IEF 17969

Inbreuk door silhouet van sint op paard af te beelden op inpakpapier

Ktr. Rechtbank Den Haag 23 augustus 2018, IEF 17969; ECLI:NL:RBDHA:2018:9945 (Eiseres tegen Keijzer Holland) Auteursrecht. Eiseres is werkzaam al professioneel illustrator en ontwerper en creëert in dat kader onder meer illustraties voor kinderboeken. Keijzer Holland is producent van onder meer inpakpapier. VOF is een technisch teken- en adviesbureau voor de textiel- en papierindustrie. Keijzer Holland had de VOF opdracht gegeven om een aantal dessins te leveren. Eiseres vordert staking en schadevergoeding van 15.300 euro. Uit de overgelegde stukken van Keijzer Holland blijkt juist dat er eigen keuzes gemaakt kunnen worden bij sinterklazen op een paard, die tot een verschillend totaalbeeld kunnen leiden. Door het paard lopend af te beelden, sinterklaas ontspannend naar voren te laten leunen, de teugels toe te voegen en sinterklaas zonder staf af te beelden heeft de afbeelding een eigen, oorspronkelijk karakter met een persoonlijke stempel van de eiseres. De kantonrechter veroordeelt Keijzer Holland tot onthouden van auteursrechtinbreuk. Schadevergoeding van 5000 euro te betalen voor de geschonden persoonlijkheidsrechten en 2550 euro (3x 850 euro per dessin) voor inbreuk.

Makerschap
4.4 De kantonrechter oordeelt dat tegenover deze onderbouwde stelling omtrent haar makerschap, de enkele niet onderbouwde betwisting daarvan door Keijzer Holland onvoldoende gewicht in de schaal legt. Aangezien de publicatie van Teleac/NOT ongedateerd is en er overigens geen nadere onderbouwing is verschaft van het jaar van eerste openbaarmaking, moet ervan worden uitgegaan dat de datum van eerste openbaarmaking in ieder geval vóór 2010 ligt, nu de naamsvermelding van Teleac/NOT -naar onbestreden is gebleven- vanaf het moment dat NOT is opgegaan in NTS, niet meer is gevoerd.

Auteursrechtelijk beschermd werk
4.7 Naar het oordeel van de kantonrechter zijn al deze elementen ieder afzonderlijk niet bijzonder en voor een deel zelfs triviaal te noemen. De uiterlijke kenmerken van een sinterklaasfiguur worden nu eenmaal voor een belangrijk deel door de conventie bepaald wil een figuur door het publiek al zodanig worden herkend. In combinatie met elkaar geven deze elementen de afbeelding echter een voldoende eigen gezicht. De kantonrechter merkt hierbij op dat niet is gebleken dat de afbeelding van het SSTP is ontleend aan op het moment van de creatie daarvan reeds bekende afbeeldingen van sinterklazen op een paard. Hoewel er volgens Keijzer Holland talloze sinterklazen bestaan die er (ongeveer) hetzelfde uitzien, toont het door Keijzer Holland overgelegde overzicht juist dat binnen de gegeven silhouetvorm en het gegeven thema van een sinterklaas op een paard, eigen keuzen (kunnen) worden gemaakt, die tot een verschillend totaalbeeld leiden. In het door Keijzer Holland overgelegde afbeeldingen is er steeds één die overeenstemt met het SSTP. Nu door Keijzer Holland niet is gesteld noch uit hetgeen overigens aan de orde is gekomen is gebleken, dat deze afbeelding reeds vóór 2010 bestonden, doen zij niet af aan de auteursrechtelijke bescherming van het SSTP. Voor de hand ligt dan ook dat de met het SSTP overeenstemmende silhouet in het overzicht, het werk van eisers is.
4.8 Op grond van dit alles komt de kantonrechter tot de conclusie dat het SSTP een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, zodat het de drempel voor auteursrechtelijke bescherming haalt.

Inbreuk
4.11 Omdat eisers onweersproken heeft gesteld dat zij daarvoor nooit toestemming heeft gegeven, kwalificeren het vervaardigen en ten verkoop aanbieden van het geschenkpapier en het tonen van afbeeldingen daarvan, als ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking van het SSTP en daarmee als auteursrechtinbreuk.
4.12 Eveneens is weersproken gebleven dat bij het verveelvoudigen en openbaar maken van het SSTP de naam van eisers niet is vermeld maar 'copyrights 2016 by geschenkpapieroutlet' is vermeld. Daarmee is sprake van inbreuk op aan eisers toekomende persoonlijkheidsrechten (...)

Verbod en schadevergoeding.
4.14 Het gevorderde verbod kan worden toegewezen, zij het dat dit zal worden beperkt tot het SSTP, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat Keijzer Holland inbreuk maakt of zal maken op andere auteursrechtelijk beschermde werken.
4.16 Nu Keijzer Holland de hoogte van de gevorderde schadevergoeding niet, of nauwelijks onderbouwd betwist en deze de kantonrechter niet als bovenmatig voorkomt, mede omdat Keijzer Holland zelf in 2011 600 euro per dessin aan VOF heeft betaald, zal Keijzer Holland worden veroordeeld tot betaling van 2550 (3x 850 euro). Voor gebruik op het internet zal geen afzonderlijke vergoeding worden toegekend, aangezien dit gebruik uit niet meer bestaat dan het tonen van het geschenkpaper en er naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende is gesteld waaruit volgt dat dit een afzonderlijke vergoeding rechtvaardigt.
4.18 Dat eisers als professioneel illustrator in ieder geval door de eerste twee inbreuken schade heeft geleden, acht de kantonrechter voldoende aannemelijk en dat zij geen genoegen behoeft te nemen met ongeautoriseerde wijzing van haar werk acht kantonrechter ook redelijk. Driemaal een bedrag van 850 euro voor ieder van de drie dessins van geschenkpapier, in totaal dus 7650, volgens de berekeningswijze die eiseres voorstaat, acht de kantonrechter echter alle omstandigheden in aanmerking genomen niet redelijk, zodat zij dit bedrag zal matigen en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal vaststellen op een bedrag van 5000 euro voor de inbreuk op de persoonlijkheidsrechten en de ongeautoriseerde wijziging van het werk tezamen. De gevorderde rente zal als onweersproken worden toegewezen.