IEF 15941

Het nummer 'Parijs' is geen plagiaat van het werk 'Parler Français'

Vaste Commissie Plagiaat 9 maart 2016, IEF 15941 (Parijs)
Auteursrecht. Muziek. Klager is van mening dat het succesvolle nummer 'Parijs' gelijkenis vertoont met zijn werk 'Parler Français'. Bij het bekijken van de videoclip is klager vervolgens duidelijk geworden dat ‘Parijs’ door zijn werk ‘Parler Francais’ is geïnspireerd. De teksten van de werken lijken inhoudelijk, en soms letterlijk, op elkaar; ook de filosofie achter de teksten stemt overeen; het verhaal is nagenoeg hetzelfde. De gebruikte Franstalige uitdrukkingen als 'un petit peu', 'je t'aime', 'mademoiselle' en de thematische raakvlakken (jongen ontmoet meisje in Parijs en de rol die taal daarin speelt), zijn zeer universele thema's. Op ideeën, thema's en deze elementen op in samenhang rust geen auteursrecht. Ontlening is niet aannemelijk, er is geen sprake van plagiaat.

 

Eiser: 8. (...)
Voorts is het verhaal dat in beide werken wordt verteld, nagenoeg hetzelfde. Naast het feit dat beide liedjes tweetalig zijn en zich in Parijs afspelen, draait het in beide werken om het benaderen van een vrouw op hoge hakken, aangesproken met ‘Mademoiselle’, en zien we hoe de vrouw het leven van de man verandert. In beide liedjes smeekt de man de vrouw om met hem in zijn moedertaal te spreken, toont hij zijn liefde door haar te vergelijken met een topmodel, wandelen de man en vrouw door Parijs en uiteindelijk overwint de liefde.
Dat de werken dezelfde strekking hebben, blijkt ook uit het feit dat hetzelfde woordgebruik gehanteerd wordt. Zo spreekt de vrouw in beide werken ‘un (tout) petit peu’ français, wordt de vrouw in beide werken aangesproken met ‘mon amour’ en wordt zij uitgenodigd om naar ‘la Tour Eiffel’ en de ‘Champs-Élysées’ te gaan. Het meest opmerkelijke is echter dat in ‘Parler Francais’ de meest gebruikte tekst ‘Est-ce que vous parlez français?’ is, daar waar in Parijs voortdurend ‘Praat Nederlands met me’ wordt gezongen.
Het werk ‘Parijs’ valt dan ook te beschouwen als een bewerking van het werk van klager.

Verweerder: 9. (...) De thematiek van beide werken, te weten de liefde en de Franse taal als barrière voor de liefde, stemt wellicht overeen, maar deze is zeer gebruikelijk en zeker niet auteursrechtelijk beschermd. Dat geldt eveneens voor het gebruik van de woorden ‘Parijs’, de ‘Tour Eiffel’ en de ‘Champs-Élysées’.

VCP: 10. (...) Om auteursrechtelijke bescherming te genieten, waardoor overname eventueel zou kunnen leiden tot inbreuk op het auteursrecht, zouden deze elementen een eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel moeten bezitten. De gebruikte uitdrukkingen in de werken zijn echter dermate gangbaar dat het genoemde eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel ontbreken. Zowel de Eiffeltoren als de Champs-Élysées behoren tot de meest bekende plekken van Parijs, die dan ook in talloze liedjes voorkomen, ‘mademoiselle’ is een standaard aanspreekvorm, en ‘un (tout) petit peu’ en ‘mon amour’ zijn gangbare uitdrukkingen. Ten aanzien van de gelijkende thematiek van de beide werken merkt de VCP op, dat op ideeën en thema’s als zodanig volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad geen auteursrecht rust. Bovendien gaat het om zeer universele thema’s. Dat geldt ook voor het element ‘taal’, nu dat de meest voor de hand liggende manier is waarop een jongen en meisje die elkaar ontmoeten met elkaar kunnen communiceren.

De VCP concludeert dat de – overigens zeer beperkte - overeenstemming tussen de werken derhalve is gelegen in elementen die, zowel op zichzelf als in samenhang, niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en er dus geen sprake kan zijn van inbreuk op auteursrecht, zelfs niet als het werk ‘Parijs’ aan het werk ‘Parler Francais’ ontleend zou zijn. Volledigheidshalve constateert de VCP evenwel dat ontlening niet aannemelijk is gemaakt, en dat beide werken gezien de algemene thematiek ervan ook heel goed onafhankelijk van elkaar kunnen zijn ontstaan.

Al het bovenstaande in aanmerking genomen, oordeelt de VCP dat er geen sprake is van plagiaat.