IEF 18612

Inbreuk foto-en beeldmateriaal dierenverpakkingen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 juli 2019, IEF 18612 (Eiser tegen X) Auteursrecht. Vervolg op vonnis van 25 april 2019. Beide partijen produceren en verkopen bodembedekking voor dierenverblijven. Eiser en X zijn gaan samenwerken. Het gaat in dit kort geding om de inbreuk op de auteursrechten op verpakkingen van bodembedekking voor (knaag)dierenverblijven van o.a. foto- en beeldmateriaal. In eerdere uitspraak is geoordeeld dat eiser inbreuk maakte op de auteursrechten van X. Volgens X heeft eiser zich niet aan het vonnis gehouden. Eiser heeft de verpakkingen van de producten na het vonnis verder aangepast, maar volgens X maken zij nog steeds inbreuk. Eiser vordert in conventie de tenuitvoerlegging van de vonnissen te schorsen. De rechter wijst de vordering in conventie af. Eiser wordt veroordeeld de inbreuk te staken.

5.1. […] een vordering tot schorsing van de executie kan in kort geding toewijsbaar zijn, bijvoorbeeld als, zoals eiser in dit geval stellen, aan de veroordelingen uit het te executeren vonnis reed is voldaan.

5.2. Een andere grond voor schorsing van executie kan zijn dat de executant geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van het hoger beroep (of de bodemprocedure) tot tenuitvoerlegging over te gaan en dat sprake is van misbruik van recht. Dat zal het geval kunnen zijn, indien de executie op grand van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard. 

6.1. Eiser heeft onvoldoende weersproken dat de daarop gebruikte afbeeldingen en foto’s ook al in gebruik waren bij X ten tijde van de vastellingsovereenkomsten van 24 januari 2018. Op grond van hetgeen in de eerder vonnissen is overwogen, weergegeven bij 2.4 en 2.7, wordt voorshands aangenomen dat ook voor dit beeldmateriaal de auteursrechten berusten bij X. Gezien het voortduren van het inbreukmakende gedrag van eiser en het steeds boven water komen van nieuwe inbreuken, is ook voor deze afbeeldingen voldoende aanleiding voor het uitspreken van een gebod tot het staken van het gebruik ervan, op straffe van een dwangsom, ondanks dat eiser, onder verwijzingen naar de bij 2.16 vermelde instructie, hebben toegezegd, deze afbeeldingen niet meer te zullen gebruiken. Gelet op deze toezeggingen en mede gezien de aard van de inbreuk - het gaat om foto-en beeldmateriaal dat gangbaar is voor de producten waar waar het om gaat en dat de verpakkingen niet een bijzonder unieke en onderscheidende uitstraling geeft -strekken de vorderingen onder lll en lV te ver.