IEF 19264

Inbreuk op modelrecht barbecuestandaard

Rechtbank Den Haag 10 juni 2020, IEF 19264; ECLI:NL:RBDHA:2020:5138 (Global tegen Outtrade) Zowel Global en Outtrade zijn ondernemingen in de handel in consumentengoederen. Global heeft een standaard voor een kamado - keramische barbecue - ontwikkeld en laten uitwerken door freelance ontwerper Carana, die de intellectuele eigendomsrechten op de standaard aan Global heeft overgedragen. Global heeft de standaard voor het eerst in mei 2016 (via Xenos) aan het publiek ter beschikking gesteld en op 22 december 2016, binnen de in artikel 7 lid 2 GModVo4 bedoelde respijttermijn, heeft zij het uiterlijk van de standaard als Gemeenschapsmodel laten registreren. Outtrade brengt ook een barbecuestandaard op de markt. Global stelt onder meer dat Outtrade met deze standaard inbreuk maakt op haar (niet-geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten. Het beroep op modelrechtinbreuk slaagt, aan de bespreking van de (meer) subsidiaire grondslagen in conventie - auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing - wordt niet toegekomen. Zowel het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel als het ingeschreven Gemeenschapsmodel zijn rechtsgeldig.

4.20.
Global heeft in reactie daarop aangevoerd dat indien het tonen van (een afbeelding van) een model aan één enkele onderneming (hier: Xenos) al voldoende is om van beschikbaarstelling aan het publiek te spreken - zij betwist dat - dat in dit geval binnen de respijttermijn van twaalf maanden voorafgaand aan indiening van de modelaanvraag is gebeurd. Zij heeft daartoe verwezen naar haar eerdergenoemde, door haar contactpersoon bij Xenos bevestigde verklaring met bijlagen. In die verklaring staat dat Global aan Xenos, in het kader van een mogelijke order voor barbecues, een fysiek exemplaar van de 13 inch kamado heeft getoond in een ‘oude’ standaard (met krullen) die Xenos niet mooi vond, waarna mondeling is besproken dat de standaard anders zou worden vormgegeven, dat Xenos ten tijde van de order van de kamado’s op 27 november 2015 en bevestiging daarvan op 16 december 2015 nog geen afbeelding van de nieuwe standaards had gezien en dat de eerste keer dat het uiterlijk van de standaard aan Xenos is getoond op 11 januari 2016 is geweest, toen een monster van de standaard bij het distributiecentrum van Xenos is afgeleverd om daarvan foto’s te kunnen maken voor folderdoeleinden en stickers op de verpakking (vgl. onder 2.9). Uit de e-mail van 23 september 2018 waarin de contactpersoon van Xenos deze gang van zaken bevestigt, staat verder nog dat hij de standaard eerst na ontvangst van het monster heeft goedgekeurd. Nu Outtrade de gedetailleerde en door Xenos bevestigde verklaring niet gemotiveerd heeft betwist, moet ervan worden gegaan dat Global het uiterlijk van de standaard niet eerder dan 11 januari 2016, derhalve minder dan twaalf maanden voor de modelaanvraag, aan Xenos heeft getoond. Het betoog van Outtrade kan daarom al op deze grond niet slagen.

4.40.
Wel kan aan Outtrade worden toegegeven dat de afstand tussen het Gemeenschapsmodel en het aangevoerde vormgevingserfgoed niet groot is: los van de besproken (verschil)elementen, kwamen andere door Global genoemde kenmerkende elementen van haar model, in het bijzonder de keuze voor drie poten, drie armen en een steunstuk voor de barbecue, met poten, voetstukken en armen die (grotendeels) rechthoekig zijn, al (gecombineerd binnen één standaard) in dit vormgevingserfgoed voor. Het eigen karakter en daarmee de beschermingsomvang van het model is daarom beperkt te achten. Dat baat Outtrade echter niet. Nu de door haar verhandelde producten in geen enkel opzicht van het Gemeenschapsmodel verschillen, vallen deze ook bij een beperkte bescherming van het model, binnen de draagwijdte daarvan.