IEF 16851

Sprake van uitputting auteursrecht door persoonlijke schenking foto's

Rechtbank Amsterdam 7 juni 2017, IEF 16851 (Uitputting auteursrecht foto's) Auteursrecht foto's. Eiser is fotograaf en heeft foto's in tweevoud laten afdrukken door X. De eerste set was voor een tentoonstelling. De tweede set is verkocht aan X. X heeft de foto's vervolgens verkocht aan gedaagde. Eiser stelt dat er geen sprake was van uitputting maar van verbreiding en vordert voor recht te verklaren dat hij zijn auteursrecht, op de door hem vervaardigde en zonder zijn toestemming in het verkeer gebrachte foto's, rechtmatig uitoefent door deze foto's als zijn eigendom op te eisen bij gedaagde. De rechtbank oordeelt dat met die enkele eigendomsovergang, ongeacht van de titel, reeds sprake is van in het verkeer brengen als bedoeld in artikel 12b van de Aw en daarmee sprake is van uitputting. Er is in juridische zin geen verschil tussen het begrip "in het verkeer brengen" enerzijds en het begrip "eigendomsoverdracht" anderzijds. Verder stelt de rechtbank dat vast staat dat de overdracht van de afdrukken aan X is geschied op het moment dat de eerste openbaarmaking (de tentoonstelling) al had plaatsgevonden. Van verbreiding kan dan geen sprake meer zijn.

Interessante rechtsoverwegingen: 4.1 t/m 4.4