IEF 17910

Horlogemerk Kyboe moet internationaal gezicht/zangeres Esha laten boeken bij launch parties

Kyboe Esha horloge

Rechtbank Den Haag 8 augustus 2018, IEF 17910; ECLI:NL:RBDHA:2018:9601 (Esha tegen Kedtrade) Portretrecht. Contractenrecht. Esha is zangeres/model en is sinds 2011 internationaal gezicht van horlogemerk Kyboe, een merk van Kedtrade. Gedaagde komt de overeenkomst met eisers slechts gedeeltelijk na. Kedtrade stelt subsidiair dat eiseres heeft opgezegd. Kedtrade heeft geen afdoende verklaring gegeven voor haar betaling van een voorschot van € 23.800, welke voorschot niet valt te rijmen met een opzegging van de overeenkomst 13 dagen daarvóór en het jarenlang onafgebroken gebruik van de resultaten van de fotoshoot, het portretrecht, bij wereldwijde marketing- en reclamecampagnes. Vorderingen tot schadevergoeding (€246.000) en nakoming van punten 9 en 10 (boeken van Esha voor launch parties) toegewezen.

4.3. Het document van 3 maart 2011 is blijkens de overgelegde e-mailcorrespondentie tussen partijen tot stand gekomen na besprekingen, schriftelijke onderhandelingen en het bereiken van overeenstemming over de aard van de werkzaamheden van [eiseres] ten behoeve van het merk Kyboe en de wijze waarop de hier tegenover staande vergoeding door Kedtrade aan [eiseres] wordt berekend. Deze afspraken, die door [eiseres] terecht als de essentialia van hun samenwerking worden aangemerkt, zijn vervolgens neergelegd in voornoemd document. Dit twee pagina’s tellende document is op beide bladzijden door partijen ondertekend. Van belang is verder dat partijen direct na ondertekening uitvoering hebben gegeven aan hun samenwerking. In de eerste plaats heeft de fotoshoot met [eiseres] plaatsgevonden. Kedtrade heeft [eiseres] hiervoor ook een bedrag van € 2.000,- betaald (“For the marketing campaign we would like to receive a basic fee of 2000 for the photo shoot/video”). Vast staat verder dat de resultaten van die fotoshoot vervolgens zijn gebruikt bij wereldwijde marketing- en reclamecampagnes voor het merk Kyboe (“The pictures and campaign shall be used as the marketing and promotional tool for Kyboe around the globe”), en wel tot zeer recent. Ten bewijze daarvan heeft [eiseres] als productie 4 bij dagvaarding een uitvoerige set met internationale Kyboe reclame-uitingen overgelegd waarop zij staat afgebeeld. Voorts heeft de rechtbank samen met partijen ter zitting van 23 mei 2018 waargenomen dat in elk geval op die datum nog een foto van [eiseres] met Kyboe-horloges op de Nederlandse website van Kyboe te zien was. Daarmee is [eiseres] dus jarenlang een wereldwijd gezicht van Kyboe geweest, zoals ook verwoord in het ondertekende document (“global face for Kyboe”). Tussen partijen is voorts niet in geschil dat Kedtrade in juli 2011 aan [eiseres] een voorschot heeft betaald van € 23.800,- op de omzet uit verkoop van Kyboe producten. Ook heeft [eiseres] genoegzaam toegelicht dat zij op haar website www.eshaworld.com, zij het met een onderbreking, reclame heeft gemaakt voor Kyboe producten (“Kyboe will be on her Warner Music website. (www.eshaworld.com)”).

4.4. De conclusie moet dan ook zijn dat het door partijen op 3 maart 2011 ondertekende document weergeeft hetgeen partijen daadwerkelijk zijn overeengekomen en (althans gedeeltelijk) hebben uitgevoerd. Het feit dat de titel het woord ‘plan’ bevat en de opsomming met afspraken wordt ingeleid met het woord ‘ideas’, doet daaraan gelet op het bovenstaande niet af. Bij haar oordeel betrekt de rechtbank dat Kedtrade de afspraken met [eiseres] kennelijk ook zelf steeds heeft gezien als onderdeel van een echte overeenkomst, zo volgt uit de e-mails van [A] van 17 maart 2012 (“overeenkomst”), 22 maart 2012 (“contract”) en 23 maart 2012 (“overeenkomst”). In het navolgende zal de rechtbank het document van 3 maart 2011 aanduiden als ‘de overeenkomst’.

4.6. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Kedtrade haar stelling tegenover de gemotiveerde betwisting door [eiseres] echter niet staande weten te houden. Geen van de overgelegde stukken wijst op een opzegging door [eiseres] die door Kedtrade is aanvaard. Over een bespreking op 5 juli 2011, of over de inhoud daarvan, is in de stukken niets terug te vinden. Bovendien heeft Kedtrade geen afdoende verklaring gegeven voor haar betaling van een voorschot van € 23.800 aan [eiseres] op 18 juli 2011, welke voorschot niet valt te rijmen met een opzegging van de overeenkomst 13 dagen daarvóór. Het dossier bevat evenmin concrete aanknopingspunten voor een opzegging door [eiseres] en/of een beëindiging met wederzijds goedvinden ná 5 juli 2011. Integendeel, de beschikbare documentatie wijst op een voortgezette uitvoering van de overeenkomst, waarbij de manager van [eiseres] vanaf december 2011 bij Kedtrade erop heeft aangedrongen dat bepaalde afspraken uit de overeenkomst (beter) nagekomen zouden worden. Ook het jarenlang onafgebroken gebruik van de resultaten van de fotoshoot bij wereldwijde marketing- en reclamecampagnes voor het merk Kyboe verdraagt zich niet met de door Kedtrade gestelde beëindiging van de overeenkomst.

4.37. De weigerachtige houding van Kedtrade maakt dat [eiseres] eveneens voldoende belang heeft bij een veroordeling van Kedtrade tot betaling van de (thans nog niet opeisbare) vergoedingen die Kedtrade in de toekomst aan [eiseres] verschuldigd zal zijn. Zoals eerder in dit vonnis overwogen, zijn die vergoedingen en de hoogte daarvan afhankelijk van het voortduren van de overeenkomst, van de door Kedtrade en aan haar gelieerde ondernemingen behaalde omzet met Kyboe producten, alsmede van het aantal feesten en evenementen waarvoor Kedtrade [eiseres] zal moeten inschakelen. In dat opzicht zijn de vorderingen van [eiseres] onder III en V te ruim geformuleerd. Deze vorderingen zullen worden toegewezen, maar wel onder de hiervoor genoemde voorwaarden, een en ander op de in de beslissing vermelde wijze. Ten aanzien van de betaling van de vergoeding over de omzet zal Kedtrade, op praktische gronden, een ruimere betalingstermijn worden gegund dan gevorderd, te weten drie maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar.