IEF 17420

Judoschool Team Gouwe Sports maakt geen handelsnaaminbreuk op Budo Gouweleeuw

budo gouweleeuw team gouwe sports

Vzr. Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2017, IEF 17420; ECLI:NL:RBROT:2017:7911 (Budo Gouweleeuw tegen Team Gouwe Sports) Handelsnaamrecht. Op 29 maart 2017 wordt aan gedaagde medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst als verenigingsmanager bij judoschool Budo Gouweleeuw niet wordt verlengd. Op 3 mei 2017 start richt hij judoschool Team Gouwe Sports op, gelegen op circa 2,5 km afstand van Budo Gouweleeuw. Van onrechtmatige concurrentie is geen sprake, het bewijs hiervoor is onvoldoende door Budo Gouweleeuw onderbouwd. Van handelsnaaminbreuk is ook geen sprake. Hoewel beide judoscholen in Delft gevestigd zijn en zij zich voornamelijk richten op de judosport, blijkt uit de omstandigheden van het geval onvoldoende om de conclusie te dragen dat verwarring tussen de rechtspersonen bij het publiek te duchten is.

4.7. De stelling van Budo Gouweleeuw dat [gedaagde] zonder toestemming haar ledenbestand heeft gebruikt ter werving van leden en vrijwilligers voor Team Gouwe Sports – hetgeen, indien juist, naar voorlopig oordeel niet geoorloofd zou zijn – is niet aannemelijk geworden, nu dit door verweerders uitdrukkelijk is betwist en door Budo Gouweleeuw niet is onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan Budo Gouweleeuw door [gedaagde] bij het einde van zijn dienstverband. Dat het telefoonnummer van Budo Gouweleeuw doorgeschakeld bleef naar de mobiele telefoon van [gedaagde] , is weliswaar niet betwist door verweerders, maar daarvan hebben verweerders aangevoerd dat het aan Budo Gouweleeuw was om die doorschakeling zelf op te heffen. Dit verweer is door Budo Gouweleeuw onvoldoende gemotiveerd bestreden en overigens aannemelijk te achten, nu de doorschakeling plaatsvond vanuit de receptie van Budo Gouweleeuw waar zij zelf toegang toe had. Ook de stelling dat [gedaagde] vóór de overdracht bepaalde bestanden c.q. foto’s heeft verwijderd van de server van Budo Gouweleeuw en zelf in gebruik heeft genomen, is onvoldoende onderbouwd.

4.11. Ten aanzien van de vraag of verweerders op de voet van artikel 6:162 BW onrechtmatig handelen jegens Budo Gouweleeuw, doordat met het samenstel van de feitelijke gedragingen van verweerders bewust verwarring wordt gecreëerd, wordt het volgende overwogen.

4.12. Onvoldoende gebleken is dat de naam, website en logo van Team Gouwe Sports zodanige gelijkenis vertonen met die van Budo Gouweleeuw dat dat onrechtmatig zou zijn.

Als productie 3 heeft Budo Gouweleeuw twee afbeeldingen overgelegd van de banners die Budo Gouweleeuw en Team Gouwesports gebruiken op hun website. Het meest opvallend is dat op beide banners dezelfde foto van [persoon 1] staat. Hoewel duidelijk is dat dit verwarring opwekt bij het publiek, kan met de voorliggende stukken niet worden vastgesteld dat dit verweerders toe te rekenen valt. Budo Gouweleeuw heeft gesteld dat zij bij de overname van de judoschool van [persoon 1] alle bezittingen van de judoschool, waaronder de betreffende foto, heeft overgenomen. Nu dit echter door verweerders is weersproken en in het overnamecontract geen specificatie is opgenomen van de bezittingen die zijn overgedragen, kan niet worden aangenomen dat de betreffende foto onder de overname viel of in eigendom van Budo Gouweleeuw is gekomen. Bovendien hebben verweerders aangevoerd dat zij als eerste die foto als banner op hun website hebben geplaatst. Budo Gouweleeuw heeft dit onvoldoende gemotiveerd weersproken.

Op de banners zijn het logo en de naam van iedere organisatie duidelijk afgebeeld. Daar waar het logo van Budo Gouweleeuw een afbeelding bevat van een gehele leeuw (met poten en staart) in de kleur geel, heeft het logo van Team Gouwe Sports een afbeelding van alleen een leeuwenkop in de kleuren zwart en rood. Het standpunt van Budo Gouweleeuw dat “Gouwe” in de naam van Team Gouwe Sports, in samenhang met de afbeelding van een leeuw zou leiden tot de associatie met Budo Gouweleeuw, wordt niet gevolgd. Niet alleen doordat “Gouwe” wordt gebruikt in combinatie met de woorden “Team” en “Sports” – welke woorden niet voorkomen in de naam van Budo Gouweleeuw – maar ook door de afwijkende afbeelding van de leeuw en de kleurencombinaties in het logo. Overigens is gesteld noch gebleken dat Budo Gouweleeuw haar logo met de gele leeuw als beeldmerk heeft geregistreerd, zodat haar op dat punt geen bescherming toekomt.

Dat op de website van Team Gouwe Sports “onze nieuwe locatie” stond vermeld, is door verweerders uitdrukkelijk bestreden en verder niet onderbouwd door Budo Gouweleeuw, zodat die stelling niet aannemelijk is geworden.

4.13. Budo Gouweleeuw heeft een e-mail overgelegd van 16 juni 2017, waarin één van haar leden haar erop wijst dat, wanneer “budo gouweleeuw delft” als zoekterm in Google wordt ingetypt, de website van Team Gouwe Sports via een advertentie als eerste zoekresultaat bovenaan komt te staan. Verweerders hebben daartegen aangevoerd dat zij nimmer een adword-campagne in werking hebben gezet om een dergelijke advertentie te creëren en bovendien dat de vermelde link nimmer heeft bestaan.

De vraag of Team Gouwe Sports gebruik heeft gemaakt van de naam van Budo Gouweleeuw om voor zichzelf reclame te maken, kan in het midden blijven. Indien zij dat al zou hebben gedaan, heeft te gelden dat dit haar is toegestaan voor zover deze handelwijze er niet toe leidt dat verwarring onder het publiek valt te duchten, in die zin dat het publiek denkt met de ene organisatie te maken te hebben terwijl het om de andere gaat dan wel dat het publiek denkt dat beide organisaties op de een of andere manier met elkaar in relatie staan. Ervan uitgaande dat de link bij de advertentie zou hebben bestaan en zou leiden naar de website van Team Gouwe Sports, dan nog is niet gebleken dat het voor een bezoeker van die website onduidelijk zou zijn met welke rechtspersoon hij te maken heeft of dat een bezoeker zou kunnen denken dat Budo Gouweleeuw en Team Gouwe Sports aan elkaar zijn gelieerd. Verwezen wordt naar hetgeen daarover reeds is overwogen onder 4.12.

4.14. Niet in geschil is dat de domeinnaam “www.judogouweleeuw.nl” eigendom is van [persoon 2] . Budo Gouweleeuw heeft gesteld dat zij met [persoon 2] al jaren de afspraak had dat voormelde site zou doorverwijzen naar de site van Budo Gouweleeuw, maar dat [persoon 2] die afspraak eenzijdig heeft beëindigd. Uit deze gestelde omstandigheden wordt niet duidelijk hoe de rechtsverhouding tussen [persoon 2] (die geen partij is bij dit geschil) en Budo Gouweleeuw in elkaar steekt, laat staan dat Budo Gouweleeuw inzichtelijk heeft gemaakt op welke wijze verweerders in dat verband onrechtmatig jegens haar zouden hebben gehandeld.

4.15. Budo Gouweleeuw heeft een e-mail van 3 oktober 2017 van een lid in het geding gebracht, waarin dat lid opmerkt dat hij met de coördinator van de naschoolse opvang had gesproken, die hem vertelde dat zij contact had gehad met [gedaagde] en dacht dat hij Budo Gouweleeuw vertegenwoordigde. Ook daaruit kan niet zonder meer worden afgeleid dat er verwarring over de beide organisaties is ontstaan. Nog daargelaten dat de inhoud van de mail gemotiveerd is betwist door verweerders, is die inhoud niet specifiek genoeg om daar concrete conclusies uit af te leiden.

4.16. Nu niet is gebleken dat verweerders op ongeoorloofde wijze gebruik hebben gemaakt van het ledenbestand van Budo Gouweleeuw, is vooralsnog geen plaats voor het treffen van een voorziening houdende een verbod tot het gebruik van dit ledenbestand door verweerders.

4.17. Vaststaat dat Budo Gouweleeuw en Team Gouwe Sports beide in Delft zijn gevestigd en dat zij zich voornamelijk richten op de judosport. Deze omstandigheden zijn echter, gelet op het voorgaande, onvoldoende om de conclusie te dragen dat daarmee verwarring tussen de rechtspersonen bij het publiek te duchten is. Naar voorlopig oordeel is dan ook geen sprake van onrechtmatig handelen aan de kant van verweerders. Deelvordering II. wordt daarom afgewezen.