IEF 18732

Inbreuk op auteursrecht door publicatie zonder toestemming

Ktr. Rechtbank Amsterdam 10 september 2019, IEF 18732; ECLI:NL:RBNNE:2019:4096 (Hollandse Hoogte tegen Raak) Hollandse Hoogte beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Deze rechten, waaronder begrepen het exploitatierecht en het recht om op te treden tegen auteursrechtelijke inbreuken, zijn bij licentie overgedragen aan Hollandse Hoogte. Permission Machine is gemachtigd om licenties aan te bieden en te verstrekken. Ook is zij gemachtigd om inbreuken op te sporen en de rechten van Hollandse Hoogte te handhaven. De door Hollandse Hoogte geëxploiteerde beeldbank bevat onder meer de auteursrechtelijk beschermde foto met nummer 17865706. Verweerder Raak is eigenaar van de website www.raaktotaaladvies.nl. Bij brief hebben Hollandse Hoogte en Permission Machine Raak erop gewezen dat de foto gedurende enige tijd op de website heeft gestaan en dat het gebruik van de foto zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van de rechthebbende een auteursrechtinbreuk oplevert. Nu vaststaat dat de foto zichtbaar is (geweest) op de website van Raak, zonder toestemming van Hollandse Hoogte, zonder bewerking en zonder naamsvermelding openbaar is gemaakt, is er sprake van een inbreuk op de auteursrechten. Er is sprake van commercieel gebruik van de foto door Raak.

5.2.
Hollandse Hoogte heeft onweersproken gesteld dat de foto auteursrechtelijk is beschermd en dat zij de rechthebbende is op dit auteursrecht. De kantonrechter overweegt dat op grond van artikel 1 van de Auteurswet (Aw) de auteursrechthebbende het uitsluitende recht heeft om de foto openbaar te maken. Anderen mogen dit in beginsel alleen met toestemming van de rechthebbende, tenzij zij zich op een beperking van de Auteurswet kunnen beroepen. Verder komt aan de maker van de foto op grond van artikel 25 lid 1 sub a Aw in beginsel het recht toe op vermelding van zijn naam of een andere aanduiding als maker bij de foto.

5.3.
Hollandse Hoogte heeft gesteld dat Raak de foto zonder licentie heeft geopenbaard op de website. Raak heeft daartegen aangevoerd dat het om een andere foto gaat, die sinds 2000 op de website staat. Hollandse Hoogte heeft vervolgens bij conclusie van repliek haar stelling nader toegelicht en onderbouwd. Zo heeft zij een tweetal screenshots in het geding gebracht, waaruit blijkt dat de foto in haar portfolio wordt aangeboden en dat de fotograaf is aangesloten bij Hollandse Hoogte. Verder heeft zij toegelicht dat de foto is gemaakt in 2013. Ten slotte heeft zij een screenshot van de "Waybackmachine" overgelegd, waaruit blijkt dat de foto op 11 oktober 2017 op de website zichtbaar is geweest. Raak heeft haar betwisting in het licht van de (gemotiveerde) stelling van Hollandse Hoogte niet (voldoende) onderbouwd. Zij heeft slechts volstaan met een herhaling van haar verweer dat zij om een bewijs van de overeenkomst tussen Hollandse Hoogte en de fotograaf heeft verzocht en dat zij de foto niet herkent. Zij heeft ook geen stukken overgelegd waaruit de juistheid van haar verweer kan blijken. Daarmee heeft Raak onvoldoende weerlegd dat zij de foto heeft geopenbaard op de website. De kantonrechter neemt dat daarom als vaststaand aan en passeert het verweer van Raak, zodat van de juistheid van het gestelde dient uit te worden gegaan.

5.4.
Nu vast staat dat de foto zichtbaar is (geweest) op de website van Raak, zonder toestemming van Hollandse Hoogte, onder bewerking en zonder naamsvermelding openbaar is gemaakt, is er sprake van een inbreuk op de hiervoor onder 5.2. genoemde auteursrecht- en persoonlijkheidsrechten. Hiermee handelt Raak onrechtmatig jegens Hollandse Hoogte. Dit maakt dat Raak schadeplichtig is tegenover Hollandse Hoogte. Raak had onderzoek behoren te doen naar de herkomst van de foto en vervolgens toestemming moeten verkrijgen van de rechthebbende voor het gebruik van de foto. Dit heeft zij nagelaten.