Gepubliceerd op maandag 16 november 2020
IEF 19579
Rechtbank Amsterdam ||
27 mei 2020
Rechtbank Amsterdam 27 mei 2020, IEF 19579; ECLI:NL:RBAMS:2020:5391 (PayingIT en PayingIP tegen Workrate), https://www.ie-forum.nl/artikelen/schending-van-auteursrechten-op-software-is-niet-gebleken

Schending van auteursrechten op software is niet gebleken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 mei 2020, IEF 19579; IT 3323; ECLI:NL:RBAMS:2020:5391 (PayingIT en PayingIP tegen Workrate) Auteursrecht. Kort geding. Workrate houdt 49% van de aandelen in Usemate BV (later: PayingIT). In 2016 wordt een koopovereenkomst gesloten van alle aandelen van Workrate in Usemate BV en verkoop en levering van ‘de Software’ aan PayingIP. In de koopovereenkomst wordt tevens een licentieovereenkomst opgenomen ten behoeve van Workrate en wordt bepaald dat alle IE-rechten op de software aan PayingIP toekomen. PayingIT meent dat Workrate inbreuk maakt op haar auteursrechten op de Usemate-software en de licentieovereenkomst schendt. Partijen zijn in geschil over de omvang van de beoogde overdracht van de auteursrechten. Dit vereist een nader onderzoek naar de feiten, hetgeen het kort geding te buiten gaat. Schending van de (beoogde) auteursrechten van PayingIT is niet gebleken. Evenmin kan worden aangenomen dat de licentieovereenkomst wordt overtreden. De gevraagde voorzieningen worden daarom geweigerd.

4.13. Hieruit volgt dat de vraag of partijen beoogd hebben het auteursrecht dat verband houdt met deze functionaliteiten over te dragen, ingewikkeld is. Immers, beide partijen dienen te kunnen beschikken over deze functionaliteiten, Het heeft er de schijn van dat partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten dit aspect onvoldoende onder ogen hebben gezien. Dit vereist een nader onderzoek naar de feiten, hetgeen het bestek van dit kort geding te buiten gaat. Daar komt nog bij dat door Workrate gemotiveerd is betwist dat deze onderdelen überhaupt vatbaar zijn voor auteursrechtelijke bescherming. Ook dit vraagstuk vereist nader onderzoek.

4.14. Voorshands is het niet aannemelijk dat de Koop- en Licentieovereenkomst aldus moet worden uitgelegd, dat PayingIT danwel PayingIP ook een exclusief (auteurs)recht hebben verkregen op de softwareonderdelen, benodigd voor de ‘ondergeschikte functionaliteiten’ van Usemate, waar deze overeenstemmen met de broncode, machinecode, bestanden en/of andere softwareonderdelen van Workstate. Dit zou immers een verbodsrecht van PayingIT of PayingIP op het gebruik van die softwareonderdelen impliceren, waardoor de bij Workrate achtergebleven applicatie Workstate effectief de functionaliteiten ‘interface/templates’, ‘rechtenbeheer’, en ‘instellingenbeheer’ zou verliezen en Workrate deze applicaties niet meer ten behoeve van derden zou kunnen exploiteren zonder hun toestemming. Uit de overgelegde correspondentie, de e-mail van 30 mei 2016 van [naam 2] aan [betrokkene gedaagde 3] daaronder begrepen, blijkt nergens dat partijen overdracht van een dergelijk vergaand verbodsrecht met betrekking tot de ‘ondergeschikte functionaliteiten’ voor ogen heeft gestaan.

4.15. Uit het voorgaande volgt dat voorshands niet kan worden aangenomen dat Workrate op enige wijze inbreuk maakt op auteursrechten van PayingIT of PayingIP, die rusten op de ‘ondergeschikte functionaliteiten’ van de Usemate software.