IEF 17914

Met gebruik teken 'Ik wil van mijn auto af' is er indirect verwarringsgevaar

ikwilvanmijnautoaf

Vzr. Rechtbank Overijssel 9 augustus 2018, IEF 17914; IEFbe 2704; ECLI:NL:RBOVE:2018:2957 (Dealerdirect tegen Wijkopenautos) Dealerdirect biedt een online-platform ikwilvanmijnautoaf.nl aan en faciliteert koopovereenkomsten tussen consument en dealer. Zij houdt Benelux en Uniemerken. WijKopenAutos doet hetzelfde, maar koopt de aangeboden auto's zelf in. Op haar website staat 'ik wil van mijn auto af!'. WijKopenAutos moet dit gebruik staken ex 2.20 lid 1 sub b BVIE vanwege aanwezigheid van indirect verwarringsgevaar. De opgavevorderingen van Dealerdirect over het aantal bezoekers, het adwords zoekvolume op de zoekwoorden en de organische traffic worden afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang.

4.14. De opgavevorderingen van Dealerdirect genoemd onder sub II van de dagvaarding worden afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang. Dealerdirect heeft niet gesteld dat deze vorderingen ertoe dienen om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Ten aanzien van het spoedeisend belang bij de opgavevorderingen geldt naar voorlopig oordeel bovendien dat, gelet op het feit dat WijKopenAutos betwist dat Dealerdirect door haar handelen schade heeft geleden of zal lijden en de onvoldoende betwiste stelling van WijKopenAutos dat een dergelijke opgave van informatie complex en zeer ingrijpend voor haar is, het belang van WijKopenAutos bij afwijzing van de opgavevorderingen op dit moment zwaarder weegt dan het belang van Dealerdirect bij toewijzing daarvan.

4.20 (...) Door het marktaandeel van het woordmerk, de gestelde reclamebestedingen, de gevoerde handelsnaam ‘ikwilvanmijnautoaf.nl’ en de duur van het gebruik van het woordmerk, is het onderscheidend vermogen van het woordmerk naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ingeburgerd. Dit alles maakt dat het relevante publiek op basis van het woordmerk de betreffende waren en diensten meer en meer zal identificeren als afkomstig van één bepaalde onderneming, zijnde Dealerdirect. Dat het woordmerk ook door derden wordt gebruikt op soortgelijke online-platformen - zoals WijKopenAutos stelt - doet hier niets aan af. Uit de door WijKopenAutos aangehaalde concurrerende verkoopsites blijkt alleen dat het woordmerk als teken is opgenomen in de URL van een webpagina’s van concurrerende verkoopsites. Op basis daarvan kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat het gebruik van het woordmerk als teken op verkoopsites gangbaar gebruik is (geworden) en het onderscheidend vermogen van het woordmerk daardoor is verwaterd. Daarnaast heeft Dealerdirect in dit kader gemotiveerd gesteld - hetgeen niet is betwist door WijKopenAutos - dat er een inbreukmakende partij inmiddels heeft ingestemd met het staken en gestaakt houden van het gebruik van het woordmerk. De gestelde ondeugdelijkheid van het inburgeringsdossier van Dealerdirect - wat daar ook van zij - kan thans niet worden beoordeeld door de voorzieningenrechter. Voor de in het geding gebrachte marktonderzoeken en de vaststelling wie het gelijk aan haar zijde heeft met betrekking tot de deugdelijkheid van het inburgeringsdossier, is nader onderzoek noodzakelijk en dit gaat het bestek van een kort geding (ver) te buiten.

4.21. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het woordmerk en het teken en het gevaar voor verwarring gaat de voorzieningenrechter voor wat betreft het relevante publiek uit van het algemene publiek, oftewel van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.

4.22. Er is in dezen sprake van een dusdanige gelijkenis dat geoordeeld kan worden dat het teken en het woordmerk met elkaar overeenstemmen als bedoeld in artikel 2:20 lid 1 sub b BVIE. Verder is voldoende aannemelijk gemaakt dat WijKopenAutos het teken dat zij gebruikt, in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gebruikt als Dealerdirect. Immers, WijKopenAutos is eveneens een online-platform voor particuliere autoverkoop gericht op consumenten die hun auto willen verkopen via het internet. Aldus resteert de vraag of het gebruik van het teken ‘ik wil van mijn auto af’ door WijKopenAutos gevaar voor verwarring meebrengt in de onder 4.18 genoemde directe of indirecte zin.

4.23.Gezien de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten alsmede de overeenstemming tussen het merk en het teken en de bekendheid van het woordmerk acht de voorzieningenrechter in ieder geval indirect verwarringsgevaar aanwezig. Het in aanmerking komende publiek (zoals in 4.21 omschreven) zal vanwege die omstandigheden kunnen denken dat de diensten van WijKopenAutos gekoppeld zijn aan de diensten van Dealerdirect, dan wel dat WijKopenAutos en Dealerdirect op enigerlei wijze zijn verbonden. Dat WijKopenAutos op haar homepagina www.wijkopenautos.nl prominent onder het kopje gratis diensten het teken “ik wil van mijn auto af” afbeeldt hetgeen identiek is aan het woordmerk, versterkt de gedachte dat WijKopenAutos en Dealerdirect aan elkaar gelieerd zijn.