IEF 18268

Pils van Lidl maakt geen inbreuk op merkrechten Grolsch

Rechtbank Rotterdam 28 februari 2019, IEF 18268; ECLI:NL:RBROT:2019:1591 (Grolsch tegen Lidl NL). Grolsch is een bierbrouwerij die pils op de markt brengt onder de naam Kornuit. Dit pils is op verschillende locaties verkrijgbaar. KORNUIT is door Grolsch ingeschreven als woord- en beeldmerk. Lidl NL exploiteert supermarkten en heeft een pils laten ontwikkelen dat zij op de markt heeft gebracht onder de naam Kordaat. Ook Lidl NL heeft haar teken in laten schrijven als woord- en beeldmerk. Grolsch stelt dat Lidl NL met Kordaat een inbreuk maakt op haar merkrecht, en spant daarom een kort geding aan voor de Rechtbank Rotterdam. Lidl NL voert hierop gemotiveerd verweer. Grolsch stelt dat er auditieve en visuele overeenstemming is, terwijl Lidl NL aanvoert dat er begripsmatig juist grote verschillen bestaan. Nu er discussie is over de vraag of de betekenis van de begrippen beiden bij het grote publiek bekend zijn kan de rechtbank hieromtrent in dit kort geding geen conclusie trekken. Hierna oordeelt de rechtbank dat de auditieve overeenstemming gering is en de visuele overeenstemming eveneens beperkt is. De rechtbank komt dus tot de conclusie dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Met betrekking tot de vordering van Grolsch op grond van sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE oordeelt de rechtbank dat onvoldoende is gebleken dat het publiek een verband legt tussen Kordaat en Kornuit. Al met al komt de Rechtbank tot het oordeel dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat Lidl NL een inbreuk maakt op het merkrecht van Grolsch zodat de vorderingen dienen te worden afgewezen.

4.21. Nu Grolsch betwist dat de betekenis van het woord kordaat en/of het woord kornuit bekend is bij het (relevante) publiek, ligt het op de weg van Lidl om haar stelling aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door middel van overlegging van de uitkomst van een marktonderzoek. Dat heeft zij niet gedaan. Uit het onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek kan, zoals Grolsch terecht betoogt, niet worden afgeleid dat een substantieel deel van het (relevante) publiek bekend is met de betekenis van de woorden kordaat en kornuit.

4.22. Dit betekent dat ten aanzien van het begripsmatige verschil tussen Kordaat en Kornuit geen conclusie kan worden getrokken.

4.24. De voorzieningenrechter onderschrijft het standpunt van Lidl. Er is, naar voorlopig oordeel, een zekere mate van auditieve overeenstemming, maar deze overeenstemming is gering, doordat de klanken van de lettergreep waarop de klemtoon ligt overheersen.

4.30. De hieronder weergeven beeldmerken Kordaat en Kornuit stemmen overeen voor zover daarin de lettercombinatie ‘kor’ en de letter ‘t’ voorkomen, en ook voor zover het de donkere kleur van de letters betreft waarin Kordaat en Kornuit zijn geschreven. De totaalindruk die door de beeldmerken wordt opgeroepen, is echter bepalend. De beeldmerken verschillen van elkaar wat betreft lettertype (daaronder begrepen de vorm van de letters en het gebruik van schoonschrift), het gebruik van hoofdletters (Kordaat is, op de letter t na, geheel in hoofdletters geschreven, terwijl Kornuit maar één hoofdletter bevat), de richting (Kordaat is diagonaal geschreven, terwijl Kornuit horizontaal is geschreven), de toevoeging van het duidelijk leesbare woord pilsener (aan het beeldmerk Kordaat), de toevoeging van een tekening (aan het beeldmerk Kordaat), de toevoeging van figuren (aan het beeldmerk Kordaat, namelijk een rechthoek om Kordaat heen en een zeshoek om het daaronder liggende geheel), en de toevoeging van kleuren (aan het beeldmerk Kordaat). Die verschillen maken dat de beeldmerken – in hun geheel bezien – niet overeenstemmen.

4.31. Samengevat is – naar voorlopig oordeel – de mate van gelijkenis op auditief vlak gering te noemen, is deze ook op visueel vlak in geringe mate aanwezig voor zover het het woord- en beeldmerk Kornuit in vergelijking tot het woord Kordaat, en het woordmerk Kornuit in vergelijking tot het beeldmerk Kordaat betreft, en ontbreekt de gelijkenis voor zover het de beeldmerken betreft. Over het begripsmatige verschil, en daarmee eveneens over de begripsmatige overeenstemming, kan, als gezegd, voorshands geen uitspraak worden gedaan.

4.37 Beoordeeld moet worden of de mate van overeenstemming tussen het woord- en beeldmerk Kornuit en de door Lidl gebruikte tekens voor haar Kordaat pils dusdanig is dat het betrokken publiek een verband ertussen legt, in die zin dat Kordaat Kornuit in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Gelet op de geringe mate van overeenstemming, moet voorshands worden geoordeeld dat dit niet het geval is. Van (andere) factoren die, ondanks de geringe mate van overeenstemming, nopen tot het oordeel dat een verband wordt gelegd, is de voorzieningenrechter niet gebleken.

4.42. Dit betekent dat van een inbreuk in de zin van sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE geen sprake kan zijn. In het midden kan daarom worden gelaten of – zoals Grolsch stelt en Lidl betwist – Kornuit bekend is binnen het Benelux-gebied. De vraag of door het gebruik (zonder geldige reden) van het (woord)teken Kordaat en het beeldmerk Kordaat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van Kornuit, wat ook door Lidl wordt betwist, kan eveneens onbeantwoord blijven.

4.45. Nu niet kan worden geconcludeerd dat met grote mate van waarschijnlijkheid valt te verwachten dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Lidl een inbreuk maakt op de merkrechten van Grolsch in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE, en ook de belangenafweging daarom in het nadeel van Grolsch uitvalt, moeten de vorderingen worden afgewezen.

Bron foto: rechtspraak.nl.