IEF 19769

Rechthebbende octrooi NL590 niet vastgesteld

Rechtbank Den Haag 16 december 2020, IEF 19769; ECLI:NL:RBDHA:2020:12865 (A tegen B) Mechanisatiebedrijf A houdt zich onder meer bezig met de vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw. Het Nederlandse octrooi NL 590, getiteld 'Sorteerinrichting voor bol en/of knolgewassen en werkwijze voor het sorteren van bol en/of knolgewassen' is op 21 juni 2006 verleend op aanvraag van 13 april 2006. A vervaardigt en verkoopt op NL590 gebaseerde machines genaamd Aqua Grader en Aqua Shaver. Met deze machines kunnen knol- en bolgewassen onder meer worden gewassen en gesorteerd. B.V. (B) houdt zich eveneens bezig met de vervaardiging en verkoop van machines en werktuigen voor de landbouw. Sinds 2006 heeft B als dealer van A de Aqua Grader verkocht. De handelsrelatie tussen beide bedrijven is in 2015 geëindigd. Sindsdien biedt B (spoel- en kop)machines onder de namen Agra Grader en Agra Shaver aan. A vordert daarop B te verbieden inbreuk te maken op NL 590 en subsidiair te verbieden onrechtmatig te handelen. De vordering van A wordt afgewezen. Het is onduidelijk aan welke rechtspersoon de (octrooi)rechten toekomen. Van slaafse nabootsing is geen sprake, omdat A onvoldoende heeft gesteld hoe B had kunnen afwijken in de vormgeving van de spoelsorteermachine zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit ervan. 

4.17. Ter zitting is desgevraagd toegelicht dat meerdere octrooiaanvragen zijn gedaan onder de naam [Konstruktie- en Machinebouw A] B.V., waarbij [de heer A] telkens als contactpersoon voor de octrooigemachtigde(n) optrad. Voor zover aanvragen onder die naam zijn ingediend vóór 29 december 1997, kan dit niet namens [Mechanisatiebedrijf A] zijn gebeurd, omdat deze vennootschap toen nog niet was opgericht. Onduidelijk is aan welke rechtspersoon die rechten dan wel toekomen en waarom die rechtspersoon niet tevens de rechthebbende zou zijn op de na 1997 ontstane octrooirechten. Indien er met [Mechanisatiebedrijf A] vanuit zou moeten worden gegaan dat na 1997 onder de naam [Konstruktie- en Machinebouw A] B.V. ingediende octrooiaanvragen aan [Mechanisatiebedrijf A] toekomen, zou dit het ongerijmde gevolg hebben dat octrooirechten die onder dezelfde naam van een niet bestaand rechtssubject zijn geregistreerd, zouden moeten worden toegeschreven aan verschillende rechthebbenden. Ook dit staat in de weg aan de conclusie dat duidelijk is dat [Mechanisatiebedrijf A] de rechthebbende is op NL590.

4.34. Gegeven het uitgangspunt dat nabootsen is toegestaan, heeft [Mechanisatiebedrijf A] in het licht van de hiervoor beschreven omstandigheden onvoldoende duidelijk gemaakt op welke wijze [B B.V.] had kunnen afwijken in de vormgeving van haar spoelsorteermachine zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid en dat had moeten doen om verwarring te vermijden. De Agra Grader van [B B.V.] bestaat voor een groot deel uit onderdelen die zij bij derden inkoopt en die functioneel in een specifieke positie moeten worden geplaatst. Voor zover het ontwerp niet door standaard-onderdelen wordt bepaald, is er sprake van een in hoge mate door technische eisen bepaalde vormgeving. De machine is voorzien van in de branche gangbare kleuren en wijkt qua vormgeving op onderdelen af, zoals in de vormgeving en kleurvlakken van de onderdelen aan de voor- en achterzijde van de machine en het verschil in kleur van de onderzijde van het frame. Onder deze omstandigheden kan, mede gelet op het hoge aandachtsniveau van de relevante marktdeelnemers, de keuze van [B B.V.] voor de kleur en naam van de machine er niet toe leiden dat zij zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Of de Aqua Grader een eigen gezicht op de markt heeft en of daadwerkelijk sprake is geweest van verwarring, zoals [Mechanisatiebedrijf A] stelt en [B B.V.] betwist, kan gelet hierop in het midden blijven.