IEF 20694

Persbericht over ringkraan onrechtmatig

Vzr. Rb. Midden-Nederland 28 april 2022, IEF 20694; C/16/535543 / KG ZA 22-92 (Huisman tegen Mammoet) Huisman Equipment sloot eind 2021 een overeenkomst met BMS Heavy Cranes voor het bouwen van een Ringkraan in 2023. Ringkranen zijn bijzondere kranen die op de afnemer worden afgestemd, waardoor grote financiële belangen zijn gemoeid met deze projecten. In een vooronderzoek van Huisman heeft deze ook een onderzoek ingesteld naar eventuele IE-recht inbreuken en geconcludeerd dat deze geen inbreuk zal maken op enig intellectueel eigendomsrecht bij het maken van deze kraan. In reactie op een persbericht van Huisman over de samenwerking met BMS heeft Mammoet diens eigen persbericht gepubliceerd. Vervolgens verschenen er in dezelfde branche waarin de partijen actief zijn publicaties naar aanleiding van dit persbericht. In dit persbericht beschuldigde Mammoet Huisman van een mogelijke inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten, aldus Huisman en deze stapt naar de rechter. De voorzieningenrechter gaat mee in de overwegingen van Huisman en acht dit als een onrechtmatige uitlating. Mammoet dient dus deze onrechtmatige uitlatingen hierover te staken en gestaakt te houden. Mammoet diende gezien het slechts de mogelijkheid betrof, bij diens verwijten additionele zorgvuldigheid in acht te nemen. Naast dit verbod zijn ook de twee rectificatievorderingen en de vordering tot opgave toegewezen. Hierbij diende Mammoet tevens een rectificatie aan te brengen op diens eigen website, ondanks dat het daadwerkelijke persbericht niet is gepubliceerd op haar website. 

3.9. Op grond van dit een en ander vindt de voorzieningenrechter het voldoende aannemelijk dat Mammoet Holding op het moment van de publicatie van het persbericht (anders dan het persbericht suggereerde) geen concrete aanleiding had om aan te nemen dat er mogelijk een octrooi (of een ander JE-recht) van haar werd geschonden, althans niet in een mate die de publicatie rechtvaardigde. Van Mammoet Holding mag extra terughoudendheid mogen verwacht bij het doen van uitlatingen wanneer de onderbouwing daarvan volgens haar nog jaren op zich laat wachten.

3.11. Dat er in het algemeen vaker in de media wordt aangekondigd dat juridische stappen worden overwogen, zoals Mammoet Holding zegt, maakt het bovenstaande niet anders. In de door Mammoet Holding overgelegde persberichten geeft de betrokken persoon aan wat er volgens hem/haar niet deugt en kondigt deze vervolgens aan juridische stappen te overwegen. Het gaat in die gevallen om duidelijke omschreven verwijten. Dat ligt hier anders doordat Mammoet Holding haar (niet concreet omschreven) verwijten in de sleutel van het begrip ‘mogeljk plaatst. Dat maakt niet dat zij deze eerder mag uiten. In tegendeel, het maakt — gelet op de hierboven genoemde omstandigheden — dat ook zij hier de nodige zorgvuldigheid in acht moest nemen.