IEF 17417

Het is voldoende aannemelijk dat overname printerdivisie Samsung ook de executiebevoegdheid van octrooivonnis betreft

Vzr. Rechtbank Den Haag 5 januari 2018, IEF 17417; ECLI:NL:RBDHA:2018:93 (Digital Revolution tegen Samsung) Executie. Contractenrecht. Digital Revolution c.s. exploiteren webwinkels waarmee zij printers en (toner)cartridges aanbieden en verkopen in onder meer Nederland. In eerder vonnis [IEF 16408] is bepaald dat zij met de met Samsung compatibele cartridges inbreuk maken en haar producten aangeprijst met misleidende capaciteitsvergelijking. Er is beroep aangetekend. Ondertussen wordt de printerdivisie van Samsung door HP (S-printing) overgenomen; er is een Deed of Assignment en wordt in het EUIPO- en NL octrooi-register ingeschreven dat S-printing rechthebbende is. De gevorderde schorsing ex 225 lid 1 Rv wordt afgewezen. De voorzieningenrechter overweegt dat in het midden kan blijven of de executiebevoegdheid met betrekking tot het vonnis van rechtswege meegaat met de overdracht van de betreffende octrooien en modelrechten, of dat deze rechten separaat dienen te worden overgedragen. Het is voldoende aannemelijk dat Samsung en S-Printing bedoeld hebben ook die executierechten – voor zover nodig – over te dragen.

4.2. Aangenomen moet worden dat het de bedoeling van Samsung en S-Printing was (en is) dat de in deze zaak bedoelde intellectuele eigendomsrechten aan S-Printing worden overgedragen. Dit volgt onder meer uit de in 2.6 vermelde “Deed of Assignment”, de registratie van S-Printing als houdster van EP 537, de in 2.7 bedoelde inschrijving in het register van het EUIPO en uit de in 2.11 weergegeven passages uit de e-mail van de advocaat van Samsung. Voorshands bestaat geen reden om eraan te twijfelen dat overdracht van (de Nederlandse delen) van de octrooien op grond van 3:84 BW in verbinding met artikel 65 Rijksoctrooiwet (ROW) heeft plaatsgevonden. Dat S-Printing in het Nederlands Octrooiregister bij EP 537 wel en bij EP 744 (nog) niet als rechthebbende is ingeschreven, maakt dit niet anders, aangezien inschrijving voor overdracht geen vereiste is.1

4.3. DR c.s. voert aan dat de (executie)rechten uit het Vonnis ten aanzien van de octrooien en modelrechten door Samsung evenwel niet aan S-Printing zijn overgedragen. De voorzieningenrechter overweegt dat in het midden kan blijven of de executiebevoegdheid met betrekking tot het vonnis van rechtswege meegaat met de overdracht van de betreffende octrooien en modelrechten, of dat deze rechten separaat dienen te worden overgedragen.2 Het is voldoende aannemelijk dat Samsung en S-Printing bedoeld hebben ook die executierechten – voor zover nodig – over te dragen. Dit blijkt uit de verklaring van de advocaat van zowel Samsung als S-Printing ter zitting dat alle aan de intellectuele eigendomsrechten verbonden rechten, waaronder de rechten die voortvloeien uit het Vonnis, aan S-Printing zijn of worden overgedragen. Deze bedoeling wordt onderstreept door het in 2.12 vermelde exploot, waaruit volgt dat S-Printing ervan uitgaat dat de executiebevoegdheid met betrekking tot het Vonnis op haar is overgegaan. Uit niets blijkt dat Samsung, in weerwil van de door haar gestelde overdracht en haar verklaring dat de betreffende rechten zijn overgegaan op S-Printing, tot executie van het Vonnis zal overgaan. Ter zitting heeft de advocaat van Samsung en S-Printing toegelicht dat het slot van de verklaring van [A] (zie 2.10) zodanig dient te worden gelezen dat partijen ervan uitgaan dat alle rechten zijn overgegaan op S-Printing en dat er geen enkele bevoegdheid bij Samsung is achtergebleven. Ter zitting heeft de advocaat van Samsung voorts aangegeven op dit punt te beschikken over een nadere verklaring van [A] alsmede een verklaring van S-Printing.