IEF 17095

Modelinbreuk Rustic Twist frieten op gedraaide frieten van Simplot

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 september 2017, IEF 17095; ECLI:NL:RBDHA:2017:10353 (Simplot Company tegen McCain Foods Holland) Modelrechtinbreuk vorm aardappelfriet. De Amerikaanse onderneming Simplot is houdster van het gemeenschapsmodel voor aardappelvormen. In 2013 heeft Simplot een nieuwe lijn van frieten geïntroduceerd die worden gekenmerkt door de gedraaide vorm, onder het merk SIDEWINDERS. Eind oktober 2016 heeft McCain 'Rustic Twist' frieten geïntroduceerd in verschillende Europese landen. Simplot vordert dat McCain Foods onmiddellijk iedere inbreuk op het Model staakt in de Europese Unie. Nietigheid van het Model op basis van onduidelijke tekeningen en ontbreken van nieuwheid en eigen karakter is niet aannemelijk gemaakt door McCain. Volgens McCain Foods zijn er drie verschillende vormen friet in een zak Rustic Twists. Er is ook sprake van inbreuk indien een aanzienlijk deel van de Rustic Twists qua vormgeving bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan het Model. De voorzieningenrechter oordeelt dat in totaal 70 % van de frieten in een zak Rustic Twist inbreukmakend is ten opzichte van het Model. De verbodsvordering ten aanzien van alle landen van de EU wordt toegewezen.

4.17. Ten behoeve van de benodigde vergelijking worden de verschillende aangezichten van het Model hieronder afgebeeld met op dezelfde foto de Rustic Twist friet in de betreffende stand:

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wekt de hier getoonde Rustic Twist bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het Model. Hoewel er enkele kleine verschillen zijn te ontwaren (de Rustic Twist lijkt iets puntiger en iets minder slank dan het Model), staat – anders dan McCain Foods c.s. kennelijk betoogt – de Rustic Twist vele malen dichter bij het Model dan bij het hiervoor besproken vormgevingserfgoed. Net als bij het Model is immers sprake van (kort gezegd) een langwerpige platte (aardappel)schijf die om zijn lengteas is geroteerd, waarbij een duidelijke s-vorm is te zien. Daarmee is sprake van inbreuk op het Model.

4.18. Met dit voorshands oordeel verwerpt de voorzieningenrechter het verweer van McCain Foods c.s. dat voor de vraag of sprake is van inbreuk niet één enkele Rustic Twist met het Model moet worden vergeleken, maar een gehele zak Rustic Twists. In een zak Rustic Twists zijn volgens McCain Foods c.s. drie verschillende vormen friet te ontdekken, te weten frieten die qua vorm met de klok meedraaien (ongeveer 30%), frieten die qua vorm tegen de klok indraaien (ongeveer 40%) en frieten die zijn gevormd zonder een draai (ongeveer 30%).

Daargelaten de vraag naar welk aandeel van inbreukmakende friet nu precies voldoende is, is de voorzieningenrechter in elk geval van oordeel dat ook sprake is van inbreuk indien een aanzienlijk deel van de Rustic Twists qua vormgeving bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan het Model. 30% van een zak frieten is een aanzienlijk deel. Ten overvloede worden hieronder het Model, een Rustic Twist die qua vorm tegen de klok in draait en een Rustic Twist die qua vorm met de klok meedraait, weergegeven:

Ook de geheel ter rechterzijde afgebeelde variant van de Rustic Twist wekt naar voorlopig oordeel bij de geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk als het Model. Dat die vorm gespiegeld is, maakt dat niet anders nu de overige vormgeving geheel gelijk blijft en die vormgeving in zijn geheel het opvallendst is aan het Model. Dat betekent dat in totaal zelfs ongeveer 70% van de frieten in een zak Rustic Twist inbreukmakend is ten opzichte van het Model.

4.22. Zoals hiervoor is overwogen is sprake van inbreuk op het Model waarmee de verbodsvordering genoemd in 3.1 onder A in beginsel voor toewijzing in aanmerking komt.

4.23. Volgens McCain Foods c.s. zou een verbod evenwel voor haar desastreus uitwerken, nu de Rustic Twist frieten een succesvol product zijn waarin zij veel heeft geïnvesteerd. Als zij gehouden zou worden de productie en de verkoop te staken, levert dit aanzienlijke directe kosten op, maar ook aanzienlijke reputatieschade voor haar gehele business in de Europese Unie. Daarmee heeft McCain Foods c.s. in de belangenafweging veel meer te verliezen dan Simplot, aldus nog altijd McCain Foods c.s.

4.26. De voorzieningenrechter zal de verbodsvordering genoemd in 3.1 onder A ten aanzien van alle landen van de Europese Unie toewijzen. Het verweer van McCain Foods c.s. dat Simplot staking van iedere inbreuk op modelrechten van Simplot in de Europese Unie vordert en niet slechts van het onderhavige product, is gebaseerd op een incorrecte lezing van het gevraagde verbod. Daarin is duidelijk opgenomen dat het gaat om de modelrechten voortvloeiend uit het onderhavige Gemeenschapsmodel. Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen McCain Foods c.s. de inbreuk dient te staken, worden bepaald op 48 uur na betekening van dit vonnis.