IEF 19262

Na tekenen onthoudingsverklaring opnieuw verkoop illegale dvd's

Ktr. Rechtbank Rotterdam 29 mei 2020, IEF 19262; ECLI:NL:RBROT:2020:5108 (Stichting Brein tegen gedaagde) Aanbieden van illegale dvd's. Gedaagde heeft via Marktplaats, gedurende geruime tijd op grote schaal, tegen betaling illegale dvd’s van verschillende tv-series aangeboden. Zij heeft dit gedaan onder verschillende aliassen. Stichting Brein heeft gedaagde op 19 juli 2018 aangeschreven naar aanleiding van de verkoop van dvd’s en op 5 augustus 2018 is door gedaagde een onthoudingsverklaring ondertekend. In deze zaak dient de vraag te worden beantwoord of gedaagde na het tekenen van de onthoudingsverklaring op 5 augustus 2018 opnieuw dvd’s op Marktplaats heeft aangeboden. Het verweer van gedaagde wordt verworpen. Er zijn geen aanwijzigingen dat iemand anders het heeft gedaan omdat zij het geld op haar rekening heeft gestort.

4.2 [gedaagde] heeft zich op het standpunt gesteld dat zij na 5 augustus 2018 geen dvd’s meer te koop heeft aangeboden, omdat het handschrift op de dvd’s niet van haar afkomstig is. Het kan zo zijn dat het handschrift op de dvd’s niet van [gedaagde] is, maar [gedaagde] heeft niet betwist dat het bankrekeningnummer waarnaar het geld van de verkoop van de dvd’s is overgemaakt niet van haar is. Evenmin is door [gedaagde] betwist dat de gebruikte alias van haar zijn. [gedaagde] heeft weliswaar aangevoerd dat iemand anders haar gegevens heeft gebruikt om haar een hak te zetten, maar wie dat zou kunnen zijn wordt door haar niet genoemd. Bovendien heeft [gedaagde] ook anderszins haar stelling dat iemand haar een loer heeft willen draaien op geen enkel wijze aannemelijk gemaakt. Indien daarvan sprake zou zijn geweest, dan had van [gedaagde] mogen worden verwacht dat zij hiertegen iets gedaan had, (bijvoorbeeld aangifte bij de politie) aangezien dit misbruik van persoonsgegevens betekent, hetgeen een strafbaar feit oplevert.. Nu niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde] hiertegen enige actie heeft ondernomen, kan ervan worden uitgegaan dat [gedaagde] op de hoogte was, dan wel toestemming heeft gegeven van het gebruik van haar gegevens door een ander. Hier speelt mee dat [gedaagde] zelf te kennen heeft gegeven dat verschillende mensen haar rekeningnummer hebben. Nu bovendien [gedaagde] geen verklaring heeft gegeven wat ze met de ontvangen bedragen op haar rekening heeft gedaan, zal ervan worden uitgegaan dat zij, althans gebruikmakend van haar naam en bankrekeningnummer, dvd’s heeft aangeboden en geleverd en daarvoor ook betaald heeft gekregen. Het verweer van [gedaagde] zal als onvoldoende onderbouwd worden verworpen.

4.3 Nu vaststaat dat er in april 2019 opnieuw herhaaldelijk advertenties op www.marktplaats.nl zijn geplaatst waarin illegale dvd’s te koop zijn aangeboden en aan Brein ook daadwerkelijk de bestelde dvd van de serie ‘Vikings’ is geleverd, met gebruikmaking van de alias en het bankrekeningnummer van [gedaagde] , is de kantonrechter van oordeel dat [gedaagde] de bepalingen in de onthoudingsverklaring heeft geschonden, met als gevolg dat Brein terecht aanspraak maakt op het bedrag van € 3.000,00. [gedaagde] is derhalve dit bedrag aan Brein verschuldigd en zal tot betaling daarvan worden veroordeeld.