IEF 18999

Perspublicaties over Soliditry zijn onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Gelderland 17 juli 2019, IEF 18999; ECLI:NL:RBGEL:2019:5946 (Soliditry c.s. tegen De Persgroep) Soliditry B.V. is een vennootschap die bestuurder is van verschillende organisaties die zich bezighouden met vastgoedontwikkeling, -financiering en de juridische aspecten daarvan. De Persgroep is uitgever van onder andere het dagblad De Gelderlander. Zij exploiteert daarnaast de websites Gelderlander.nl, Destentor.nl, AD.nl en Topics.nl. Twee leidinggevenden van Centurion veroordeeld wegens onder meer en kort gezegd, feitelijk leiding geven aan de oplichting door Centurion van een groot aantal beleggers. De Persgroep heeft artikelen gepubliceerd over dat Soliditry criminele activiteiten zou hebben gepleegd. Er wordt geoordeeld dat de artikelen over Soliditry verwijderd dienden te worden, waarbij Solidity c.s. als brein achter oplichting werden neerggezet.

 

Het gaat in deze zaak om een botsing van twee fundamentele rechten, namelijk de vrijheid van meningsuiting in de zin van artikel 10 EVRM tegenover het recht op eer en goede naam en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zoals bedoeld in artikel 8 EVRM. Er wordt geoordeeld dat in dit geval het belang van Soliditry c.s. zwaarder weegt dan het belang van De Persgroep en de publicaties dus onrechtmatig zijn jegens Soliditry c.s.

4.14 Over Thuisborg heeft Soliditry c.s. ter zitting verklaard dat de omstandigheden in de huidige, sterke onroerend goed markt voor het verdienmodel van Thuisborg ongunstig zijn en dat de ingelegde gelden al enige tijd worden besteed in Vondellaan waarvoor het economisch tij wel gunstig is. Soliditry c.s. heeft echter niet kunnen wijzen op concrete verdiensten in Thuisborg dan wel Vondellaan die ook maar enigszins de in de buurt komen van de operationele kosten van deze ondernemingen van volgens Soliditry c.s. tezamen ongeveer € 80.000,00 per maand. Thuisborg ontvangt € 450,00 huur per maand en Vondellaan creëert maandelijks een omzet van enige duizenden euro’s, aldus Soliditry c.s. ter zitting. Deze omstandigheden, die aansluiten bij de met behoedzaamheid te beschouwen anonieme verklaring van een ex-werknemer van Thuisborg, roepen vragen op over de haalbaarheid op langere termijn van het verdienmodel van Thuisborg en over de door de investeerders in Thuisborg gelopen risico’s en de wijze waarop deze gelden worden belegd en beheerd. Dat sprake is van oplichting door Soliditry c.s., althans door Thuisborg, Vondellaan en [naam eiser 8] , of dat Thuisborg de volgende melkkoe en een malafide beleggingsfonds is, volgt daaruit echter niet. Met de tekst van de artikelen en de illustraties van een sprinkhaan die een woning en een spaarvarken opeet wordt wel die boodschap aan de lezer overgebracht. Ook hiervoor ontbreekt een genoegzame feitelijke grondslag.

 

4.15 De slotsom is dat de in 4.2. bedoelde afweging in het nadeel van De Persgroep uitvalt en dat publicatie van de artikelen jegens Soliditry c.s. dus onrechtmatig is.

Het verbod de artikelen nog langer te publiceren is toewijsbaar.

Het geclausuleerde publicatieverbod voor de toekomst voor artikelen is toewijsbaar als na te melden. Gelet op de onrechtmatige wijze waarop De Persgroep haar vrijheid van meningsuiting tot op heden jegens Soliditry c.s. heeft benut, zal de gevorderde verplichting tot voorafgaande inzageverlening worden toegewezen.

De rectificatie is toewijsbaar zoals gevorderd, evenals het gevorderde bevel om internetlinks naar de artikelen, te laten verwijzen naar de rectificatie. Archivering van het verloop van de onderhavige kwestie is afdoende gewaarborgd met archivering van de gedrukte exemplaren van De Gelderlander en met archivering door derden van de inhoud van het world wide web.

Voor een veroordeling tot betaling van een voorschot op materiële schadevergoeding bestaat in dit kort geding geen aanleiding. Een voldoende spoedeisend belang bij betaling van een geldsom in dit verband heeft Soliditry c.s. niet gesteld, nog daargelaten dat dit kort geding zich niet leent voor onderzoek naar causaal verband tussen de onrechtmatige publicaties en door Soliditry c.s. gestelde schade, welk verband wordt betwist.

Als voorschot op de vergoeding van immateriële schade van Soliditry c.s. wegens aantasting in eer en goede naam acht de voorzieningenrechter de betaling van een bedrag van € 5.000,00 passend. Aannemelijk is dat de reputatie van in ieder geval Soliditry, Springrow, Thuisborg en [naam eiser 8] is aangetast doordat zij zonder genoegzame feitelijke grondslag zijn neergezet als oplichters. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat er zowel bij de advisering van Centurion als bij de haalbaarheid van het verdienmodel van Thuisborg door de Persgroep terecht de nodige vragen zijn opgeworpen, die steun vinden in de door De Persgroep gepresenteerde feiten. De gevorderde dwangsom is toewijsbaar en zal worden gemaximeerd op een bedrag van € 100.000,00.