IEF 18746

Inbreuk op auteursrecht foto K3

Rechtbank Gelderland 9 oktober 2019, IEF 18746, IT 2897; ECLI:NL:RBGEL:2019:4427 (ANP tegen Body & Beauty) ANP beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen, met inbegrip van het exploitatierecht en het recht om tegen auteursrechtelijke inbreuken op te treden. De genoemde auteursrechten zijn bij overeenkomst aan ANP overgedragen. Body & Beauty is een uitgeverij in de fitnessbranche en exploiteert het vakblad Body LIFE en de website www.bodylifebenelux.nl. Body & Beauty heeft op haar website een foto van de meidengroep K3 getoond zonder toestemming van de fotograaf en/of rechthebbende. Body & Beauty maakt inbreuk op het auteursrecht, gezien het feit dat zij geen toestemming had om die foto de publiceren en zij geen beroep heeft gedaan op een beperking van het auteursrecht. De vorderingen van ANP tot verwijdering van de foto van de server, schadevergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten worden toegewezen. De verhoging met 50% voor de inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht of ter ontmoediging van het plegen van inbreuk op auteursrechten gaat echter te ver, omdat het auteursrecht geen punitief karakter heeft.

4.2. ANP stelt dat de foto een oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Body & Beauty heeft dit niet weersproken. Als niet weersproken staat dan ook vast dat de foto auteursrechtelijk is beschermd.

4.3. Op grond van artikel 1 Auteurswet (hierna: Aw) heeft een auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel alleen met voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende, tenzij zij zich op een beperking van het auteursrecht beroepen. Dat laatste heeft Body & Beauty niet gedaan. Vast staat dat Body & Beauty de foto op haar website heeft afgebeeld zonder naamsvermelding van de fotograaf of ANP en zonder toestemming van ANP.

4.4. Gelet op het voorgaande is sprake van een inbreuk op het auteursrecht van ANP en daarmee sprake van onrechtmatig handelen van Body & Beauty jegens ANP. Dit onrechtmatige handelen is aan Body & Beauty toe te rekenen. Dat zij niet de intentie had om inbreuk te maken dan wel onrechtmatig te handelen en dat zij de foto inmiddels van de site heeft gehaald, maakt dit niet anders. Zij is daarom aansprakelijk voor de schade die ANP door deze onrechtmatige daad heeft geleden.

[…]

4.7. Er is naar het oordeel van de kantonrechter echter geen plaats voor toepassing van de gevorderde verhoging met 50% voor de inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht of ter ontmoediging van het plegen van inbreuk op auteursrechten, zoals ANP vordert. De tarieven van Stichting Foto Anoniem gaan er namelijk vanuit dat de rechthebbende zelf niet om toestemming is gevraagd. Daarnaast is het verlies van exclusiviteit geen grond voor verhoging van de schadevergoeding omdat ook het verlenen van gewone licenties leidt tot verlies van exclusiviteit. Ten slotte is in het Nederlandse recht geen grondslag aanwezig voor het toekennen van een schadevergoeding bij wijze van straf; daarvoor is het strafrechtelijke traject beschikbaar.

4.8.De schade zal daarom worden vastgesteld op € 248,25 exclusief btw. Body & Beauty zal worden veroordeeld om dit bedrag aan ANP te betalen.

4.9. Nu hiervoor is geoordeeld dat sprake is van auteursrechtinbreuk en de in geding zijnde foto, blijkens de door ANP overgelegde afdruk van 11 april 2019 van de website www.bodylifebenelux.nl, nog steeds daarop te vinden is, is er voldoende grondslag om Body & Beauty te gelasten om de foto binnen tien dagen na betekening van het vonnis van de website en de server te verwijderen en verwijderd te houden en deze foto ook niet anderszins te gebruiken. Dit gebod zal, zoals gevorderd, worden versterkt met een dwangsom van € 25,00 voor iedere dag dat de foto niet van de website en de server is verwijderd. Het totaal aan te verbeuren dwangsommen zal worden gemaximeerd tot € 1.000,00.

[…]

4.13. De kantonrechter overweegt als volgt. Vast staat dat de gemachtigden van ANP Body & Beauty op het juiste adres hebben aangeschreven. ANP heeft onweersproken gesteld dat zij ook de op de website vermelde media adviseur en hoofdredacteur van Body & Beauty heeft benaderd. Body & Beauty afficheert zich op haar website onder de naam Body LIFE (Benelux). Nu daarnaast niet is aangevoerd dat de sommaties en aanmaningen van de gemachtigden van ANP Body & Beauty niet hebben bereikt, brengt het enkele feit dat Body & Beauty in eerste instantie onder de ‘verkeerde’ naam is aangeschreven niet mee dat ANP de gemaakt kosten niet (deels) op Body & Beauty kan verhalen.

4.14. In de considerans van de hiervoor al genoemde Handhavingsrichtlijn, is opgenomen dat bij de berekening van schade een opslag kan worden toegekend voor kosten, bijvoorbeeld voor kosten van opsporing en onderzoek. De door ANP gevorderde kosten van € 127,62 zijn naar het oordeel van de kantonrechter niet buitenproportioneel en daarom op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b (en sub c) BW als redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid (kosten voor opsporing en onderzoek) toewijsbaar.