Gepubliceerd op woensdag 19 januari 2022
IEF 20476
HvJ EU ||
21 dec 2021
HvJ EU 21 dec 2021, IEF 20476; (Papierfabriek Doetinchem), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-alternatieve-modellen

Prejudiciële vragen over alternatieve modellen

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) 21 december 2021, IEF 20476, IEFbe 3359; C-684/21 (Papierfabriek Doetinchem) via MinBuza. Verzoekster is houder van het recht op een gemeenschapsmodel dat is ingeschreven en gepubliceerd (litigieus model) met betrekking tot een packing device. Verweerster verkocht een concurrerend product dat door verzoekster wordt beschouwd als een inbreuk op het litigieuze model. Verweerster is van mening dat het litigieuze model nietig is omdat alle kenmerken van het model uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het voortbrengsel. Zij heeft een reconventionele vordering tot nietigverklaring van verzoeksters gemeenschapsmodel ingesteld. De rechter in eerste aanleg heeft haar vordering in reconventie afgewezen. Hij was van oordeel dat de kenmerken van het litigieuze model gezien het bestaan van een groot aantal ontwerpalternatieven niet uitsluitend worden bepaald door de technische functie ervan. In het hiertegen ingestelde hoger beroep heeft de verwijzende rechter de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model toegewezen.

Volgens de verwijzende rechter moeten alle wezenlijke kenmerken van het litigieuze model worden bepaald door zijn technische functie. Naar aanleiding van het door verzoekster tegen dat arrest gerichte beroep in Revision heeft het Bundesgerichtshof het arrest van de verwijzende rechter vernietigd en de zaak naar deze rechter terugverwezen om opnieuw te worden behandeld en beslecht. De verwijzende rechter heeft naar het oordeel van het Bundesgerichtshof te veel belang gehecht aan de octrooibrief, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling van de overige omstandigheden en niet alle aspecten in aanmerking genomen. 

Prejudiciële vragen:

1. Volgens de rechtspraak van het Hof moet bij de beoordeling of de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het voortbrengsel, worden gelet op het aan de orde zijnde model, de objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom er is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken van het betreffende voortbrengsel, gegevens met betrekking tot het gebruik van dat voortbrengsel of de vraag of er alternatieve modellen bestaan waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld (arrest van 8 maart 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172). Welke betekenis moet, wat het aspect van het bestaan van andere modellen betreft, worden toegekend aan de omstandigheid dat de houder van het recht op het model ook voor een groot aantal alternatieve modellen over modelrechten beschikt?

2. Moet bij de beoordeling of de verschijningsvorm uitsluitend wordt bepaald door de technische functie, in aanmerking worden genomen dat het ontwerp het gebruik van meerdere kleuren mogelijk maakt, wanneer het kleurontwerp als zodanig niet blijkt uit de inschrijving? 

3. Indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord: is dit van invloed op de omvang van de bescherming van het model?