IEF 19307

Onvoldoende gesteld voor auteursrechtinbreuk naar buitenlands recht

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 29 juni 2020, IEF 19307; ECLI:NL:RBOBR:2020:3280 (Basarsoft tegen Here International) Auteursrecht. Kort geding. Basarsoft houdt zich bezig met het vastleggen van geografische gegevens in kaarten. Here International houdt zich bezig met het produceren, het licentie nemen en geven en verder verspreiden van geografische locatiegegevens. Basarsoft stelt dat Here International inbreuk maakt op haar auteursrechten, omdat Here International de fictieve straatnamen die Basarsoft als 'traps' in haar kaarten inbouwt, gebruikt op haar navigatiekaarten. Omdat op dit geschil Turks recht van toepassing is, mag van Basarsoft worden verwacht - des te meer omdat het gaat om een kort geding waar eigenlijk geen ruimte is voor diepgravend onderzoek - dat zij voldoende stelt om aan te kunnen nemen dat er sprake is van een inbreuk naar Turks recht. Hierin is Basarsoft tekortgeschoten. Uit de omstandigheid dat traps van Basarsoft opduiken in kaartmateriaal van Here International, kan niet worden afgeleid dat het gebruikte kaartmateriaal auteursrechtelijk beschermd is noch dat Basarsoft daarvan rechthebbende is. De fictieve namen die als traps worden gebruikt, kunnen dan ook niet zelfstandig bijdragen aan het halen van de originaliteitsdrempel, maar zijn niet meer dan een hulpmiddel ter bescherming van auteursrechtelijk beschermd werk waar zij deel van uitmaken. Derhalve kan de inbreukvraag niet in kort geding worden beantwoord en worden de vorderingen van Basarsoft afgewezen.

4.6. Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een inbreuk op auteursrechten, zal echter eerst moeten worden beoordeeld of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Dat is naar Turks recht niet anders. Partijen zijn het erover eens dat de "Fiki ve Sanat Eserleri Kanuna" met nummer 5846 (hierna: FSEK) van toepassing is. Partijen zijn het er ook over eens dat een geografische kaart in beginsel in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming volgens de FSEK. Basarsoft stelt echter onvoldoende om aan te kunnen nemen dat de door haar vervaardigde geografische kaarten voldoen aan de eisen die gesteld worden om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. De advocaat van Basarsoft heeft tijdens de mondelinge behandeling wel genoemd welke criteria dat volgens Basarsoft zijn, maar Basarsoft heeft verder onvoldoende uitgewerkt en concreet gemaakt waarom haar kaarten aan die criteria zouden voldoen. Daarbij heeft Basarsoft zelfs niet duidelijk gemaakt om welke kaarten het concreet gaat en aan de hand van welke uiterlijke kenmerken deze als zodanig geïdentificeerd zouden kunnen worden. Ter zitting werden besproken de door Basarsoft als productie 4 overgelegde print-outs van digitaal kaartmateriaal, onder meer afkomstig van de digitale kaarten die door Yandex - een Russische-Nederlands concern dat zich onder meer bezig houdt met het aanbieden van internetdiensten - worden gepubliceerd. Basarsoft heeft deze kaarten van Yandex in de vergelijking met het door Here International B.V. betrokken om zo duidelijk te maken dat de kaarten van Yandex — anders dan de kaarten van Here International B.V. — niet de fictieve — door Basarsoft geregistreerde - straatnamen (traps) bevatten. Ter zitting bleek evenwel dat het kaartmateriaal van Yandex — anders dan Here International B.V. en de voorzieningenrechter veronderstelden — niet was geleverd door Basarsoft. Dat betekent dat van de zijde van Basarsoft geen kaartmateriaal in het geding is gebracht ten aanzien waarvan zij stelt dat daar — naar Turks recht- auteursrecht op rust en waarvan zij de rechthebbende is. Dat heeft tot gevolg dat een (voorlopige) beoordeling van de vraag of het — beweerdelijk door Basarscift vervaardigde - kaartmateriaal waarop Here International B.V. inbreuk zou maken naar Turks recht auteursrechtelijk beschermd wordt in dit kort geding niet mogelijk is.

4.9. Slotsom is dat Basarsoft naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende heeft gesteld om aan te kunnen nemen dat de kaarten die door Here International B.V. zouden worden gebruikt naar Turks recht auteursrechtelijk beschermde werken zijn en als dat wel het geval zou zijn, dat Basarsoft daarvan de auteursrechthebbende is. Daaruit volgt dat onvoldoende aannemelijk geworden dat Here International B.V. inbreuk maakt op auteursrechten van Basarsoft. Dat betekent dat de vorderingen van Basarsoft zullen worden afgewezen.