IEF 20262

Kwade trouw onvoldoende onderbouwd

Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2021, IEF 20262; ECLI:NL:RBMNE:2021:4650 (Hoggan Scientific tegen Mustec) Zie [IEF 18782] voor het verwijzingsvonnis. Hoggan Scientific heeft het MicroFET apparaat ontwikkeld in 1988. MusTec heeft de merken BioFET en MicroFET ingeschreven in 2015. Hoggan vordert dat voor recht verklaard wordt dat deze merken te kwader trouw zijn gedeponeerd. Hierbij gaat zij ervan uit dat de enkele omstandigheid dat MusTec kennis had behoren te hebben van het gebruik voldoende is om de kwade trouw aan te nemen. De rechtbank concludeert dat Hoggan Scientific de gestelde kwade trouw van MusTec bij haar merkaanvragen onvoldoende heeft onderbouwd. De vorderingen worden daarom afgewezen. 

4.23. Hoggan Scientific heeft niet geconcretiseerd in welke zin MusTec ten tijde van de merkaanvragen het oogmerk heeft gehad Hoggan Scientific te benadelen. Hoggan Scientific lijkt uit te gaan van de veronderstelling dat de (enkele) omstandigheid dat MusTec kennis had behoren te hebben van het (voor)gebruik voldoende is om kwade trouw van de merkaanvragen aan te nemen. Zoals hiervoor in r.o. 4.12 overwogen, is dat onvoldoende om zonder meer uit te kunnen gaan van kwade trouw bij de aanvrager. Hoggan Scientific verwijst nog naar de reactie van MusTec van 7 mei 2019 op de sommatiebrief van Hoggan Scientific. Volgens Hoggan Scientific kan uit de opmerking van MusTec dat Hoggan Scientific degene is die inbreuk maakt op de merkrechten van MusTec en MusTec daarom een oppositieprocedure kan starten, worden afgeleid dat de registraties van MusTec te kwader trouw zijn geweest. Hoggan Scientific miskent hiermee echter dat voor de beoordeling van de kwade trouw het moment waarop de merkaanvraag werd gedaan bepalend is. Feiten en omstandigheden waaruit volgt dat MusTec ten tijde van de merkaanvragen het oogmerk had Hoggan Scientific te beletten een product te verkopen, de toegang tot de markt te verhinderen of oneerlijk te beconcurreren, althans feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat MusTec kwaad in de zin heeft gehad met haar aanvraag, zijn niet, althans onvoldoende, gesteld. Sterker nog, MusTec heeft onbetwist aangevoerd dat zij sinds 2015 over de exclusieve merkenrechten ten aanzien van de BioFET merken beschikt, maar nooit uit zichzelf een beroep heeft gedaan op deze merken jegens Hoggan Scientific. MusTec heeft, nadat zij een sommatiebrief ontving van Hoggan Scientific, zelfs een co-existentie voorgesteld op basis waarvan de BioFET, MicroFET en ErgoFET naast elkaar zouden kunnen bestaan. MusTec heeft ook laten weten bereid te zijn het merk MicroFET door te halen, en dat heeft zij inmiddels ook gedaan. Daar komt bij dat MusTec de BioFET merken in de praktijk ook daadwerkelijk heeft gebruikt.