IEF 17824

Hof: Vordering van BREIN dat Usenetprovider bedrijfsvoering moet inrichten zoals zij heeft aangegeven, wordt afgewezen

newsconnection brein

Hof 's-Hertogenbosch 10 juli 2018, IEF 17824; IT 2600; ECLI (Newsconnection tegen Stichting BREIN) Auteursrecht. Zie eerder IEF 16448. Rechtspraak.nl: BREIN vordert afgifte van identificerende gegevens (zoals betaalgegevens, IP adressen, namen en e-mailadressen) van drie klanten van Usenetprovider, die onder aliassen opereren. Die drie klanten hebben illegaal duizenden auteursrechtelijk beschermde films en tv-series geüpload. Daarnaast vordert BREIN dat Usenetprovider haar bedrijfsvoering op een bepaalde manier inricht. In hoger beroep heeft zij die laatste vordering concreter gemaakt, namelijk dat Usenetprovider bij de verkoop van haar diensten geverifieerde identificerende gegevens registreert, dat zij bepaalde afspraken maakt met een partij van wie zij serverruimte huurt en dat zij de abonnementen van gebruikers van wie zij niet over geverifieerde identificerende gegevens beschikt, beëindigt.

Het hof oordeelt dat het uitgangspunt is dat Usenetprovider de gevraagde gegevens van de drie inbreukmakers dient te verschaffen. Voor zover zij niet zelf over alle benodigde gegevens beschikt omdat zij gebruik maakt van de diensten van een derde, moet zij ervoor zorgen dat zij over die gegevens kan beschikken. Usenetprovider heeft onder meer aangevoerd dat BREIN (eerst) die derde partij had moeten aanspreken, maar het hof is het daar niet mee eens. De vordering van BREIN dat Usenetprovider haar bedrijfsvoering zo moet inrichten als BREIN heeft aangegeven, wordt afgewezen.

2.15.3. Daarenboven voert [usenetprovider] met diverse grieven - vooral grief 5 - aan dat, als de administratie aldus zou zijn ingericht dat op elk moment te achterhalen is welke uitlatingen door welke natuurlijke persoon zijn gedaan, dat een veel te grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zou inhouden. Het hof onderschrijft dat bezwaar.

2.15.4. Het geven van een bevel als gevorderd is ook niet nodig. Het gaat BREIN er immers uiteindelijk slechts om dat zij de gegevens van inbreukmakers kan achterhalen. [usenetprovider] is wel verplicht aan BREIN mede te delen wie die inbreukmakers zijn. Dat kan, indien de rechter [usenetprovider] daartoe zou veroordelen, in de praktijk betekenen dat [usenetprovider] zich niet (of niet langer) erachter kan verschuilen dat zij de klant ID’s van die inbreukmakers niet kent, en bij [news] News en/of [hostingprovider 1] en/of een derde zal moeten bedingen dat deze de relevante gegevens zullen registreren en gedurende voldoende lange tijd zullen bewaren en - al dan niet na rechterlijke tussenkomst - aan [usenetprovider] (of een organisatie zoals BREIN) ter beschikking zullen stellen.

2.15.5. Niet is uitgesloten is dat [usenetprovider] op andere dan de door BREIN voorgestelde wijzen kan bewerkstelligen dat zij - [usenetprovider] - aan een vordering van BREIN tot het verstrekken van gegevens kan voldoen. Het is haar eigen keuze om dusdanige maatregelen te treffen dat zij in de toekomst, waar nodig, gegevens kan verstrekken.

2.15.6. Het hof acht in zijn algemeenheid het opleggen van een verplichting om met een derde een overeenkomst te sluiten met een bepaalde voorgeschreven inhoud een te ver gaande inbreuk op de autonomie van de betrokken partijen.

2.15.7. De constatering dat er op [usenetprovider] een zorgvuldigheidsverplichting rust om te bewerkstelligen dat zij te zijner tijd relevante informatie aan BREIN kan verstrekken leent zich bij deze stand van zaken niet voor een door de rechter op te leggen gebod, versterkt met een dwangsom.