IEF 19697

Onrechtmatig gebruik van Scios-merk

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 december 2020, IEF19697; ECLI:NL:RBZWB:2020:6829 (Stichting Scios tegen Inspectieland.nl) Kort geding. Eiseres richt zich op schemabeheer van het kwaliteitsmanagementsysteem op het gebied van inspecties en onderhoud aan onder meer technische installaties. Zij is eigenaar van het kwaliteitssysteem dat is ondergebracht in de Scios-certificatieregeling en is daarmee rechthebbende op de bekende Scios-merken, ingeschreven in de Benelux. Gedaagde is een niet Scios-gecertificeerde onderneming. Op de website van gedaagde werden Scios-merken gebruikt. Eiseres stelt zich op het standpunt dat gedaagde inbreuk maakt op haar merkrechten en stelt dat gedaagde zich schuldig maakt aan misleidende reclame, in de zin van artikel 6:194 BW. Daarop heeft eiseres gedaagde gesommeerd dit handelen direct te staken. Gedaagde heeft daarop de logo's verwijderd en stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van misleiding, omdat via de website opdrachtgevers in contact worden gebracht met gecertificeerde inspectiebedrijven die conform de reglementen werken. Gedaagde wordt bevolen zich van ieder gebruik van de Scios-merken te onthouden en dient hierover een rectificatie op haar website te plaatsen. Er is sprake van merkinbreuk door gedaagde. En dat door het gebruik van dit merk zij zich schuldig hebben gemaakt aan het doen van misleidende mededelingen.

3.4.6 Gesteld noch anderszins aannemelijk is geworden dat door 123Inspecties gebruik is gemaakt van de merkrechten van eiseres. Het verwijt dat er inbreuk is gemaakt op de merkrechten van eiseres is alleen gemaakt ten aanzien van gedaagde 1 (Inspectieland.NL).

Niet betwist is dat eiseres rechthebbende is op de Scios-merken en dat deze merken door gedaagde 1 zonder haar toestemming zijn gebruikt. Gedaagden stellen dat zij na sommaties van eiseres de vermelding daarvan op het internet hebben verwijderd. Eiseres betwist dat. Uit de door eiseres als producties 6 t/m 11 14 en 15, 18 19 en 22 overgelegde screenshots blijkt tot 18 november 2020 op het internet van meldingen van c.q. verwijzingen naar de merkrechten van eiseres door Inspectieland.NL. Mede gelet op deze hoeveelheid producties is het verweer van gedaagden dat zij de authenticiteit van deze screenshots niet kunnen vaststellen, zonder verdere inhoudelijke betwisting van de authenticiteit, onvoldoende. De omstandigheid dat eiseres ten aanzien van haar merken op 30 oktober 2020 ook een aanvullende spoedinschrijving heeft gedaan kan haar niet met succes worden tegengeworpen, gelet op de onweersproken stelling van eiseres dat zij als voorgebruiker deze merkrechten al geruime tijd (voor de aanvullende categorieën) gebruikte. De voorzieningenrechter komt op grond van het vorenstaande tot het oordeel dat er sprake is van merkinbreuk door gedaagde sub 1 in de zin van artikel 2:20 lid 2 sub a BVIE. Nu gedaagde1 bovendien heeft geweigerd de onthoudingsverklaring te ondertekenen, is de vrees van eiseres dat er sprake is van dreiging van toekomstig merkinbreuk door gedaagde 1 gegrond.

3.4.7. Vast staat dat gedaagden niet Scios-gecertificeerd zijn. De misleidende en ongeoorloofd vergelijkende reclame ziet er volgens eiseres op dat door gedaagden in hun uitlatingen op het internet wordt gesuggereerd dat zij Scios-gecertificeerd zijn. Volgens gedaagden werken zij samen met gecertificeerde inspecteurs en wordt zelfs per inspectie aan eiseres een afdracht betaald. Eiseres heeft dat betwist en stelt voorts gemotiveerd dat alleen een bedrijf gecertificeerd kan zijn en niet een individueel persoon. Een bedrijf moet daarvoor voldoen aan voorwaarden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagden door de vermeldingen op haar websites het doen voorkomen dat zij Scios-gecertificeerd zijn, terwijl dat in strijd is met de waarheid. Zij hanteren immers de Scios-merken respectievelijk de term scope gevolgd door een nummer dat het deskundig publiek zal herkennen als een Scios-scope nummer (8 t/m 10 en 12) en bieden diensten aan van “onze inspecteurs” zonder dat zij als bedrijf gecertificeerd zijn. Daarmee hebben zij misleidende mededelingen openbaar gemaakt c.q. doen maken over hun bekwaamheid en herkomst. Anders dan gedaagden stellen is gelet op de door eiseres als productie overgelegde screenshots niet aannemelijk geworden dat zij deze uitingen hebben gestaakt nadat zij daartoe door eiseres is gesommeerd. Verwezen wordt naar hetgeen daartoe hiervoor onder 3.4.6. is overwogen.