.

4.4. Voor wat betreft de (collectieve) woordmerken van SRFA c.s. - te weten RB, RBc en Rbc - is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat niet is gebleken van voldoende overeenstemming om een gevaar voor verwarring aan te kunnen nemen. De door SRFA c.s. gebruikte afkortingen en titels verschillen aanzienlijk met de merken. De auditieve en visuele overeenstemming met de door SRFA c.s. gebruikte tekens, te weten MKB Belastingadviseur, MKB Belastingconsulent, MKB BA en MKB BC is ronduit klein. Ten eerste ontbreekt bij de afkortingen en titels de kenmerkende hoofdletter R die door het hoofdlettergebruik en omdat deze aan het begin van de woordmerken staat, domineert. Ten tweede kunnen, anders dan RB kennelijk betoogt, de bestanddelen BA en BC van de tekens MKB BA en MKB BC niet los worden beschouwd van het bestanddeel MKB. Ook het het teken MKB BC en het merk RBc stemmen daarom in visueel en auditief opzicht zeer weinig overeen. Het teken MKB BC is immers langer dan het merk RBc en bestaat voor een aanzienlijk deel uit andere letters, terwijl de (in visueel opzicht) kenmerkende beginhoofdletter R geheel ontbreekt en de hoofdletter C van het merk bij het teken juist weer klein is geschreven. Het behoeft geen betoog dat dit voor de uitgeschreven varianten van de tekens nog sterker geldt en de visuele en auditieve overeenstemming nadert tot nihil.
4.5. Aan RB kan worden toegegeven dat sprake is van een zekere begripsmatige overeenstemming tussen de merken en de door SRFA c.s. gebruikte tekens. Beide verwijzen immers naar de titel van een belastingadviseur, dan wel belastingconsulent en een register voor de inschrijving van belastingadviseurs en consulenten. De voorzieningenrechter overweegt dat gelet echter op het beschrijvende karakter van deze begripsmatige overeenstemming, de visuele en auditieve verschillen tussen merken en tekens maken dat geen sprake is van enig verwarringsgevaar.
4.6. Het enkele feit dat (aspirant-)leden van RB vragen hebben gesteld over het nieuwe register van SRFA c.s. en de door haar gehanteerde titulatuur, toont niet aan dat sprake is verwarringsgevaar. Integendeel, blijkens de gestelde vragen was het voor de (aspirant-)leden van RB juist voldoende duidelijk dat sprake was van een nieuw register en nieuwe titulatuur, ten opzichte van de reeds bestaande registers en titulatuur van RB. Voor zover RB nog aanvoert dat SRFA c.s. door haar profileren voor het MKB verwarring zaait omdat RB zich daar ook op richt, gaat dit niet op omdat het – zoals hierna in 4.11 is te overwegen – SRFA c.s. vrij staat een concurrerend register te openen met bijbehorende titulatuur, waarbij SRFA c.s. juist duidelijk verschillende afkortingen/titulatuur hanteert en MKB bovendien een beschrijvende afkorting betreft.
4.7. RB heeft zich tevens beroepen op bescherming van haar beeldmerk. Dit betoog volgt de voorzieningenrechter echter niet. Hier geldt dat sprake is van een (zo mogelijk nog verder) te verwaarlozen visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en de door SRFA c.s. gebruikte tekens. Voor zover al sprake is van enige begripsmatige overeenstemming, is deze net als bij de woordmerken toe te schrijven aan de beschrijvende woorden “Register”, “Belasting” en “Adviseur”. RB heeft haar beroep op het beeldmerk verder ook niet toegelicht, terwijl gesteld noch gebleken is dat SRFA c.s. bij de presentatie van de door haar gebruikte tekens of op haar website een met het beeldmerk vergelijkbare layout of kleurstelling gebruikt als. Het logo dat SRFA c.s. consequent gebruikt (weergegeven in 2.6), is juist zeer verschillend, ook qua kleurstelling, van het beeldmerk. Zo al sprake zou zijn van enige overeenstemming, is gelet op dit alles gevaar voor verwarring niet te duchten. Voorshands is daarom eveneens onvoldoende gebleken dat SRFA c.s. inbreuk maakt op het beeldmerk van RB.
4.15. Met RB is de voorzieningenrechter eens dat de mededing op de website van www.srfa.nl, dat SRFA “het enige actieve register [is] voor de MKB Belastingconsulent en adviseur” (weergegeven in 2.8), moet worden aangemerkt als een misleidende, dan wel onjuiste mededeling. Door de nadruk te leggen op het feit dat SRFA het énige actieve register zou zijn/beheren, wordt naar voorlopig oordeel de onjuiste suggestie gewekt dat het register van RB niet meer zou bestaan, althans niet actief is.
4.16. SRFA c.s. heeft hiertegen aangevoerd dat geen sprake is van een onjuiste of misleidende mededeling, omdat het Register Belastingconsulent van RB niet meer actief is sinds de wijzigingen die per 1 juli 2017 in het reglement van RB zijn doorgevoerd. Dit betoog kan niet worden gevolgd, reeds omdat de geciteerde mededeling (kennelijk) ook ziet op een Register Belastingadviseurs van RB, terwijl tussen partijen staat vast dat het (subregister) Register Belastingadviseur van RB onverminderd actief is. Daarbij komt dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat het Register Belastingconsulent van RB niet meer actief is. RB heeft toegelicht dat dat register blijft bestaan voor alle thans ingeschreven leden. Daaraan is geen einddatum verbonden. Ook kandidaten die op 1 juli 2017 reeds waren begonnen aan de opleiding voor belastingconsulent bij RB en de opleiding afronden voor 2020, kunnen worden ingeschreven in het Register Belastingconsulent (zie 2.5). RB heeft bovendien voldoende toegelicht dat het reglement, waarin de voormelde regeling is uitgewerkt, vindbaar was op de website van RB, en daarom ook voor SRFA c.s. kenbaar was. Dat op websites van derden tijdelijk andere of verouderde berichten waren vermeld over de wijzigingen binnen RB, rechtvaardigt daarom niet de onjuiste mededeling op de website www.srfa.nl, inhoudende dat zij het enige actieve register voor belastingadviseurs en -belastingconsulenten houdt. Op zijn minst had SRFA c.s. daarbij een toelichting dienen te geven. Door dit na te laten is de opmerking dat SRFA het enige actieve register houdt, voorshands onrechtmatig tegenover RB.
4.17. De voorzieningenrechter zal daarom gebieden deze mededeling van de website te verwijderen en verwijderd te houden. Nu SRFA thans houdster is van de domeinnaam www.srfa.nl zal de veroordeling zich tot haar richten. Omdat NCOI houdster was van die domeinnaam op het moment dat de bestreden opmerking op de website werd geconstateerd (22 juni 2018), geldt de veroordeling ook jegens NCOI. De enkele omstandigheid dat de website van www.srfa.nl blijkens productie GP2A inmiddels is aangepast (thans wordt vermeld dat het register van het SRFA “het register” is voor de MKB Belastingconsulent en -adviseur), doet hier niet aan af. Weliswaar is deze gewijzigde tekst op de website naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet onrechtmatig maar SRFA en NCOI hebben geen toezegging gedaan dat zij de bestreden mededeling, inhoudende dat haar register “het enige actieve register” is, verwijderd zullen houden, zodat RB voldoende belang heeft bij het gevorderde gebod.
4.18. De mededeling op de website van MVP (www.mvp.nl) dat het volgen van de opleiding tot Belastingadviseur bij MVP leidt tot inschrijving in “het register voor Belastingadviseurs” (weergegeven in 2.9) is eveneens voorshands onvolledig, dan wel misleidend. Inschrijving in het Register Belastingadviseur van RB is immers niet aan de orde bij deze opleiding. Voor zover het gemiddelde publiek dit zal onderkennen, ontstaat de suggestie dat het Register Belastingadviseur van RB niet (meer) bestaat. Inmiddels is de website van MVP aangepast en wordt vermeld dat afronding van de opleiding leidt tot inschrijving bij de SRFA als MKB BA. Deze laatste mededeling is niet onrechtmatig jegens RB. Omdat MVP evenwel geen toezegging heeft gedaan de bestreden mededeling, inhoudende dat afronding van de door haar aangeboden opleiding leidt tot inschrijving in “het register voor Belastingadviseurs” verwijderd te houden, heeft RB voldoende belang bij het gevorderde gebod.