IEF 18995

Lacet Bixx maakt auteursrechtelijke inbreuk op Cube Elite

Vzr. Rechtbank Gelderland 4 februari 2020, IEF 18995 (Droomparken c.s. tegen Lacet) Droomparken exploiteert vakantieparken in Nederland en verhuurt op haar vakantieparken diverse recreatiewoningen. Droomparken is tevens licentienemer van Somnium, die de recreatiewoning genaamd Cube Elite op de markt heeft gebracht en deze verhuurt op de vakantieparken van Droomparken. Lacet produceert en verkoopt vakantiewoningen en heeft op enig moment de recreatiewoning genaamd Lacet Bixx op de markt gebracht. Droomparken c.s. beweert dat Lacet met de Lacet Bixx inbreuk maakt op de auteursrechten op de Cube Elite en daarmee onrechtmatig handelt jegens Droomparken c.s.

Er wordt ten eerste geoordeeld dat de Cube Elite in Nederland auteursrechtelijke bescherming geniet in de zin van artikel 10 Aw, omdat het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Tevens wordt er geoordeeld dat de gevels van de recreatiewoningen – waar het in deze kwestie om draait – geheel overeenstemmen met elkaar. Een belangenafweging spreekt niet tegen dat de gevel van de Lacet Bixx inbreuk maakt op de auteursrechtelijk beschermde gevel van de Cube Elite in de zin van artikel 13 Aw.

4.5. Met inachtneming van het voorgaande wordt als volgt overwogen. Uit de stukken en uit de verklaring namens Droomparken c.s. ter zitting is gebleken dat Droomparken c.s. alleen auteursrechtelijke bescherming claimen voor de gevel van Cube Elite, zoals afgebeeld onder 2.4. Deze gevel wordt gekenmerkt door een vooruitspringende witte schoorsteenkolom waarbij aan de onderzijde een haardpartij zichtbaar is met daaromheen een zwarte omlijsting. Terzijde van deze witte schoorsteenkolom bevindt zich aan de ene kant een opbouw die rijkt ter hoogte van de bovenkant van de witte schoorsteenkolom met de haardpartij en aan de andere kant een opbouw die rijkt tot een hoogte van ongeveer twee derde van de witte schoorsteenkolom met de haardpartij. De hoger gelegen opbouw is verder voorzien van een deurenpartij op de begane grond met een driedeling en een daarboven gelegen raampartij, eveneens met een driedeling. De lager gelegen opbouw aan de andere zijde is voorzien van een deurpartij op de begane grond in een vierdeling. Van geen van de hiervoor genoemde elementen op zichzelf kan worden gezegd dat zij een eigen oorspronkelijk karakter hebben zoals bedoeld on der 4.4. Het betreffen immers gevel-, raam- en schoorsteenpartijen zoals die in beginsel in elke (recreatie)woning (kunnen) voorkomen, maar daarmee is niet gezegd dat aan de gevel van de Cube Elite in zijn geheel geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Zoals reeds overwogen gaat het bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk erom of de combinatie van elementen een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt, dat wil zeggen of deze combinatie berust op creatieve keuzes van de maker. Door de witte schoorsteenkolom in het midden die vooruitspringt, de zwart omlijste haardpartij en de wijze waarop de gevels aan weerzijden zijn vormgegeven met de daarin aangebrachte raampartijen, heeft de gevel van de Cube Elite een duidelijk eigen gezicht dat het resultaat is van creatieve keuzes. Niet is gebleken dat dit eigen gezicht ontleend is aan reeds bestaande vormgeving ten tijde van het ontwerpen van de gevel van de Cube Elite 2012. Bij deze stand van zaken moet worden aangenomen dat de gevel van de Cube Elite een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt en aldus als een auteursrechtelijk beschermd werk is aan te merken in de zin van artikel 10 Aw.

4.7. Geconstateerd moet worden dat de vormgeving van de gevel van de Lacet Bixx, zoals weergegeven onder 2.5., in essentie geheel overeenstemt met de hiervoor genoemde kenmerken van de gevel van de Cube Elite, dat wil zeggen een vooruitspringende witte schoorsteenkolom in het midden met een zwart omlijste haardpartij en aan weerszijden een opbouw met soortgelijke raampartijen in ongeveer dezelfde verhoudingen ten opzichte van de witte schoorsteenkolom in het midden met een zwart omlijste haardpartij en aan weerszijden een opbouw met sorotgelijke raampartijen in ongeveer dezelfde verhoudingen ten opzichte van de witte schoorsteenkolom. Tussen de beide gevels bestaan ook verschillen, bijvoorbeeld in de indeling van de raampartijen en de gebruikte kleuren en materialen, maar die verschillen zijn in het geheel van ondergeschikte aard en niet relevant voor de totaalindruk die de beide gevels maken. De totaalindruk van de beide gevels is dan ook overeenstemmend. Daarmee maakt de gevel van de Lacet Bixx inbreuk op het auteursrecht op de gevel van de Cube Elite. Dat betekent dat er in beginsel aanleiding is voor de onder (i) gevorderde veroordeling van Lacet om zich te onthouden van iedere inbreuk op het auteursrecht van Droomparken c.s. op de Cube Elite door de Lacet Bixx, voorzien van deze gevel, te produceren en in het verkeer te brengen. Een belangenafweging brengt in de gegeven omstandigheden niet met zich dat een veroordeling daartoe in kort geding achterwege zou moeten blijven. Namens Lacet is bij de mondelinge behandeling verklaard dat van de Lacet Bixx slechts één prototype is gebouwd, zij geen enkele Lacet Bixx heeft verkocht en dat er nauwelijks belangstelling voor de Lacet Bixx bestaat. Dat betekent dat het belang van Lacet bij het kunnen produceren en verkopen van de Lacet Bixx zeer gering is en niet opweegt tegen het (spoedeisend) belang van Droomparken c.s. om te verhinderen dat inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrecht op de Cube Elite.