IEF 18365

Openbaar en publiek uitvechten van verschillende (politieke) visies over de vastgoedontwikkeling Heerlen niet onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Limburg 22 januari 2019, IEF 18365, IT 2736; ECLI:NL:RBLIM:2019:515 (Metroprop tegen Socialistische partij) Mediarecht. Metroprop is eigenaar van diverse onroerende zaken in Heerlen. Gedaagde is onder andere fractievoorzitter van de SP in Heerlen. Op een initiatief van SP Heerlen is een website online gezet met kritiek op de staat van panden van Metropop. De uitingen op de website (en Facebookpagina’s) zijn niet onrechtmatig. Het betreft een openbaar en publiek uitvechten van verschillende (politieke) visies over de (vastgoed)ontwikkeling van Heerlen in welk kader partijen meer dienen te tolereren dan privépersonen. Het is onvoldoende aannemelijk dat gedaagden “op de man” spelen of onrechtmatige uitingen jegens eisers buiten het toelaatbare in het kader van het publieke en politieke debat hebben gedaan. Het recht op vrije meningsuiting van gedaagden in het onderhavige geval weegt zwaarder dan het recht op bescherming van eer en goede naam van eisers.

4.7.3. Gelet op het vooroverwogene, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de uitingen die gedaan zijn op de website [naam website 1] en op de facebookpagina van [gedaagde sub 2] moeten worden bezien in het kader van een breed publiek en politiek debat in Heerlen, waarmee het algemeen Heerlens belang is gediend en uit hoofde waarvan eisers een grotere tolerantie dienen op te brengen dan een privépersoon moet dulden. Partijen hebben in dit publieke en politieke debat duidelijk een van elkaar afwijkende visie over de (toekomstige) ontwikkeling van Heerlen, hetgeen hun goed recht is. Mede bezien in dit licht volgt de voorzieningenrechter eisers niet in hun stelling dat de informatie op de website en facebook niet klopt, nu zij onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de aantijgingen van verloedering en leegstand van de panden onjuist zouden zijn. De website [naam website 1] toont immers foto’s van vervallen (verloederde) en leegstaande panden die eigendom zijn van Metroprop. [eiser sub 2] heeft ter zitting inconsistent verklaard over het onderhoud dat aan de panden wordt gepleegd: in eerste instantie verklaarde hij immers “marginaal” en “weinig” onderhoud te plegen (“cv’s repareren en schilderen”), terwijl later werd verklaard dat er (met uitzondering van de slooppanden, waar géén enkel onderhoud wordt gepleegd) wél (meer) onderhoud wordt gepleegd. Uit deze verklaringen wordt onvoldoende aannemelijk dat er dusdanig veel onderhoud aan de panden wordt gepleegd, dat - in het kader van het publieke debat - de term verloedering niet gebezigd zou kunnen of mogen worden voor de litigieuze panden.

Ook hetgeen op de website [naam website 1] onder “profiel” en “De [eiser sub 2] methode” staat, is inhoudelijk niet althans onvoldoende weersproken door eisers om te kunnen oordelen dat het onjuist - en daardoor onrechtmatig - is. De enkele verwijzingen op de website naar krantenartikelen en columns, maken niet dat - zoals eisers ter zitting hebben aangevoerd - gedaagden onderzoek hadden moeten verrichten naar de juistheid van die krantenartikelen of dat gedaagden door de enkele verwijzing naar die betreffende artikelen (met een link) onrechtmatig jegens eisers handelen. Ter zitting is voorts door [gedaagde sub 2] nader verklaard dat de kop “Hoe [eiser sub 2] Kerkrade miljoenen kostte” een citaat is uit het daaronder geplaatste krantenartikel, hetgeen zijdens eisers niet is weersproken. Het enkele weergeven van een citaat uit een gepubliceerd krantenartikel acht de voorzieningenrechter in zijn algemeenheid niet onrechtmatig. Dat eisers, zoals zij hebben gesteld, aanzienlijke investeringen in (andere panden gelegen in) Heerlen hebben gedaan en dat het niet aan hen is te wijten dat panden lang leegstaan, nu de besluitvorming over de stadsontwikkeling ‘stroperig’ en traag verloopt, staat los van de inhoud van de website en facebookpagina en doet hieraan niet af. Dat eisers als enige op de website staan, doet hieraan evenmin af, nu op de betreffende website de mogelijkheid wordt geboden melding te maken van andere verloederde en leegstaande panden in Heerlen.

4.8.Uit al het vooroverwogene volgt dat niet kan worden geoordeeld dat op de website [naam website 1] en op de facebookpagina’s van [gedaagde sub 2] onrechtmatige uitingen zijn gedaan jegens eisers. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter betreft het, zoals overwogen, een openbaar en publiek uitvechten van verschillende (politieke) visies over de (vastgoed)ontwikkeling van Heerlen in welk kader partijen, en dus ook eisers, meer dienen te tolereren dan privépersonen. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat gedaagden “op de man” spelen of onrechtmatige uitingen jegens eisers buiten het toelaatbare in het kader van het publieke en politieke debat hebben gedaan. Alle omstandigheden in onderlinge samenhang beschouwend, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het recht op vrije meningsuiting van gedaagden in het onderhavige geval zwaarder weegt dat het recht op bescherming van eer en goede naam van eisers. De uitingen op de website [naam website 1] en de facebookpagina’s van [gedaagde sub 2] zijn dan ook niet onrechtmatig. De vorderingen van eisers zullen worden afgewezen. Hetgeen partijen overigens hebben aangevoerd behoeft geen verdere bespreking meer.