IEF 18260

Inbreuk op foto vrouwelijk model in banner

Ara Shoes AG

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 13 februari 2019, IEF 18260; ECLI:NL:RBMNE:2019:484 (Foto vrouwelijk model in banner) Auteursrecht. Eiser is een professionele freelance fotograaf, die zijn foto’s wereldwijd exploiteert. Gedaagden hebben een banner van Ara Shoes AG op de website geplaatst met daarin een afgebeelde foto van het vrouwelijke model. Dit is een uitsnede van een door eiser gemaakte foto. Nu de schade niet exact is vast te stellen, zal deze begroot moeten worden. Schadevergoeding gelijk aan de licentievergoeding: het tarief behorend bij gebruik van een foto van 400x600 pixels, voor de duur van maximaal een kwartaal, op een Nederlandstalige site met een .nl domeinnaam, op een pagina die één niveau dieper ligt dan de homepage van de site, zijnde € 300,00 van de tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem. Toekenning schadevergoeding en proceskostenveroordeling.

4.7. Vast staat dat gedaagden zonder toestemming van eiser een banner met daarin een uitsnede van de foto op de website openbaar hebben gemaakt zonder vermelding van de naam van eiser als maker. Gelet daarop is er sprake van een inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiser en daarmee van onrechtmatig handelen van gedaagden jegens eiser op grond waarvan gedaagden schadeplichtig zijn. De vermeende onwetendheid van gedaagden van het op de foto rustende auteursrecht van eiser, maakt dit niet anders. Ook het onbewust schenden van intellectuele eigendomsrechten komt voor rekening en risico van de inbreukmaker. Daarbij had het op de weg van gedaagden gelegen om te onderzoeken of het hen vrij stond de banner van Ara Shoes AG te kopiëren en op de website te plaatsen. Dit geldt temeer nu zij wisten dat foto’s niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende verveelvoudigd en openbaar gemaakt mogen worden en zij om die reden ook een abonnement hebben genomen bij […] . Nu gedaagden het inbreukmakende handelen niet hebben erkend, heeft eiser belang bij toewijzing van het onder 1. gevorderde bevel tot het zich onthouden van dat handelen. Het gevorderde bevel is voor het overige te ruim geformuleerd, zodat dat deel zal worden afgewezen. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.

4.10. Eiser is voor wat betreft het toepasselijke tarief uitgegaan van het tarief behorend bij gebruik van een foto van 400x600 pixels, voor de duur van maximaal een kwartaal, op een Nederlandstalige site met een .nl domeinnaam, op een pagina die één niveau dieper ligt dan de homepage van de site, zijnde € 300,00. Deze berekenwijze is door gedaagden niet betwist. Daarmee is een bedrag van € 300,00 exclusief btw aan gederfde licentievergoeding toewijsbaar.

4.11. De kantonrechter ziet geen aanleiding om daarnaast nog een bedrag aan schadevergoeding toe te wijzen wegens schending van de genoemde persoonlijkheidsrechten van eiser. Dit omdat gedaagden een bestaande banner van Ara Shoes AG, waarin de foto al was bijgesneden en waarin de naam van eiser niet was opgenomen, één op één van een andere internetpagina hebben overgenomen op de website. Nu gedaagden deze banner niet hebben aangepast, valt zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet in te zien dat eiser ter zake schade heeft geleden. De banner is dan immers met toestemming van eiser al eerder op deze wijze op internet gebruikt. Het is strijdig met de redelijkheid dat eiser zich verzet tegen het zodanig gebruik van zijn foto, welk gebruik hij eerder door Ara Shoes AG wel toestond.