IEF 17271

Politieke organisatie dient rectificatie te plaatsen wegens verwijten jegens radiostation

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 november 2017, IEF 17271; IT&R 2406; ECLI:NL:RBDHA:2017:12864 (Feel Good Radio tegen Vereniging Onafhankelijk Rijswijk). Rectificatie. Feel Good Radio produceert radioprogramma’s voor de Stichting Omroep Rijswijk (SOR). De VOR is een politieke organisatie welke verschillende nieuwsberichten op haar website heeft geplaatst met betrekking tot Feel Good Radio. De VOR heeft onrechtmatig gehandeld jegens Feel Good Radio door het publiceren van de berichtgeving, nu deze feitelijke grondslag missen. De VOR zal voorts worden geboden een rectificatie te plaatsen. 

4.6. Buiten kijf staat dat de VOR, die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, een (maatschappelijk relevante) controlefunctie heeft voor wat betreft de toekenning en besteding van gemeentelijke subsidie. De gemaakte verwijten dienen, zoals uit voornoemd criterium volgt, evenwel een voldoende feitelijke grondslag te hebben. Volgens de VOR bestaan er twee concrete aanwijzingen – zo begrijpt de voorzieningenrechter – voor de veronderstelling dat Feel Good Radio misbruik maakt van subsidiegelden. De eerste betreft de tussen de SOR en Feel Good Radio gesloten productieovereenkomst van 5 mei 2015. In die overeenkomst hebben de partijen afspraken gemaakt over de vergoeding voor de verkoop van reclamezendtijd door Feel Good Radio. De VOR stelt op zichzelf terecht dat [eiser] ten tijde van het sluiten van die overeenkomst nog bestuurslid was van de SOR en [eiser] heeft niet betwist dat de statuten van de SOR een dergelijke belangenverstrengeling bij de totstandkoming van een contract niet toestaan. Wat daar ook van zij, niet valt in te zien dat deze gang van zaken heeft geleid tot het doorsluizen van subsidiegelden. Integendeel, in de productieovereenkomst is een bepaling opgenomen waarin expliciet staat vermeld dat Feel Good Radio geen aanspraak kan maken op subsidiebedragen.

4.7. De tweede concrete onderbouwing van het gemaakte verwijt betreft volgens de VOR een huurovereenkomst die namens Feel Good Radio is gesloten met een Rijswijkse onderneming voor de huur van een studio in Rijswijk. Volgens de VOR betaalt de SOR de huur, terwijl Feel Good Radio de studio gebruikt. [eiser] heeft erkend dat de VOR de huurbetalingen voor de studio verricht. Hij heeft echter betwist dat hij de studio gebruikt. Gelet op deze betwisting kan daar dan ook niet vanuit worden gegaan. Als de SOR de studio gebruikt – zoals [eiser] stelt –, vloeit daar logischerwijs uit voort dat zij ook de huur betaalt. Ook de huurovereenkomst biedt dan ook geen onderbouwing voor de beschuldiging van subsidiefraude.

4.8. De VOR heeft voorts aangevoerd bezwaren te hebben tegen de wijze waarop Feel Good Radio vrijwilligers behandelt en tegen de vriendschappelijke en zakelijke band tussen [eiser] en [X] . Wat daar ook van zij, dit betreft verwijten die niet ter beoordeling voorliggen in het kader van de vordering van [eiser] en die niet relevant zijn voor de vraag of Feel Good Radio profiteert van door de SOR doorgesluisde subsidies. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de gemaakte verwijten een onvoldoende feitelijke grondslag hebben. De VOR heeft dan ook onrechtmatig gehandeld jegens [eiser] door het publiceren van de onder de feiten geciteerde berichtgeving. De vordering die strekt tot het verwijderen van de nieuwsberichten komt dus voor toewijzing in aanmerking. Daarvoor zal een redelijke termijn van 24 uur worden gegund. De VOR zal voorts worden geboden een rectificatie te plaatsen met de hierna genoemde tekst. Het strekt echter te ver om de VOR ertoe te dwingen ook (betaalde) rectificaties te plaatsen in media waar zij de berichten niet zelf heeft geplaatst. De rectificatie behoeft dan ook enkel te worden geplaatst op de kanalen waarop de gewraakte nieuwsberichten zijn geplaatst.