DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 25 maart 2016
IEF 15817

Johan Cruijff artikel 14 Aw - update

In verband met het grote aantal positieve reacties op het idee om een nieuw Johan Cruijff artikel 14 aan de Auteurswet toe te voegen hierbij een update en een verzoek om mee te denken over de juiste formulering van de bepaling.

Terecht is opgemerkt dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat het creëren van een specifiek vergoedingsrecht voor de Johan Cruijff Foundation afbreuk doet aan de rechten van de familie Cruijff of de Foundation om in voorkomende gevallen een hen toekomend verbodsrecht, op basis van het reguliere portretrecht of op basis van het merkenrecht, als zodanig uit te oefenen. Niet ieder commercieel gebruik behoeft te worden toegestaan. Dit is ook een belangrijk punt van kritiek op het bekende arrest van de Hoge Raad in de zaak Cruijff/Tirion.

Lezers van IE-Forum en andere geïnteresseerden wordt dan ook gevraagd mee te denken over de juiste formulering van een nieuw Johan Cruijff artikel 14 in de Auteurswet. Input blijft dus welkom.

Voorstel [Johan Cruijff artikel 14 Aw]
Auteurswet wordt als volgt gewijzigd:

a. Artikel 14 wordt vernummerd tot artikel 13b.
b. Voor artikel 15 wordt een nieuw artikel 14 ingevoegd dat als volgt luidt:
“Onverminderd de rechten van de nabestaanden als bedoeld in artikel 25a en onverminderd de rechten van derden, is voor iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het werk, het portret of de naam van Johan Cruijff een redelijke vergoeding verschuldigd aan de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam. Voor het gebruik van het werk, het portret of de naam van Johan Cruijff  als onderscheidingsteken is toestemming nodig van de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam”.

Toelichting
Het is passend om Cruijff te eren en zijn werk blijvend te steunen door een aanpassing van de Auteurswet in de vorm van het invoegen van een nieuw artikel 14. De bepaling is deels geïnspireerd op  artikel 301 van de Engelse Copyright, Designs and Patents Act 1988.

Dat artikel luidt als volgt - 301 Provisions for the benefit of the Hospital for Sick Children:
“The provisions of Schedule 6 have effect for conferring on trustees for the benefit of the Hospital for Sick Children, Great Ormond Street, London, a right to a royalty in respect of the public performance, commercial publication of the play “Peter Pan” by Sir James Matthew Barrie, or of any adaptation of that work, notwithstanding that copyright in the work expired on 31st December 1987”.

De laatste volzin is van belang om zeker te stellen dat de Johan Cruijff Foundation zeggenschap heeft over het gebruik van het werk, het portret of de naam van Johan Cruijff  als merk, handelsnaam of domeinnaam.

De toegevoegde waarde daarvan blijkt uit het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2015, IEF 14892; ECLI:NL:GHARL:2015:3034, (Weduwe Kopland tegen Stichting Het Kopland), waarin is geoordeeld dat  er geen algemene regel bestaat die een dergelijke zeggenschap geeft.

Het voorstel voor een Johan Cruijff artikel 14 wordt inmiddels ook gesteund door Prof. Bob Wessels die er in het Engels een oproep voor deed: https://bobwessels.nl/2016/03/2016-03-number-14-johan-cruijff/