IEF 18567

Onherstelbare schade BREIN door inbreuk auteursrechten

Vzr. Rechtbank Rotterdam 17 juni 2019, IEF 18567 (BREIN tegen X) Auteursrecht. Inbreuk. BREIN is een stichting met als doel de collectieve bestrijding van auteursrechtinbreuken en is na een anonieme tip de Facebook-groepen op het spoor gekomen. X is beheerder van deze Facebook-groepen en uploadt e-books welke door de leden van de Facebook-groepen gedownload kunnen worden. Hierbij maakt X inbreuk op de auteursrechten van de bij BREIN aangesloten partijen en haar leden. X moet alle inbreukmakende handelingen onmiddellijk staken en wordt veroordeeld tot betaling van een dwangsom van €2000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Inbreuk op auteursrecht
19. Het door Gerekwestreerde aanbieden c.q. ter beschikking stellen van e-books via de Facebook-groepen is aan te merken als “handeling bestaande in een mededeling”. Deze handeling is gericht aan een “publiek”, namelijk alle mogelijke gebruikers van de Facebook-groepen. Tevens is er sprake van een “nieuw” publiek”, namelijk een publiek dat niet in aanmerking is genomen door de auteursrechthouders toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling van hun werken aan het publiek.

20. Uit het voorgaande volgt dat Gerekwestreerde met het plaatsen van e-books op de Facebook-groepen een openbaarmakingshandeling c.q. “mededeling aan het publiek” verricht.

Faciliteren van inbreuken
23. Uit rechtspraak van het Europese Hof van Justitie volgt immers dat in beginsel iedere handeling waarbij een gebruiker zijn klanten weloverwogen toegang biedt tot beschermende werken, een “handeling bestaande in een mededeling” kan vormen.

24. Gerekwestreerde heeft een zeer actieve rol en is van de vier beheerders de meest nauw betrokken beheerder van de Facebook-groepen. Niet alleen is de Gerekwestreerde de meest actieve uploader, zij biedt tevens toegang tot beschermde werken door het voorschrijven van spelregels voor het uitwisselen van werken, het controleren van de naleving hierop, het verwijderen van berichten met verkeerd geplaatste informatie over het werk en het verwijderen van verkeerd geplaatste aanvragen waarmee de gebruikers van het platform deze werken kunnen vinden en met elkaar kunnen uitwisselen. Gerekwestreerde speelt aldus een essentiële rol bij het beschikbaar stellen van de werken. Zonder het beschikbaar stellen en beheren van een dergelijk platform zouden deze werken immers niet of niet moeilijker door de gebruikers kunnen worden uitgewisseld.

25. Gerekwestreerde weet als beheerder van de Facebook-groepen dat bij het uitwisselen van de werken inbreuk op auteursrechten wordt gemakt en treedt niet op om de toegang tot de betreffende werken onmogelijk te maken, integendeel. Haar gedrag als beheerder heeft juist het doel het uitdrukkelijk mogelijk te maken de illegale uitwisseling van de werken te laten voortduren en gebruikers aan te sporen kopieën van deze werken te maken.

Spoedeisend belang en onherstelbare schade
31. Met het ongeautoriseerd openbaarmaken van e-books is er onherstelbare schade voor de bij BREIN aangesloten rechthebbenden ontstaan, namelijk de door rechthebbenden gederfde inkomsten nu zij geen enkele vergoeding ontvangen voor het openbaarmaken van hun werken door Gerekwestreerde. Daarnaast draagt het inbreukmakende handelen van Gerekwestreerde eraan bij dat bezoekers van de Facebook-groepen gewend raken aan het feit dat zij gratis e-books kunnen downloaden en als gevolg daarvan in de toekomst minder bereid zullen zijn te betalen voor legaal verkrijgbare e-books en andere content. Als Gerekwestreerde kan blijven doorgaan, zal deze onherstelbare schade alleen maar toenemen.