IEF 15786

Louboutin niet-ontvankelijk verklaard in hoger beroep

Hof Den Haag 15 maart 2016, IEF 15786; HA ZA 13-999 (Christian Louboutin tegen Van Haren Schoenen)
Zie eerder IEF 14828. Het bestreden vonnis van 1 april 2015 is niet aan te merken als een eindvonnis. Het dictum van dat vonnis houdt geen beslissing in die ten opzichte van de betrokken partijen is aan te merken als een beslissing waarmee aan het geding omtrent enig deel van het gevorderde een einde wordt gemaakt. Louboutin is niet ontvankelijk in zijn hoger beroep.

3. Het bestreden vonnis van 1 april 2015 is evenmin aan te merken als een eindvonnis. Het dictum van dat vonnis - waarin de zaak naar de rol is verwezen om partijen gelegenheid te geven zich uit te laten over aan het Hof van Justitie van de EU te stellen vragen en iedere verdere beslissing is aangehouden - houdt geen beslissing in die ten opzichte van (een van) de betrokken partijen is aan te merken als een beslissing waarmee aan het geding omtrent enig deel van het gevorderde een einde wordt gemaakt (zie HR 10 oktober 2003, NJ 2003, 709, ECLI:NL:HR:2003:AI0309, en HR 17 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006: AU8325).

4. De slotsom is dat Louboutin niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn hoger beroep en zal worden veroordeeld in de kosten van dit hoger beroep.