IEF 15968

Minister: zowel makers als ISPs hebben belang bij omvangrijk legaal aanbod

Brief Auteursrechtbeleid, Kamerstukken II 2015-2016, 29 838, nr. 85.
Ik meen dat zowel de makers als de betrokken internet service providers belang hebben bij een omvangrijk legaal aanbod van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Ik hoop daarom dat deze partijen bereid en in staat zullen zijn om in dat verband wezenlijke afspraken te maken. Ik schat in dat op afzienbare termijn met name afspraken over vergroting van legaal aanbod en voorlichting over het gebruik van aangeboden (il)legaal materiaal tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren. Afspraken over handhavingsaspecten zijn daarentegen wellicht mede afhankelijk van de uitkomst van nog lopende procedures. Zo loopt er onder andere nog een procedure tussen Stichting Brein en UPC over het al dan niet moeten blokkeren van content die inbreuk maakt op het auteursrecht en de naburige rechten. Daarnaast zal er rekening moeten worden gehouden met de aankondiging van de Europese Commissie dat zij zal komen met maatregelen om de (grensoverschrijdende) handhaving van auteursrechten te ondersteunen. De beoogde afspraken van partijen terzake handhavingsaspecten zullen daarmee in lijn moeten zijn.

Vooralsnog zijn partijen er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen. Ik ben graag bereid om de betrokken partijen te ontvangen op mijn departement om de mogelijkheden voor afspraken door partijen nader te verkennen. Ter gelegenheid daarvan kan tevens worden besproken of en in hoeverre het departement in dat verband een rol kan spelen. Op dit moment wordt de bereidheid om deel te nemen aan een dergelijk gesprek en de mogelijke uitkomsten van zo’n gesprek op ambtelijk niveau afgetast en voorbereid. Dit proces is nog gaande en behoeft ook nog enige tijd. Ik stel mij daarom voor om partijen uit te nodigen voor een gesprek in de tweede helft van juni. Graag bericht ik uw Kamer aansluitend nader.

Voorts maak ik ook graag van de gelegenheid gebruik om uw Kamer te informeren over de resultaten van het Nederlandse voorzitterschap van de EU op een ander auteursrechtelijk dossier, te weten: het door de Europese Commissie op 9 december 2015 gepubliceerde voorstel voor een Verordening inzake portabiliteit van online content diensten. Dit voorstel zorgt ervoor dat consumenten, die zich hebben geabonneerd op online content diensten (films, series, muziek, games, e-boeken, sportevenementen etc.) of deze hebben aangeschaft, ook toegang tot deze diensten hebben wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat verblijven. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat Nederlandse abonnees van Netflix toegang hebben tot de Nederlandse Netflix-catalogus als zij tijdelijk in België verblijven. Auteursrechten en contractuele afspraken staan nu nog vaak aan grensoverschrijdend gebruik in de weg.