IEF 18569

Prejudiciële vragen aan HvJ EU: wanneer vervalt recht van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen op uitkering billijke vergoeding?

Tribunal Supremo (Spanje) 1 juni 2019, IEF 18569; C-147/19 (Atresmedia tegen AGEDI en AIE) Via MinBuza: AGEDI beheert de intellectuele eigendomsrechten van producenten van fonogrammen. AIE beheert de intellectuele-eigendomsrechten van auteurs en uitvoerende kunstenaars. Op 29.07.2010 stelden de organisaties een vordering in tegen Atresmedia, dat eigenaar is van verschillende televisiezenders. AGEDI en AIE vorderden betaling van een schadevergoeding  wegens de mededeling van voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogrammen (of van reproducties daarvan) aan het publiek. AGEDI en AIE stelden hiertegen beroep in. De rechter in tweede aanleg vernietigde de uitspraak van de rechter in eerste aanleg en wees de vordering in haar geheel toe. Atresmedia heeft daartegen cassatieberoep ingesteld.

Prejudiciële vragen:

1. Omvat het begrip „reproductie van een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram” in art. 8, lid 2, van richtlijnen 92/100 en 2006/115 de reproductie van een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram in een audiovisuele opname die de vastlegging van een audiovisueel werk bevat?

2. Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, is een televisieomroeporganisatie die voor enigerlei mededeling aan het publiek een audiovisuele opname gebruikt die de vastlegging van een cinematografisch of audiovisueel werk bevat waarin een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram is gereproduceerd, dan gehouden tot betaling van de enkele billijke vergoeding waarin art. 8, lid 2, van voornoemde richtlijnen voorziet?