Gepubliceerd op dinsdag 6 juni 2023
IEF 21464

Kabinet plaatst kanttekening bij voorstel verordening standaard essentiële octrooien

Op 27 april 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een verordening met betrekking tot standaard essentiële octrooien (SEPs). Het voorstel heeft tot doel de licentiepraktijk rond SEPs transparanter, voorspelbaarder en efficiënter te maken. Dit wordt gezien als een bijdrage aan het duurzame concurrentievermogen en de technologische soevereiniteit van de EU. In een recent gepubliceerd BNC-fiche geeft het kabinet haar eerste oordeel over het voorstel.

Het kabinet onderstreept in eerste instantie het belang van een goed functionerend systeem van SEPs. Hoewel het openstaat voor verbeteringen, constateert het kabinet geen grote marktverstoringen in het huidige SEP-systeem. Het kabinet steunt het idee om de informatievoorziening te verbeteren en een beoordelingsmechanisme in te voeren, maar is kritisch over de voorgestelde maatregelen om deze doelen te bereiken.

Volgens het kabinet zijn de voorgestelde procedures niet geschikt, omdat ze te veel tijd en geld kosten voor SEP-gebruikers zonder evenredige resultaten. Daarnaast kunnen de procedures een te grote inperking van het intellectuele eigendomsrecht met zich meebrengen. Het kabinet twijfelt bovendien of het voorstel nodig is, omdat het probleem van een inefficiënte licentiepraktijk volgens hen niet groot is. Het kabinet suggereert dat er alternatieve, minder ingrijpende oplossingen zijn, zoals het Unified Patent Court (zie IEF 21291) of patent pools, en maatregelen zoals vrijstelling van licentiekosten voor het mkb.

Concluderend, het kabinet acht de voorgestelde maatregelen niet proportioneel. Het BNC-fiche wordt nu in een beknopte versie naar de Eerste en Tweede Kamer en de Nederlandse leden van het Europees Parlement gestuurd.